BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Nemijina - 12. glava

 1. A ovo su sveštenici i Leviti koji dođoše sa Zorovaveljem sinom Salatilovijem i Isusom: Seraja, Jeremija, Jezdra, Jezd. 2, 1. Nem. 10, 2.
 2. Amarija, Maluh, Hatus,
 3. Sehanija, Reum, Lerimot,
 4. Ido, Gineto, Avija, Luka 1, 5.
 5. Mijamin, Madija, Vilga,
 6. Semaja, Jojariv, Jedaja,
 7. Saluj, Amok, Helkija, Jedaja. To bjehu glavari između sveštenika i braće svoje za vremena Isusova. Agej 1, 1. Zah. 3, 1.
 8. A Leviti: Isus, Vinuj, Kadmilo, Serevija, Juda i Matanija, koji s braćom svojom bješe nad pjevanjem.1.Dnev. 16, 8. 1.Dnev. 16, 41. Nem. 11, 17.
 9. A Vakvukija i Unije braća njihova bijahu prema njima u redovima svojim.
 10. A Isus rodi Joakima, a Joakim rodi Elijasiva, a Elijasiv rodi Jojadu;
 11. A Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jadvu.
 12. A za vremena Joakimova bjehu sveštenici, glavari domova otačkih: od doma Serajina Meraja, od Jeremijina Ananija,
 13. Od Jezdrina Mesulam, od Amarijina Joanan,
 14. Od Melihujeva Jonatan, od Sevanijina Josif,
 15. Od Harimova Adna, od Merajotova Elkaj,
 16. Od Idova Zaharija, od Ginetova Mesulam,
 17. Od Avijina Zihrije, od Minijaminova i Moadijina Filtaj,
 18. Od Vilžina Samuja, od Semajina Jonatan,
 19. Od Jojarivova Matenaj, od Jedajina Ozije,
 20. Od Salajeva Kalaj, od Amokova Ever,
 21. Od Helkijina Asavija, od Jedajina Natanailo.
 22. A Leviti, glavari domova otačkih, za vremena Elijasiva, Jojade, Joanana i Jadve biše popisani sa sveštenicima do carovanja Darija cara Persijskoga;
 23. Sinovi Levijevi, glavari domova otačkih, biše popisani u knjizi dnevnika do vremena Joanana sina Elijasivova; 1.Dnev. 9, 14.
 24. I glavari Levitski bjehu: Asavija, Serevija i Isus sin Kadmilov i braća njihova prema njima da hvale i slave Boga po zapovijesti Davida čovjeka Božijega, red prema redu; 1.Dnev. 23, 1. 1.Dnev. 25, 1. Jezd. 3, 11.
 25. Matanija i Vakvukija, Ovadija, Mesulam, Talmon, Akuv, bijahu vratari koji čuvahu stražu kod riznica na vratima.
 26. Ti bijahu za vremena Joakima sina Isusa sina Josedekova i za vremena Nemije kneza i sveštenika Jezdre književnika. Jezd. 7, 6. Jezd. 7, 11. Nem. 8, 9.
 27. A kad se osvećivaše zid Jerusalimski, tražiše Levite po svijem mjestima njihovijem da ih dovedu u Jerusalim da se svrši posvećenje s veseljem, hvalom i pjesmama uz kimvale, psaltire i gusle. 5.Moj. 20, 5. 1.Dnev. 25, 6. 2.Dnev. 5, 13. Psal. 30, 1. Psal. 81, 1. Otkr. 5, 8.
 28. I skupiše se sinovi pjevački i iz ravnica oko Jerusalima i iz sela Netofatskih,
 29. I iz Vet-Gilgala i iz polja Gevskih i Azmavetskih, jer pjevači bijahu naselili sela oko Jerusalima.
 30. I očistiše se sveštenici i Leviti, i očistiše narod i vrata i zid. 2.Moj. 19, 10.
 31. Iza toga zapovjedih knezovima Judejskim da izađu na zid, i postavih dva velika zbora pjevačka, i jedan od njih iđaše nadesno s gornje strane zida k vratima gnojnijem.Nem. 2, 13.
 32. A za njima iđaše Osaja i polovina knezova Judinijeh,
 33. I Azarija, Jezdra i Mesulam,
 34. Juda i Venijamin i Semaja i Jeremija,
 35. I od sinova svešteničkih s trubama Zaharija sin Jonatana, sina Semaje, sina Matanije, sina Zahura, sina Asafova, 4.Moj. 10, 5. Isu. 6, 4. 2.Dnev. 5, 12.
 36. I braća njegova Semaja i Azareilo, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanilo i Juda i Ananije sa spravama muzičkim Davida čovjeka Božijega, a Jezdra književnik pred njima; 1.Dnev. 23, 5. 2.Dnev. 8, 14. Amos 6, 5.
 37. Potom k vratima kod studenca, koja bijahu prema njima, iđahu uz basamake grada Davidova kuda se ide na zid, iznad doma Davidova pa do vrata vodenijeh k istoku.2.Sam. 5, 7. Nem. 2, 14. Nem. 3, 15. Nem. 3, 26.
 38. A drugi zbor pjevački iđaše prema onima, i ja za njim, i polovica naroda po zidu iznad kule pećske do širokoga zida, Nem. 3, 8. Nem. 3, 11.
 39. I iznad vrata Jefremovijeh k vratima starijem i k vratima ribljim i ka kuli Ananeilovoj i kuli Meji, pa do vrata ovčijih; i stadoše kod vrata tamničkih. 2.Car. 14, 13. Nem. 3, 1. Nem. 3, 6. Nem. 3, 32. Jer. 32, 2.
 40. Potom stadoše oba zbora pjevačka u domu Božijem, i ja i polovica glavara sa mnom, Psal. 42, 4.
 41. I sveštenici Elijakim, Masija, Minijamin, Mihaja, Elioinaj, Zaharija, Ananija s trubama,
 42. I Masija i Semaja i Eleazar i Ozije i Joanan i Malhija i Elam i Eser. I pjevači pjevahu glasno s Jezrajom načelnikom svojim.
 43. I prinesoše velike žrtve taj dan, i veseliše se; jer ih Bog razveseli veseljem velikim; i žene i djeca veseliše se, i veselje Jerusalimsko čujaše se daleko. Psal. 9, 2. Psal. 92, 4.
 44. I postavljeni biše taj dan ljudi nad klijetima u kojima se ostavljahu prinosi, prvine i desetak, da sabiraju u njih s njiva gradskih zakonite dijelove za sveštenike i za Levite, jer se Juda radovaše sveštenicima i Levitima što stajahu na poslu, 2.Dnev. 31, 11. Nem. 13, 5.
 45. I izvršivahu što im je Bog njihov zapovjedio da izvršuju i što trebaše izvršivati za očišćenje, kao i pjevači i vratari po zapovijesti Davida i Solomuna sina njegova. 1.Dnev. 25, 1.
 46. Jer otprije, za vremena Davidova i Asafova biše postavljeni glavari pjevački i pjesme u hvalu i slavu Bogu.
 47. I zato sav Izrailj za vremena Zorovaveljeva i za vremena Nemijina davaše dijelove pjevačima i vratarima, svakidašnji obrok, i Levitima što bješe njima posvećeno, a Leviti sinovima Aronovijem što njima bješe posvećeno.2.Car. 25, 30.