BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 21. glava

 1. Potom počinu Josafat kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Joram sin njegov.
 2. A braća mu, sinovi Josafatovi, bijahu: Azarija i Jehilo i Zaharija i Azarija i Mihailo i Sefatija; ti svi bijahu sinovi Josafata cara Izrailjeva.
 3. I otac im dade velike darove, srebra i zlata i zaklada s tvrdijem gradovima u zemlji Judinoj; carstvo pak dade Joramu, jer bješe prvenac.
 4. A Joram stupiv na carstvo oca svojega i utvrdiv se, pobi svu braću svoju mačem i neke knezove Izrailjeve. 1.Moj. 4, 8. Sud. 9, 5. 1.Jov. 3, 12.
 5. Imaše Joram trideset i dvije godine kad se zacari, i carova osam godina u Jerusalimu. 2.Car. 8, 17.
 6. I hođaše putem careva Izrailjevijeh, kao što činjaše dom Ahavov, jer se oženi kćerju Ahavovom; i činjaše što je zlo pred Gospodom.2.Dnev. 18, 1. Nem. 13, 26. Luka 1, 69.
 7. Ali Gospod ne htje zatrti doma Davidova radi zavjeta koji učini s Davidom i što mu bješe rekao da će dati vidjelo njemu i sinovima njegovijem uvijek.2.Sam. 7, 12. 1.Car. 11, 36. 2.Car. 8, 19. Psal. 132, 11.
 8. Za njegova vremena odvrže se Edom da ne bude pod Judom, i postaviše sebi cara. 1.Moj. 27, 40. 2.Car. 8, 20. Psal. 106, 39.
 9. Zato otide Joram s vojvodama svojim i sa svijem kolima svojim; i usta noću, te pobi Edomce koji ga bijahu opkolili, i zapovjednike od kola.
 10. Ipak se odvrgoše Edomci da ne budu pod Judom do danas. U isto vrijeme odvrže se i Livna da ne bude pod njim, jer ostavi Gospoda Boga otaca svojih.1.Moj. 27, 40.
 11. Još i visine načini po brdima Judinijem, i navede na preljubu Jerusalimljane i prelasti Judu. 3.Moj. 17, 7.
 12. Tada mu dođe knjiga od Ilije proroka, gdje mu govoraše: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: što nijesi hodio putovima Josafata oca svojega i putovima Ase cara Judina,
 13. Nego si hodio putem careva Izrailjevijeh i naveo si na preljubu Judu i Jerusalimljane, kao što je dom Ahavov naveo na preljubu Izrailja, i još si pobio braću svoju, dom oca svojega, bolje od sebe,2.Moj. 34, 15. 2.Car. 9, 22.
 14. Evo, Gospod će udariti velikim zlom narod tvoj i sinove tvoje i žene tvoje i sve što imaš.
 15. I ti ćeš bolovati teško, od bolesti u crijevima, da će ti crijeva izaći od bolesti, koja će trajati dvije godine.
 16. I tako podiže Gospod na Jorama duh Filistejima i Arapima koji žive od Etiopljana. 2.Sam. 24, 1. 1.Car. 11, 14. 1.Car. 11, 23. 2.Dnev. 22, 1.
 17. I oni došavši na zemlju Judinu prodriješe u nju, i odnesoše sve blago što se nađe u domu carevu, i sinove njegove i žene njegove, da mu ne osta nijedan sin osim Joahaza najmlađega sina njegova. 2.Dnev. 24, 7.
 18. I poslije svega toga udari ga Gospod bolešću u crijevima, kojoj ne bješe lijeka.
 19. I dan po dan prolažaše, i kad se navršiše dvije godine, izidoše mu crijeva s bolešću i umrije od teških bolova, i narod mu ne pali mirisa kao što je činio ocima njegovijem.
 20. Imaše trideset i dvije godine kad poče carovati, i carova osam godina u Jerusalimu, i preminu da niko ne zažali za njim; i pogreboše ga u gradu Davidovu, ali ne u grobu carskom.