BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 23. glava

 1. A sedme godine oslobodi se Jodaj, i uze k sebi stotinike Azariju sina Jeroamova i Ismaila sina Joananova i Azariju sina Ovidova i Masiju sina Adajeva i Elisafata sina Zihrijeva, i uhvati vjeru s njima, 2.Car. 11, 4.
 2. Te prolazeći zemlju Judinu sabraše Levite iz svijeh gradova Judinijeh i glavare porodica otačkih u Izrailju, i dođoše u Jerusalim.Psal. 112, 5.
 3. I sav zbor učini vjeru u domu Božijem s carem; i Jodaj im reče: evo, sin će carev carovati, kao što je rekao Gospod za sinove Davidove. 2.Sam. 7, 12. 1.Car. 2, 4. 2.Dnev. 6, 16. 2.Dnev. 7, 18. Psal. 89, 29. Psal. 89, 36.
 4. Ovo učinite: trećina vas koji dolazite u subotu između sveštenika i Levita neka budu vratari na pragu; 1.Dnev. 9, 25. Luka 1, 8.
 5. A druga trećina neka bude u carskom dvoru; a ostala trećina na vratima od temelja, a sav narod u trijemovima doma Gospodnjega. Dela. 3, 2.
 6. Niko da ne ulazi u dom Gospodnji osim sveštenika i onijeh Levita koji služe; oni neka ulaze, jer su posvećeni, a sav narod neka čini što je Gospod zapovjedio da čini.1.Dnev. 23, 28.
 7. I Leviti neka opkole cara svaki s oružjem svojim u ruci; i ko bi god ušao u dom, da se pogubi; i budite uz cara kad stane ulaziti i izlaziti.
 8. I učiniše Leviti i sav narod Judin sve što zapovjedi sveštenik Jodaj; i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu i koji odlažahu u subotu; jer Jodaj sveštenik ne otpusti redova. 2.Car. 11, 8. 1.Dnev. 24, 1.
 9. I dade Jodaj sveštenik stotinicima koplja i štitove i štitiće cara Davida što bijahu u domu Božijem.
 10. I postavi sav narod sve s oružjem u ruku, od desne strane doma do lijeve prema oltaru i prema domu, oko cara.
 11. Tada izvedoše sina careva, i metnuše mu na glavu vijenac, i daše mu svjedočanstvo, i zacariše ga, i Jodaj i sinovi njegovi pomazaše ga i rekoše: da živi car!2.Moj. 25, 16. 5.Moj. 17, 18. Psal. 2, 10. Psal. 2, 12. Isa. 8, 16. Isa. 8, 20.
 12. A kad Gotolija ču viku naroda koji se stjecaše i hvaljaše cara, dođe k narodu u dom Gospodnji.
 13. I pogleda, i gle, car stajaše kod svojega stupa na ulasku, a knezovi i trube oko cara, i sav narod zemaljski radovaše se i trube trubljahu i pjevači pjevahu uz oruđa muzička i oni koji počinjahu u pjevanju. Tada razdrije Gotolija haljine svoje i povika: buna! buna!1.Dnev. 25, 8.
 14. A Jodaj sveštenik zapovjedi da izidu stotinici koji bijahu nad vojskom, i reče im: izvedite je iz vrsta napolje, i ko pođe za njom neka se pogubi mačem; jer reče sveštenik: nemojte je ubiti u domu Gospodnjem. 4.Moj. 5, 2. 4.Moj. 19, 14.
 15. I načiniše joj mjesto, te otide kako se ide vratima konjskim u dom carev, i ondje je pogubiše. 1.Moj. 9, 5. 2.Dnev. 22, 10. Nem. 3, 28. Mat. 7, 2.
 16. Tada Jodaj učini vjeru među sobom i svijem narodom i carem da će biti narod Gospodnji. 5.Moj. 5, 2. 2.Car. 11, 17. 2.Dnev. 15, 12. 2.Dnev. 29, 10. Jezd. 10, 3. Nem. 9, 38.
 17. Potom sav narod otide u dom Valov, i raskopaše ga, i oltare njegove i likove njegove izlomiše, a Matana sveštenika Valova ubiše pred oltarima. 5.Moj. 13, 9. 2.Car. 10, 23. 2.Car. 11, 18. 2.Dnev. 34, 4.
 18. I Jodaj uredi opet službu u domu Gospodnjem među sveštenicima i Levitima, koje David bješe odredio domu Gospodnjemu, da bi prinosili žrtve paljenice Gospodu, kao što piše u zakonu Mojsijevu, s veseljem i pjesmama po naredbi Davidovoj. 2.Moj. 29, 38. 4.Moj. 28, 2. 1.Dnev. 23, 6. 1.Dnev. 23, 30. 1.Dnev. 24, 1. 2.Dnev. 29, 27.
 19. Postavi i vratare na vratima doma Gospodnjega da ne bi ulazio nečist oda šta mu drago.1.Dnev. 26, 1.
 20. I uze stotinike i znatnije ljude i koji upravljahu narodom, sav narod zemaljski, i izvede cara iz doma Gospodnjega i uđoše visokim vratima u dom carski, i posadiše cara na carski prijesto. 2.Car. 11, 19.
 21. I radovaše se sav narod zemaljski, i grad se umiri, kad Gotoliju ubiše mačem. 1.Sam. 11, 15. 1.Car. 1, 40. Psal. 58, 10. Prič. 11, 10.