BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Nemijina - 11. glava

 1. I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta ždrijeb da uzmu jednoga od deset da sjedi u Jerusalimu svetom gradu, a ostalijeh devet dijelova po drugim gradovima.Isa. 48, 2. Mat. 4, 5.
 2. I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sjede u Jerusalimu. Sud. 5, 9.
 3. Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalijem gradovima Judejskim nastaniše se svaki na svojem našljedstvu po gradovima svojim Izrailjci, sveštenici i Leviti, Netineji i sinovi sluga Solomunovijeh:1.Dnev. 9, 2. Jezd. 2, 43. Jezd. 2, 55. Nem. 7, 6.
 4. U Jerusalimu dakle naseliše se neki od sinova Judinijeh i Venijaminovijeh: od sinova Judinijeh: Ataja sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, sina Maleleilova, od sinova Faresovijeh; 1.Moj. 38, 29. 1.Dnev. 9, 3.
 5. I Masija sin Varuha sina Holoze sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva, sina Zaharije, sina Silonijeva;
 6. Svega sinova Faresovijeh što se naseliše u Jerusalimu, četiri stotine i šezdeset i osam hrabrijeh ljudi;
 7. A između sinova Venijaminovijeh: Saluj sin Mesulama, sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masije, sina Itila, sina Isaijina,
 8. I za njim Gavaj, Salaj, devet stotina i dvadeset i osam;
 9. A Joilo sin Zihrijev bješe nad njima, a Juda sin Senujin bješe drugi nad gradom;
 10. Od sveštenika: Jedaja sin Jojarivov, Jahin,1.Dnev. 9, 10.
 11. Seraja sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovova, starješina u domu Božijem,
 12. A braće njihove što služahu u domu osam stotina i dvadeset i dva; i Adaja sin Jeroama, sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora, sina Malhijina,
 13. I braće njegove glavara u domovima otačkim dvjesta i četrdeset i dva; i Amasaj sin Azareila, sina Azaja, sina Mesilemota, sina Imirova,
 14. I braće njihove hrabrijeh ljudi sto i dvadeset i osam, a nad njima bješe Zavdilo sin Gedolimov;
 15. I od Levita: Semaja sin Asuva sina Azrikama, sina Asavije, sina Vunijeva;
 16. I Savetaj, i Jozavad bijahu nad poslom spoljašnjim za dom Božji između glavara Levitskih,2.Car. 12, 15. 1.Dnev. 26, 29. 2.Dnev. 34, 13. 1.Kor. 4, 2.
 17. A Matanija sin Mihe sina Zavdija sina Asafova bijaše poglavar koji počinjaše hvale u molitvi, i Vakvukija drugi između braće svoje, i Avda sin Salije sina Galala sina Jedutunova;1.Dnev. 9, 15. Nem. 7, 44.
 18. Svega Levita u svetom gradu bješe dvije stotine i osamdeset i četiri; 1.Car. 11, 13. Jezd. 9, 8. Mat. 24, 15. Otkr. 11, 2. Otkr. 21, 2.
 19. A od vratara: Akuv, Talmon, i braće njihove što čuvahu stražu na vratima, sto i sedamdeset i dva;1.Dnev. 9, 17. Nem. 7, 45. Nem. 12, 25.
 20. A ostatak naroda Izrailjeva, sveštenika i Levita bješe po svijem gradovima Judinijem, svak na svom našljedstvu.
 21. A Netineji naseliše se u Ofilu, i Siha i Gispa bjehu nad Netinejima. 2.Dnev. 27, 3. Jezd. 2, 43. Jezd. 2, 58. Nem. 3, 26.
 22. A nad Levitima u Jerusalimu bješe Ozije sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije, sina Mišina. Između sinova Asafovijeh pjevači bijahu u službi za dom Božji.
 23. Jer bješe careva zapovijest za njih i bješe određena plata pjevačima za svaki dan. 2.Car. 25, 30. Jezd. 6, 8. Nem. 12, 47.
 24. I Petaja sin Mesizaveilov od sinova Zare sina Judina bješe mjesto cara za svaki posao s narodom. 1.Moj. 38, 30. 1.Dnev. 18, 17. 1.Dnev. 23, 28.
 25. A po selima i poljima njihovijem neki od sinova Judinijeh nastaniše se u Kirijat-Arvi i zaseocima njezinijem, i u Divonu i zaseocima njegovijem, i u Jekavseilu i selima njegovijem, 1.Moj. 23, 2. Isu. 14, 15. Isu. 15, 21.
 26. I u Jesuji i Moladi i Vet-Feletu,
 27. I u Asar-Sualu i Virsaveji i zaseocima njezinijem,
 28. I u Siklagu i u Mekoni i zaseocima njezinijem,
 29. I u En-Rimonu i u Sareji i u Jarmutu,
 30. U Zanoji, u Odolamu i selima njihovijem, u Lahisu s poljem njegovijem, u Azici i zaseocima njezinijem. I tako se naseliše od Virsaveje do doline Enoma.
 31. A sinovi Venijaminovi naseliše se od Gavaje u Mihmasu i Aji i Vetilju i zaseocima njegovijem,
 32. U Anatotu, u Novu, u Ananiji,Jer. 1, 1.
 33. U Asoru, u Rami, u Gitajimu,
 34. U Adidu, u Sevojimu, u Nevalatu,
 35. U Lodu, u Ononu, i u dolini drvodjeljskoj. 1.Dnev. 4, 14.
 36. A Leviti podijeliše se među Judom i Venijaminom. 1.Moj. 49, 7.