BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 24. glava

 1. Bijaše Joasu sedam godina kad se zacari, i carova četrdeset godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Sivija iz Virsaveje. 2.Car. 11, 21.
 2. I činjaše Joas što je pravo pred Gospodom dokle god bijaše živ Jodaj sveštenik. 2.Dnev. 25, 2. 2.Dnev. 26, 5.
 3. I Jodaj ga oženi dvjema ženama, te rodi sinove i kćeri.
 4. Potom Joas naumi da opravi dom Gospodnji.
 5. I sazva sveštenike i Levite, pa im reče: pođite po gradovima Judinijem i kupite od svega Izrailja novaca da se opravlja dom Boga vašega od godine do godine, i vi pohitajte s tijem. Ali ne hitješe Leviti.2.Dnev. 29, 3. 2.Dnev. 34, 8.
 6. Zato car dozva Jodaja poglavara i reče mu: zašto ne nastojiš da Leviti donose iz Judeje i Jerusalima priloge koje je naredio Mojsije sluga Gospodnji zboru Izrailjevu na šator od sastanka? 2.Moj. 30, 12. 2.Moj. 30, 16. 4.Moj. 1, 50. 4.Moj. 17, 7. 2.Car. 12, 7. Dela. 7, 44.
 7. Jer bezbožna Gotolija i sinovi njezini oplijeniše dom Gospodnji i sve stvari posvećene domu Gospodnjemu obratiše na Vale.2.Car. 12, 4. 2.Dnev. 21, 17. 2.Dnev. 22, 3. Psal. 12, 8.
 8. I tako zapovjedi car te načiniše kovčeg, i metnuše ga na vrata doma Gospodnjega spolja. 2.Car. 12, 9.
 9. I oglasiše po Judeji i po Jerusalimu da donose Gospodu prilog koji je naredio Mojsije sluga Božji Izrailju u pustinji.
 10. I obradovaše se knezovi i sav narod, i donoseći metahu u kovčeg dokle se ne svrši.
 11. I kad donošahu Leviti kovčeg po zapovijesti carevoj, vidjevši da ima mnogo novaca, dolažaše pisar carev i poslanik poglavara svešteničkoga, te izručivahu kovčeg, potom ga opet odnošahu i ostavljahu na njegovo mjesto; i tako činjahu svaki dan, i nakupiše mnogo novaca.
 12. I davaše ga car Jodaj nastojnicima nad poslom oko doma Gospodnjega, a oni naimahu kamenare i drvodjelje da se obnovi dom Gospodnji, i kovače koji rade od gvožđa i od mjedi, da se opravi dom Gospodnji.
 13. I poslovahu poslenici, i opravljanje napredovaše pod njihovijem rukama, te povratiše domu Božijemu obličje njegovo, i utvrdiše ga.
 14. A kad svršiše, donesoše pred cara i Jodaja novce što pretekoše; i od toga načini sudove za dom Gospodnji, sudove za službu i za žrtve, i kadionice, i druge sudove zlatne i srebrne. I tako prinošahu žrtve paljenice u domu Gospodnjem jednako svega vijeka Jodajeva.2.Moj. 29, 38. 1.Car. 7, 50. Jevr. 7, 27. Otkr. 5, 9.
 15. Potom ostarjevši Jodaj sit života umrije; sto i trideset godina bješe mu kad umrije. Jov 5, 26.
 16. I pogreboše ga u gradu Davidovu kod careva; jer činjaše dobro Izrailju i Bogu i domu njegovu. 1.Car. 2, 10.
 17. A kad umrije Jodaj, dođoše knezovi Judini i pokloniše se caru; tada ih posluša car, Dela. 20, 29.
 18. Te ostaviše dom Gospoda Boga otaca svojih, i stadoše služiti lugovima i idolima; i podiže se gnjev Gospodnji na Judu i na Jerusalim za taj grijeh njihov. Isu. 22, 20. Sud. 5, 8. 2.Sam. 24, 1. 1.Car. 14, 23. 2.Dnev. 19, 2.
 19. I slaše im proroke da ih vrate ka Gospodu, i oni im svedočahu, ali ih ne poslušaše. 2.Dnev. 36, 15. Nem. 9, 26. Jer. 7, 25. Luka 11, 47.
 20. I dođe duh Gospodnji na Zahariju sina Jodaja sveštenika, te stade više naroda i reče im: ovako veli Bog: zašto prestupate zapovijesti Gospodnje? nećete biti srećni; što ostaviste Gospoda, zato i on vas ostavi. 4.Moj. 14, 41. 5.Moj. 29, 25. 1.Sam. 13, 13. 2.Dnev. 15, 1. 2.Dnev. 15, 2. Jer. 2, 19. Jer. 26, 2.
 21. A oni se pobuniše na nj, i zasuše ga kamenjem po zapovijesti carevoj u trijemu doma Gospodnjega. Mat. 23, 35. Dela. 7, 58.
 22. I ne opomenu se Joas milosti koju mu učini Jodaj otac njegov, nego ubi sina njegova; a on umirući reče: Gospod neka vidi i traži.
 23. A kad prođe godina, podiže se na nj vojska Sirska i uđe u zemlju Judejsku i u Jerusalim, i pobiše po narodu sve knezove narodne, i sav plijen od njih poslaše caru u Damasak.2.Car. 12, 17.
 24. Ako i mala bješe vojska Sirska koja dođe, ipak Gospod dade u ruke njihove vrlo veliku vojsku, jer bjehu ostavili Gospoda Boga otaca svojih. I tako na Joasu izvršiše sud. 3.Moj. 26, 8. 3.Moj. 26, 25. 5.Moj. 28, 25. 5.Moj. 32, 30. Isa. 10, 5. Isa. 30, 17.
 25. A kad otidoše od njega ostavivši ga u teškoj bolesti, pobuniše se na nj sluge njegove za krv sinova Jodaja sveštenika, i ubiše ga na postelji njegovoj, te pogibe; i pogreboše ga u gradu Davidovu, ali ga ne pogreboše u grobovima carskim. 2.Car. 12, 20. Psal. 10, 14.
 26. A ovo su što se pobuniše na nj: Zavad sin Simeate Amonke i Jozavad sin Simrite Moavke.
 27. A o sinovima njegovijem i o velikoj porezi što bi pod njim, i o građenju doma Božijega, eto zapisano je u knjizi o carevima. A zacari se na njegovo mjesto Amasija sin njegov. 2.Car. 12, 18.