BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Jezdrina - 6. glava

 1. Tada car Darije zapovjedi te tražiše u knjižnici gdje se ostavljaše blago u Vavilonu.Jezd. 5, 17. Prič. 25, 2.
 2. I nađoše u Ahmeti u dvoru carskom u zemlji Midskoj knjigu u kojoj bješe zapisan ovaj spomen:
 3. Prve godine cara Kira zapovjedi car Kir: dom Božji u Jerusalimu da se sazida da bude mjesto gdje će se prinositi žrtve, i temelji da mu se izidaju, da bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata.
 4. Tri reda da budu od kamenja velikoga i jedan red od drveta novoga, a trošak da se daje iz carskoga doma.1.Car. 6, 36. Psal. 68, 29. Isa. 60, 6.
 5. I sudovi doma Božijega zlatni i srebrni što Navuhodonosor bješe uzeo iz crkve Jerusalimske i donio u Vavilon, da se vrate i opet odnesu u crkvu Jerusalimsku na svoje mjesto i da se ostave u domu Božijem.Jezd. 1, 7. Jer. 27, 16. Jer. 27, 18. Dan. 1, 2.
 6. Zato Tatnaju upravitelju s one strane rijeke, Setar-Vosnaju s drugovima svojim Afarsašanima, koji ste s one strane rijeke, uklonite se odatle. Jezd. 5, 3.
 7. Ostavite neka se gradi taj dom Božji, upravitelj Judejski i starješine njihove neka zidaju taj dom Božji na mjestu njegovu.
 8. Još zapovijedam šta ćete činiti starješinama Judejskim da bi se sazidao taj dom Božji; od blaga carskoga, od dohodaka s one strane rijeke, da se daje bez oklijevanja trošak onijem ljudima da se ne ustavljaju.
 9. I što treba, bilo junaca ili ovnova i jaganjaca za žrtve paljenice Bogu nebeskomu, ili pšenice, soli, vina i ulja, kako reku sveštenici Jerusalimski, da im se daje svaki dan bez odgađanja,Nem. 11, 23.
 10. Da prinose mirisne žrtve Bogu nebeskomu i da se mole za život carev i sinova njegovijeh.Jezd. 7, 23. Jer. 29, 7. 1.Tim. 2, 1. 1.Tim. 2, 2.
 11. Još zapovijedam: ko bi učinio drukčije, iz njegove kuće da se uzme brvno i pobode, i on na njemu da se pogubi, i njegova kuća da bude bunište za to. 2.Car. 10, 27. Dan. 2, 5. Dan. 3, 28. Dan. 3, 29.
 12. I Bog koji je ondje nastanio ime svoje, da obori svakoga cara i svaki narod koji bi digao ruku da promijeni ovo i raskopa taj dom Božji u Jerusalimu. Ja Darije zapovijedam ovo, odmah da se izvrši. 5.Moj. 12, 11. 2.Dnev. 7, 16. Psal. 132, 13. Jer. 33, 9.
 13. Tada Tatnaj upravitelj s ove strane rijeke, Setar-Vosnaj i drugovi njihovi učiniše odmah kako zapovjedi Darije. Jov 5, 12. Psal. 9, 16. 1.Kor. 3, 19.
 14. I starješine Judejske zidaše i napredovaše po proroštvu Ageja proroka i Zaharije sina Idova, zidaše i dovršiše po zapovijesti Boga Izrailjeva i po zapovijesti Kira i Darija i Artakserksa cara Persijskoga. Jezd. 1, 1. Jezd. 4, 24. Jezd. 5, 1. Jezd. 7, 1.
 15. I svrši se taj dom do trećega dana mjeseca Adara šeste godine carovanja cara Darija. Jezd. 5, 16.
 16. I sinovi Izrailjevi, sveštenici i Leviti i ostali između onijeh koji se vratiše iz ropstva posvetiše taj dom Božji radujući se. 1.Car. 8, 63. 2.Dnev. 7, 5. Jovan 10, 22.
 17. I prinesoše na posvećenje toga doma Božijega sto junaca, dvjesta ovnova, četiri stotine jaganjaca i dvanaest jaraca na žrtvu za grijeh za svega Izrailja prema broju plemena Izrailjevijeh. 4.Moj. 7, 2. 1.Dnev. 16, 1. Jezd. 8, 35.
 18. I postaviše sveštenike po redovima njihovijem i Levite po redovima njihovijem da služe Bogu u Jerusalimu kako je napisano u knjizi Mojsijevoj. 1.Dnev. 23, 6. 1.Dnev. 24, 1.
 19. Potom slaviše koji se vratiše iz ropstva pashu četrnaestoga dana prvoga mjeseca.2.Moj. 12, 6.
 20. Jer se očistiše i sveštenici i Leviti, te bijahu svi čisti, i klaše pashu za sve koji se vratiše iz ropstva i za braću svoju sveštenike i za sebe same. 2.Moj. 12, 21. 2.Dnev. 29, 34. 2.Dnev. 35, 11.
 21. I jedoše sinovi Izrailjevi koji se vratiše iz ropstva i svi koji se od nečistote naroda zemaljskih odvojiše k njima da traže Gospoda Boga Izrailjeva. 2.Moj. 12, 48. Jezd. 9, 11. Psal. 93, 5.
 22. I praznovaše praznik prijesnijeh hljebova sedam dana veseleći se; jer ih razveseli Gospod i obrati srce cara Asirskoga k njima da ukrijepi ruke njihove u poslu oko doma Boga, Boga Izrailjeva. 2.Moj. 12, 15. Jezd. 7, 27. Prič. 21, 1.