BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 28. glava

HAC logo
 1. Dvadeset godina bijaše Ahazu kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu; ali ne činjaše što je pravo pred Gospodom kao David otac njegov. 2.Car. 16, 2.
 2. Jer hođaše putovima careva Izrailjevijeh, i još sali likove Valima. 2.Moj. 34, 17. 3.Moj. 19, 4. Sud. 2, 11.
 3. I sam kađaše u dolini sina Enomova, i sažizaše sinove svoje ognjem po gadnijem djelima onijeh naroda koje odagna Gospod ispred sinova Izrailjevijeh. 3.Moj. 18, 21. 2.Car. 23, 10. 2.Dnev. 33, 6. Jer. 7, 31. Mih. 6, 7.
 4. I prinošaše žrtve i kađaše na visinama i po brdima i pod svakim zelenijem drvetom.
 5. Zato ga dade Gospod Bog njegov u ruke caru Sirskomu, te ga razbiše i zarobiše mu veliko mnoštvo, i odvedoše ih u Damasak. Još bi dat u ruke i caru Izrailjevu, te ga razbi ljuto.2.Car. 16, 5. Isa. 7, 1.
 6. Jer Fekaj sin Remalijin pobi sto i dvadeset tisuća Judejaca u jedan dan, sve hrabrijeh ljudi, jer ostaviše Gospoda Boga otaca svojih. Isu. 23, 16. 2.Car. 15, 27. Isa. 9, 21.
 7. I Zihrije junak od Jefrema ubi Masiju sina careva i Azrikama upravitelja dvorskoga i Elkanu drugoga do cara.
 8. I zarobiše sinovi Izrailjevi braći svojoj dvjesta tisuća žena i sinova i kćeri; i zaplijeniše velik plijen od njih, i odnesoše plijen u Samariju.2.Dnev. 11, 4.
 9. A ondje bijaše prorok Gospodnji po imenu Odid, i izide pred vojsku koja iđaše u Samariju, i reče im: gle, Gospod Bog otaca vaših razgnjevi se na Judejce, zato ih dade u vaše ruke, te ih pobiste ljuto da do neba doprije. 1.Moj. 4, 10. Sud. 3, 8. Jezd. 9, 6. Psal. 69, 26. Jezek. 26, 2. Zah. 1, 15. Otkr. 8, 5.
 10. I još mislite podvrći sinove Judine i Jerusalimske da vam budu robovi i robinje; a nijeste li i vi sami skrivili Gospodu Bogu svojemu? 3.Moj. 25, 39. Jer. 25, 29. 1.Pet. 4, 17.
 11. Zato poslušajte me sada, i vratite natrag to roblje što zarobiste braći svojoj, jer se raspalio gnjev Gospodnji na vas. Jak. 2, 13.
 12. Tada ustaše poglavari sinova Jefremovijeh: Azarija sin Joananov, Varahija sin Mesilemotov i Jezekija sin Salumov i Amasa sin Adlajev na one što se vraćahu s vojske,
 13. I rekoše im: nećete dovesti ovamo toga roblja, jer bi nam bilo na grijeh pred Gospodom što vi mislite domećući na grijehe naše i na krivice naše, jer je velika krivica na nama i gnjev se raspalio na Izrailja. 4.Moj. 22, 14. Isu. 22, 17.
 14. I ostaviše vojnici roblje i plijen svoj pred knezovima i svijem zborom.
 15. I ustaše ljudi imenovani i uzeše roblje, i sve gole između njih odješe iz plijena; a kad ih odješe i obuše, nahraniše ih i napojiše i namazaše, i odvedoše na magarcima sve iznemogle, i dovedoše ih u Jerihon grad gdje ima mnogo palama, k braći njihovoj, pa se vratiše u Samariju.5.Moj. 34, 3. 2.Car. 6, 22. Rim. 12, 20.
 16. U to vrijeme posla car Ahaz k carevima Asirskim da mu pomogu. 2.Car. 16, 7. 2.Dnev. 28, 21.
 17. Jer još i Idumejci dođoše i razbiše Judu i odvedoše roblje; 3.Moj. 26, 18. Jezek. 25, 12.
 18. I Filisteji udariše na gradove po ravni i na južnom kraju Judinu, i uzeše Vet-Semes, i Ejalon i Gedirot i Sohot i sela njegova i Tamnu i sela njezina i Gimzon i sela njegova, i naseliše se u njima.Isu. 15, 22. Isa. 9, 12. Amos 1, 6.
 19. Jer Gospod obaraše Judu s Ahaza cara Izrailjeva, jer odvuče Judu da grdno griješi Gospodu. 2.Moj. 32, 25. 2.Dnev. 21, 2. Isa. 7, 17. Otkr. 16, 15.
 20. I dođe k njemu Telgat-Felnasar car Asirski, i ojadi ga a ne utvrdi. 2.Car. 15, 29. Isa. 7, 20.
 21. Jer Ahaz uze dio iz doma Gospodnjega i iz doma carskoga i od knezova, i dade caru Asirskom, ali mu ne pomože. Jer. 2, 36.
 22. I kad bijaše u nevolji, on još većma griješaše Gospodu; taki bijaše car Ahaz. 2.Dnev. 33, 1. 2.Dnev. 33, 12. Psal. 50, 15. Otkr. 16, 11.
 23. I prinošaše žrtve bogovima Damaštanskim, koji ga razbiše, i govoraše: kad bogovi careva Sirskih njima pomažu, prinosiću njima žrtve da bi mi pomagali; ali mu oni biše na to da padne on i sav Izrailj. 2.Dnev. 25, 14. Jer. 44, 17.
 24. A Ahaz pokupi sudove doma Božijega, i izlomi sudove doma Božijega, i zatvori vrata doma Gospodnjega i načini sebi oltare po svijem uglovima u Jerusalimu. 2.Car. 16, 17. 2.Dnev. 29, 3. 2.Dnev. 29, 7. 2.Dnev. 29, 19. 2.Dnev. 33, 4.
 25. I u svakom gradu Judinu načini visine da kadi bogovima tuđim; i gnjevi Gospoda Boga otaca svojih.
 26. A ostala djela njegova i svi putovi njegovi prvi i pošljednji, eto zapisani su u knjizi o carevima Judinijem i Izrailjevijem. 2.Car. 16, 19. 2.Dnev. 27, 7.
 27. I počinu Ahaz kod otaca svojih i pogreboše ga u gradu Jerusalimu; ali ga ne metnuše u grob careva Izrailjevijeh. I zacari se na njegovo mjesto Jezekija sin njegov.