BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Nemijina - 10. glava

HAC logo
 1. A koji zapečatiše bjehu ovi: Nemija Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija,Nem. 1, 1. Nem. 8, 9.
 2. Seraja, Azarija, Jeremija,
 3. Pashor, Amarija, Malhija,
 4. Hatus, Sevanija, Maluh,
 5. Harim, Merimot, Ovadija,
 6. Danilo, Gineton, Varuh,
 7. Mesulam, Avija, Mijamin,
 8. Mazija, Vilgaj, Semaja; to bjehu sveštenici;
 9. A Leviti: Isus sin Azanijin, Vinuj između sinova Inadadovijeh, Kadmilo,Nem. 12, 8.
 10. I braća njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anan,
 11. Miha, Reov, Asavija,
 12. Zahur, Serevija, Sevnija,
 13. Odija, Vanije, Veninuj;
 14. Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije,
 15. Vunije, Azgad, Vivaj,
 16. Adonija, Vigvaj, Adin,
 17. Atir, Jezekija, Azur,
 18. Odija, Asum, Visaj,
 19. Arif, Anatot, Nevaj,
 20. Magfija, Mesulam, Ezir,
 21. Mesizaveilo, Sadok, Jadva,
 22. Felatija, Anan, Anaja,
 23. Osija, Ananija, Asuv,
 24. Lois, Fileja, Sovik,
 25. Reum, Asavna, Masija,
 26. Ahija, Anan, Ganan,
 27. Maluh, Harim, Vana.
 28. I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pjevači, Netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božijemu, žene njihove, sinovi njihovi i kćeri njihove, svi koji znahu i razumijevahu,Jezd. 2, 36. Jezd. 9, 1. Nem. 13, 3.
 29. Pristaše s braćom svojom, glavarima svojim, i dođoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijemu, koji je dat preko Mojsija sluge Božijega, i da držimo i izvršujemo sve zapovijesti Gospoda Boga svojega i zakone njegove i uredbe njegove. 5.Moj. 29, 12. 2.Car. 23, 3. Nem. 5, 12. Isa. 14, 1. Jer. 34, 15. Rim. 12, 9.
 30. I da ne dajemo kćeri svojih narodima zemaljskim, niti kćeri njihovijeh da uzimamo za sinove svoje. 1.Moj. 6, 2. 2.Moj. 34, 16. 5.Moj. 7, 3. Nem. 13, 30.
 31. I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kaku god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da počiva zemlja i opraštamo svaki dug. 2.Moj. 20, 10. 2.Moj. 23, 10. 3.Moj. 23, 3. 3.Moj. 25, 4. 5.Moj. 15, 1. Nem. 5, 12. Nem. 13, 15. Jer. 17, 21.
 32. I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine trećinu sikla na službu u domu Boga svojega:1.Moj. 28, 22.
 33. Na hljebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za grijeh da se očišća Izrailj, i na svako djelo u domu Boga našega. 3.Moj. 24, 5. 2.Dnev. 2, 4.
 34. I bacasmo ždrijeb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našega po domovima otaca naših na vrijeme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našega, kako piše u zakonu; 3.Moj. 6, 12. Nem. 13, 31.
 35. I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakoga roda od svakoga drveta od godine do godine u dom Gospodnji; 2.Moj. 23, 19. 3.Moj. 19, 23. 4.Moj. 18, 12. 5.Moj. 26, 2.
 36. I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svojega sveštenicima koji služe u domu Boga našega; 2.Moj. 13, 2. 2.Moj. 13, 12. 3.Moj. 27, 26.
 37. I prvine tijesta svojega i prinose svoje i rod od svijeh drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u klijeti doma Boga svojega, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svijem mjestima gdje uzradimo; 3.Moj. 23, 17. 3.Moj. 27, 30. 3.Moj. 27, 32. 4.Moj. 5, 19. 5.Moj. 18, 4. 2.Dnev. 31, 6.
 38. I da bude sveštenik sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našega, u klijeti, u spreme njegove. 4.Moj. 18, 26. 1.Dnev. 9, 26. 2.Dnev. 31, 11.
 39. Jer u te klijeti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gdje su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pjevači, da ne ostavljamo doma Boga svojega. 4.Moj. 13, 13. 4.Moj. 18, 30. 5.Moj. 12, 6. Nem. 13, 10. Nem. 13, 11. Psal. 122, 9. Mat. 18, 20.