BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jestiri - 2. glava

HAC logo
 1. Poslije toga, kad se utiša gnjev cara Asvira, on se opomenu Astine i što je učinila i što je naređeno za nju. Jest. 1, 19.
 2. I rekoše momci carevi, sluge njegove: da potraže caru mladijeh djevojaka lijepijeh; 1.Moj. 12, 14. 1.Car. 1, 2.
 3. I neka odredi car pristave po svijem zemljama carstva svojega da skupe sve djevojke mlade i lijepe u Susan grad carski u ženski dvor pod ruku Igaja dvoranina careva, čuvara ženskoga, i neka im se daju potrebe za ljepotu. Jest. 2, 8.
 4. Pa koja djevojka bude po volji caru, neka bude carica na Astinino mjesto. I to bi po volji caru, i učini tako.
 5. Bijaše u Susanu carskom gradu Judejac po imenu Mardohej, sin Jaira sina Simeja sina Kisova, od plemena Venijaminova,
 6. Koji bi odveden u ropstvo iz Jerusalima s robljem koje bi odvedeno u ropstvo s Jehonijom carem Judinijem, kojega zarobi Navuhodonosor car Vavilonski.2.Car. 24, 14. 2.Dnev. 36, 10. 2.Dnev. 36, 20. Jer. 22, 24.
 7. On odgajaše Adasu, a to je Jestira, kći strica njegova, jer ne imaše oca ni matere; a djevojka bijaše lijepa stasa i krasna lica, i po smrti oca joj i matere uze je Mardohej za kćer. Jest. 8, 1.
 8. I kad se razglasi riječ careva i zapovijest, i mnogo se djevojaka skupi u Susan grad carski pod ruku Igajevu, bi i Jestira dovedena u dvor carev pod ruku Igaja čuvara ženskoga.
 9. I djevojka mu omilje i nađe milost u njega, te joj odmah dade potrebe za ljepotu i dio njezin, i sedam pristalijeh djevojaka iz carskoga doma, i namjesti je s njezinijem djevojkama na najljepše mjesto u ženskom domu. Jest. 2, 3.
 10. Jestira ne kaza naroda svojega ni roda svojega, jer joj Mardohej bješe zabranio da ne kazuje. 3.Moj. 26, 36. 5.Moj. 28, 65. Jest. 2, 20. Jest. 3, 8.
 11. A Mardohej hodaše svaki dan ispred trijema od ženskoga doma da bi doznao kako je Jestira i što će biti od nje.
 12. A kad bi došao red na koju djevojku da uđe k caru Asviru, pošto bi joj se činilo po ženskom zakonu dvanaest mjeseca (jer toliko vremena trebaše da se uljepšavaju, šest mjeseca uljem od smirne a šest mjeseca mirisima i drugim stvarima za ljepotu žensku), Jest. 2, 3.
 13. Tada bi djevojka išla k caru, i što bi god rekla dalo bi joj se da s tijem ide iz ženske kuće u dom carev.
 14. Uveče bi ušla, a ujutru bi se vratila u drugu kuću žensku pod ruku Sazgaza dvoranina careva, čuvara inočkoga; više ne bi išla k caru, već ako bi je htio car, te bi bila pozvana po imenu.
 15. I tako kad dođe red na Jestiru kćer Avihaila strica Mardohejeva, koju bješe uzeo za kćer, da uđe k caru, ona ne zaiska ništa nego što reče Igaj dvoranin carev, čuvar ženski; i Jestira nalažaše milost u svakoga ko je viđaše. Pesma 6, 8. Dela. 7, 10. 2.Tim. 4, 18.
 16. Tako bi Jestira odvedena k caru Asviru u carski dvor njegov desetoga mjeseca, koje je mjesec Tevet, sedme godine carovanja njegova. Jest. 3, 7.
 17. I caru omilje Jestira mimo sve druge žene, i pridobi milost i ljubav njegovu mimo sve djevojke, te joj metnu carski vijenac na glavu i učini je caricom na mjesto Astinino. 1.Moj. 41, 40. 1.Sam. 2, 8. Jest. 3, 14. Jov 36, 7. Psal. 75, 5. Luka 1, 48. Jak. 2, 5. Otkr. 3, 21.
 18. I učini car veliku gozbu svijem knezovima svojim i slugama svojim radi Jestire, i pokloni zemljama olakšice i razdade darove kako car može. 1.Moj. 29, 22. Sud. 14, 10. Jest. 1, 3. Mat. 25, 1. Mar. 6, 21. Luka 14, 8.
 19. A kad se drugom skupljahu djevojke, Mardohej sjeđaše na vratima carevijem. Jest. 3, 2.
 20. A Jestira ne kaza svojega roda ni naroda, kao što joj bješe zapovjedio Mardohej, i Jestira činjaše što joj Mardohej govoraše, kao kad se odgajaše kod njega.
 21. U te dane, kad Mardohej sjeđaše na vratima carevijem, rasrdiše se Vihtan i Teres dva dvoranina careva između onijeh koji stražahu na pragu, i gledahu da dignu ruke na cara Asvira. Jest. 6, 2.
 22. A to dozna Mardohej i javi carici Jestiri, a Jestira kaza caru u ime Mardohejevo. Jest. 6, 2. Psal. 37, 1. Psal. 37, 7. Prič. 8, 12. Prič. 14, 17. Prič. 14, 29. Prop. 7, 9. Ef. 4, 26. Fil. 2, 4. Jak. 1, 19.
 23. I kad se stvar izvidje i nađe, biše obješena ona obojica na drvo, i to se zapisa u knjigu dnevnika pred carem. 1.Moj. 40, 19. 5.Moj. 21, 22. Jest. 6, 1.