BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 2. glava

 1. I naumi Solomun da zida dom imenu Gospodnjemu i dom carski sebi. 1.Car. 5, 5.
 2. I odbroji Solomun sedamdeset tisuća nosilaca i osamdeset tisuća koji će tesati u gori, i tri tisuće i šest stotina nastojnika nad njima.
 3. I posla Solomun ka Hiramu caru Tirskom i poruči mu: kako si činio Davidu ocu mojemu i slao mu drva kedrovijeh da zida sebi kuću gdje će sjedjeti, učini tako i meni.1.Car. 5, 2. 1.Car. 13, 1.
 4. Evo rad sam zidati dom imenu Gospoda Boga svojega da mu ga posvetim da se kadi pred njim kadom mirisnijem i da se postavljaju hljebovi vazda i da se prinose žrtve paljenice jutrom i večerom, i u subote i na mladine i na praznike Gospoda Boga našega, što treba da biva u Izrailju dovijeka.2.Moj. 25, 30. 2.Moj. 29, 38. 2.Moj. 30, 7. 3.Moj. 24, 8. Mat. 12, 4.
 5. A dom koji ću zidati biće velik, jer je Bog naš veći od svijeh bogova. 2.Moj. 15, 11. 1.Dnev. 16, 25. Psal. 86, 8.
 6. A ko bi mogao njemu sazidati dom kad ga nebo i nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti? i ko sam ja da mu sazidam dom? nego samo da se kadi pred njim. 1.Car. 8, 27. 2.Dnev. 6, 18. Isa. 66, 1. Dela. 7, 48.
 7. Tako sada pošlji mi čovjeka vješta, koji umije raditi od zlata i od srebra i od mjedi i od gvožđa i od skerleta i od crvca i od porfire, i koji zna rezati, da radi s umjetnicima koje imam kod sebe u Judeji i u Jerusalimu, koje je dobavio David otac moj. 1.Dnev. 22, 15.
 8. I pošlji mi drva kedrovijeh i jelovijeh i almugima s Livana, jer znam da sluge tvoje umiju sjeći drva Livanska; a evo sluge će moje biti s tvojim slugama, 1.Car. 5, 6.
 9. Da mi priprave mnogo drva, jer dom što ću zidati biće velik i divan.
 10. A evo, poslenicima koji će sjeći drvo, slugama tvojim, daću pšenice ovršene dvadeset tisuća kora, i dvadeset tisuća kora ječma, i vina dvadeset tisuća vata, i ulja dvadeset tisuća vata. 1.Car. 5, 11. Jezd. 3, 7.
 11. I odgovori Hiram car Tirski u knjizi koju posla Solomunu: što Gospod ljubi svoj narod zato te postavi carem nad njim. 5.Moj. 33, 3.
 12. I govoraše Hiram: blagosloven da je Gospod Bog Izrailjev, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao caru Davidu sina mudra, pametna i razumna, koji će sazidati dom Gospodu i carski dom sebi. 1.Moj. 1, 1. 1.Car. 5, 7. Psal. 33, 6. Psal. 102, 25. Psal. 124, 8. Dela. 4, 24. Otkr. 10, 6.
 13. Šaljem ti dakle čovjeka vješta i razumna, Hirama Aviva,
 14. Sina jedne žene između kćeri Danovijeh, kojemu je otac bio Tirac; on umije raditi od zlata i od srebra, od mjedi, od gvožđa, od kamena i od drveta, od skerleta, od porfire i od tankoga platna i od crvca, i rezati svašta, i izmisliti svašta vješto što mu se da, neka radi s tvojim umjetnicima i s umjetnicima gospodara mojega Davida oca tvojega.1.Car. 7, 13.
 15. Neka dakle pšenicu i ječam, ulje i vino, što je rekao gospodar moj, pošlje slugama svojim.
 16. A mi ćemo nasjeći drva na Livanu koliko ti god treba, i spustićemo ih u splavovima morem u Jopu, a ti ih odande vozi u Jerusalim. 1.Car. 5, 8.
 17. Tada Solomun izbroji sve inostrance koji bijahu u zemlji Izrailjevoj poslije brojenja kad ih izbroji David otac njegov, i nađe ih se sto i pedeset i tri tisuće i šest stotina;1.Car. 5, 13. 1.Dnev. 22, 2. 2.Dnev. 8, 7.
 18. I odredi od njih sedamdeset tisuća koji će nositi, i osamdeset tisuća koji će tesati u planini, a tri tisuće i šest stotina nastojnika da nastoje da radi narod.