BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Nemijina - 13. glava

HAC logo
 1. U to vrijeme čita se knjiga Mojsijeva narodu, i u njoj se nađe napisano da ne ulazi Amonac ni Moavac u sabor Božji dovijeka; 5.Moj. 23, 3. Amos 2, 1.
 2. Jer ne sretoše sinova Izrailjevijeh s hljebom i vodom, nego najmiše na njih Valama da ih prokune, ali Bog naš obrati onu kletvu u blagoslov. 4.Moj. 22, 5. 4.Moj. 23, 8. 5.Moj. 23, 5. Isu. 24, 9. Psal. 109, 28. Mih. 6, 5.
 3. A kad čuše taj zakon, odlučiše od Izrailja sve tuđince.Nem. 9, 2. Jak. 1, 27.
 4. A prije toga Elijasiv sveštenik, koji bješe nad klijetima doma Boga našega, oprijatelji se s Tovijom,
 5. I načini mu veliku klijet, gdje se prije ostavljahu dari i kad i sudovi i desetak od žita, vina i ulja, određeni Levitima i pjevačima i vratarima, i prinosi za sveštenike. Nem. 13, 7. Jezek. 40, 29.
 6. A kad to sve bivaše, ne bjeh u Jerusalimu, jer trideset druge godine Artakserksa cara Vavilonskoga vratih se k caru, i poslije nekoliko godina izmolih se opet u cara. Nem. 5, 14.
 7. I kad dođoh u Jerusalim, vidjeh zlo što učini Elijasiv radi Tovije načinivši mu klijet u trijemu doma Božijega.
 8. I bi mi vrlo mrsko, te izbacih sve pokućstvo Tovijino napolje iz klijeti. Psal. 69, 9. Mar. 11, 15. Jovan 2, 13.
 9. I zapovjedih, te očistiše klijeti; i unesoh u njih opet posuđe doma Božijega, dare i kad. 2.Dnev. 29, 5.
 10. Potom doznah da se Levitima nijesu davali dijelovi, te su se razbjegli svaki na svoju njivu i Leviti i pjevači, koji rađahu posao. 4.Moj. 35, 2. Nem. 10, 37. Mal. 3, 8. 1.Tim. 5, 17.
 11. I ukorih starješine i rekoh: zašto je ostavljen dom Božji? I sabrah ih opet i postavih na njihovo mjesto. 1.Sam. 2, 17. Prič. 28, 4.
 12. I svi Judejci donosiše desetke od žita i vina i ulja u spreme. Nem. 12, 44.
 13. I postavih nastojnike nad spremama, Selemiju sveštenika i Sadoka književnika, i između Levita Fedaju, i uz njih Anana sina Zahura sina Matanijina, jer se za vjerne držahu; i bijaše im posao dijeliti braći svojoj. 2.Dnev. 31, 12. 1.Kor. 4, 2.
 14. Pomeni me, Bože moj, za to, i nemoj izbrisati dobara mojih koja učinih domu Boga svojega i službi njegovoj. Nem. 5, 19.
 15. U to vrijeme vidjeh u Judeji gdje gaze u kacama u subotu i nose snopove natovarivši na magarce, i vino, grožđe i smokve i svakojake tovare, i nose u Jerusalim u subotu, i prekorih ih onaj dan kad prodavahu žitak. 2.Moj. 20, 10. Jer. 17, 21.
 16. I Tirci koji življahu u Jerusalimu donošahu ribu i svakojaki trg i prodavahu u subotu sinovima Judinijem u Jerusalimu.
 17. Zato prekorih glavare Judejske i rekoh im: kako je to zlo što činite te skvrnite subotu?
 18. Nijesu li tako činili oci vaši, te Bog naš pusti na nas i na ovaj grad sve ovo zlo? I vi još umnožavate gnjev na Izrailja skvrneći subotu.
 19. I kad dođe sjen na vrata Jerusalimska uoči subote, zapovjedih te zatvoriše vrata, i zapovjedih da ih ne otvoraju do poslije subote; i postavih nekoliko svojih momaka na vratima da se ne unosi nikakav tovar u subotu.2.Moj. 31, 14. 3.Moj. 23, 32. Nem. 7, 3.
 20. I prenoćiše trgovci i koji prodavahu svakojaki trg iza Jerusalima jednom i drugom.
 21. I opomenuh ih i rekoh im: zašto noćujete oko zida? Ako još jednom to učinite, uložiću na vas. Od tada ne dolaziše u subotu.
 22. A Levitima zapovjedih da se očiste i da dođu i čuvaju vrata da bude svet dan subotni. I za ovo pomeni me, Bože moj, i oprosti mi po velikoj milosti svojoj.Nem. 12, 30.
 23. Još vidjeh u to vrijeme Judejce koji se bijahu oženili Azoćankama, Amonkama i Moavkama. Os. 5, 7.
 24. I sinovi njihovi govorahu pola Azotski, i ne umijahu govoriti Judejski nego jezikom i jednoga i drugoga naroda.Os. 5, 7.
 25. Zato ih karah i psovah, i neke između njih bih i čupah, i zakleh ih Bogom da ne daju kćeri svojih sinovima njihovijem niti da uzimaju kćeri njihovijeh za sinove svoje ili za sebe. 5.Moj. 25, 2. Jezd. 7, 26. Jezd. 10, 5. Nem. 10, 29. Prič. 28, 4.
 26. Nije li tijem zgriješio Solomun car Izrailjev, ako i ne bješe u mnogim narodima cara njemu ravna i mio bješe Bogu svojemu i Bog ga bješe postavio carem nad svijem Izrailjem? pa opet ga navratiše na grijeh žene tuđinke. 2.Sam. 12, 24. 1.Car. 11, 1. Prič. 7, 26.
 27. A vama li ćemo dopustiti da činite to sve veliko zlo i griješite Bogu našemu uzimajući žene tuđinke? Jezd. 10, 2.
 28. I od sinova Jojade sina Elijasiva poglavara svešteničkoga jedan bješe zet Sanavalatu Oronjaninu, kojega otjerah od sebe.Nem. 12, 10.
 29. Pomeni ih, Bože moj, što oskvrniše sveštenstvo i zavjet sveštenički i Levitski. Nem. 6, 14. Mal. 2, 4.
 30. I tako ih očistih od svijeh tuđinaca, i opet postavih redove svešteničke i Levitske, svakoga na posao njegov, Nem. 10, 30. Nem. 12, 1.
 31. I da se donose drva za žrtve na rokove, i prvine. Pomeni me, Bože moj, na dobro. Nem. 10, 34.