BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 35. glava

HAC logo
 1. I praznova Josija u Jerusalimu pashu Gospodu; i klaše pashu četrnaestoga dana prvoga mjeseca. 2.Moj. 12, 6. 2.Car. 23, 21.
 2. I postavi sveštenike u službe njihove, i utvrdi ih da služe u domu Gospodnjem. 1.Dnev. 22, 19. 2.Dnev. 23, 18. Jezd. 6, 18.
 3. I reče Levitima, koji učahu vas narod Izrailjev i bijahu posvećeni Gospodu: namjestite sveti kovčeg u domu koji je sazidao Solomun sin Davidov car Izrailjev, ne treba više da ga nosite na ramenima; sada služite Gospodu Bogu svojemu i narodu njegovu Izrailju.5.Moj. 3, 10. 1.Dnev. 23, 26. 2.Dnev. 5, 7. 2.Dnev. 34, 14.
 4. I pripravite se po domovima otaca svojih po redovima svojim kako je naredio David car Izrailjev i Solomun sin njegov. 1.Dnev. 9, 10. 1.Dnev. 23, 1. 2.Dnev. 8, 14.
 5. I stojte u svetinji po redovima domova otačkih braće svoje, sinova narodnijeh, i po redovima domova otačkih među Levitima. 2.Dnev. 35, 10. Psal. 134, 1.
 6. I tako zakoljite pashu, i osveštajte se i pripravite braću svoju da bi činili kako je rekao Gospod preko Mojsija. 2.Moj. 19, 10. 2.Dnev. 29, 5. Jov 1, 5. Psal. 51, 7. Jevr. 9, 13.
 7. I Josija dade narodu od stoke jaganjaca i jarića, sve za pashu, svjema koji bijahu ondje, na broj dvije tisuće i šest stotina, i tri tisuće goveda, sve od careva blaga.
 8. I knezovi njegovi dadoše dragovoljno narodu, sveštenicima i Levitima: Helkija i Zaharija i Jehilo starješine u domu Božijem dadoše sveštenicima za pashu dvije tisuće i šest stotina jaganjaca i jarića i tri stotine goveda. 4.Moj. 7, 2.
 9. A Honanija i Semaja i Natanailo braća njegova, i Asavija i Jeilo i Jozavad, poglavari Levitski dadoše Levitima za pashu pet tisuća jaganjaca i jarića, i pet stotina goveda.
 10. I kad bi spremljeno za službu, stadoše sveštenici na svoje mjesto i Leviti u redovima svojim po zapovijesti carevoj. Jezd. 6, 18.
 11. I klahu pashu, i sveštenici kropljahu krvlju primajući iz njihovijeh ruku, a Leviti derahu. 3.Moj. 1, 5. 2.Dnev. 29, 22. 2.Dnev. 29, 34.
 12. I odvojiše žrtvu paljenicu da dadu narodu po redovima domova otačkih da se prinese Gospodu, kako je napisano u knjizi Mojsijevoj. Tako učiniše i s govedima. 3.Moj. 3, 3.
 13. I pekoše pashu na ognju po običaju; a druge posvećene stvari kuhaše u loncima i u kotlovima i u tavama, i razdavaše brzo svemu narodu. 2.Moj. 12, 8. 5.Moj. 16, 7. 1.Sam. 2, 13.
 14. Potom gotoviše sebi i sveštenicima; jer sveštenici sinovi Aronovi imahu posla oko žrtava paljenica i pretilina do noći; zato Leviti gotoviše i sebi i sveštenicima sinovima Aronovijem.
 15. I pjevači sinovi Asafovi stajahu na svom mjestu po zapovijesti Davidovoj i Asafovoj i Emanovoj i Jedutuna vidioca careva; i vratari na svakim vratima; ne micahu se od službe svoje, nego braća njihova, ostali Leviti, gotoviše im. 1.Dnev. 9, 17. 1.Dnev. 25, 1. 1.Dnev. 26, 14.
 16. Tako bi uređena sva služba Gospodnja u onaj dan da se proslavi pasha i prinesu žrtve paljenice na oltaru Gospodnjem po zapovijesti cara Josije.
 17. I praznovaše sinovi Izrailjevi koji se nađoše ondje pashu u to vrijeme i praznik prijesnijeh hljebova sedam dana.2.Moj. 12, 15. 2.Dnev. 30, 21. 1.Kor. 5, 7.
 18. I ne bi pasha praznovana kao ova u Izrailju od vremena Samuila proroka, niti koji careva Izrailjevijeh praznova pashu kao što je praznova Josija sa sveštenicima i Levitima i sa svijem Judom i Izrailjem što ga se nađe, i s Jerusalimljanima. 2.Car. 23, 22.
 19. Osamnaeste godine carovanja Josijina praznovana bi ta pasha.
 20. Poslije svega toga, kad Josija uredi dom, dođe Nehaon car Misirski da bije Harkemis na Efratu, i Josija izide preda nj. 2.Car. 23, 29. Jer. 46, 2.
 21. A on posla k njemu poslanike i poruči: šta ja imam s tobom, care Judin? ne idem ja danas na tebe, nego na dom koji vojuje na mene, i Bog mi je zapovjedio da pohitam. Prođi se Boga koji je sa mnom, da te ne ubije. 2.Car. 21, 25. Dan. 4, 35.
 22. Ali se Josija ne odvrati od njega, nego se preobuče da se bije s njim, i ne posluša riječi Nehaonovijeh iz usta Božjih, nego dođe da se pobije u polju Megidonskom. 1.Car. 14, 2. 2.Dnev. 18, 29.
 23. I strijelci ustrijeliše cara Josiju, i car reče slugama svojim: izvezite me odavde, jer sam ljuto ranjen.
 24. I skidoše ga sluge njegove s kola, i metnuše na druga kola koja imaše, i odvezoše ga u Jerusalim; i umrije, i bi pogreben u groblju otaca svojih. I sav Juda i Jerusalim plaka za Josijom.2.Car. 23, 30. Zah. 12, 11.
 25. I prorok Jeremija narica za Josijom. I svi pjevači i pjevačice spominjaše u tužbalicama svojim Josiju do današnjega dana, i uvedoše ih u običaj u Izrailju, i eto napisane su u plaču.Prop. 12, 5. Jer. 9, 17. Jer. 22, 10. Jer. 22, 20. Plač. 4, 20. Zah. 12, 11. Mat. 9, 23.
 26. A ostala djela Josijina i milostinje njegove, kako piše u zakonu Gospodnjem,
 27. Djela njegova prva i pošljednja, eto zapisana su u knjizi o carevima Izrailjevijem i Judinijem.