BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 17. glava

 1. Tada se zacari Josafat sin njegov na njegovo mjesto, i ukrijepi se na Izrailja.
 2. I ponamješta vojsku po svijem tvrdijem gradovima Judinijem, i ponamješta straže po zemlji Judinoj i po gradovima Jefremovijem, koje zadobi Asa otac njegov. 5.Moj. 15, 8. 2.Dnev. 11, 11.
 3. I bijaše Gospod s Josafatom, jer hođaše prvijem putovima Davida oca svojega i ne tražaše Vala. Rim. 8, 31.
 4. Nego Boga oca svojega tražaše i po zapovijestima njegovijem hođaše, i ne činjaše kao sinovi Izrailjevi. 1.Car. 12, 28. Luka 1, 6.
 5. Zato utvrdi Gospod carstvo u ruci njegovoj, i sav narod Judin davaše dare Josafatu, te imaše veliko blago i slavu. 1.Car. 10, 27. 2.Dnev. 18, 1.
 6. I srce se njegovo oslobodi na putovima Gospodnjim, te još obori visine i lugove u Judeji. 1.Car. 22, 23. 2.Dnev. 14, 3. 2.Dnev. 15, 17. 2.Dnev. 19, 3. 2.Dnev. 20, 33.
 7. I treće godine svoga carovanja posla knezove svoje Ven-Aila i Ovadiju i Zahariju i Natanaila i Miheju da uče po gradovima Judinijem;2.Dnev. 15, 3.
 8. I s njima Levite: Semaju i Nataniju i Zevadiju i Asaila i Semiramota i Jonatana i Adoniju i Toviju i Tov-Adoniju, Levite, i s njima Elisamu i Jorama sveštenike.
 9. I učahu po Judeji imajući pri sebi knjigu zakona Gospodnjega, i prohođahu sve gradove Judine učeći narod. 3.Moj. 10, 11. 2.Dnev. 19, 4. 2.Dnev. 35, 3. Nem. 8, 7. Mal. 2, 7.
 10. I dođe strah Gospodnji na sva carstva po zemljama oko Jude, te ne vojevaše na Josafata. 1.Moj. 35, 5. 2.Moj. 15, 15. 5.Moj. 11, 25. 2.Dnev. 14, 14.
 11. I sami Filisteji donošahu Josafatu dare i danak u novcu; i Arapi dogonjahu mu stoku, po sedam tisuća i sedam stotina ovnova i po sedam tisuća i sedam stotina jaraca. 2.Sam. 8, 2.
 12. Tako napredovaše Josafat i podiže se veoma; i sazida u Judeji kule i gradove za žitnice.
 13. I imaše mnogo dobra po gradovima Judinijem, i vojnika, hrabrijeh junaka u Jerusalimu.
 14. A ovo je broj njihov po domovima otaca njihovijeh; od Jude tisućnici: Adna vojvoda, s kojim bijaše tri stotine tisuća hrabrijeh junaka.
 15. A za njim Joanan vojvoda, s kojim bijaše dvjesta i osamdeset tisuća;
 16. A za njim Amasija sin Zihrijev, koji se dragovoljno dade Gospodu, i s njim bijaše dvjesta tisuća hrabrijeh junaka.Sud. 5, 2. Sud. 5, 9. 1.Dnev. 29, 9. 1.Dnev. 29, 14. Psal. 110, 3. 2.Kor. 8, 12.
 17. A od Venijamina: hrabri junak Elijada, s kojim bijaše dvjesta tisuća naoružanijeh lukom i štitom;
 18. A za njim Jozavad, s kojim bijaše sto i osamdeset tisuća naoružanijeh za boj.
 19. Ovi služahu caru osim onijeh koje ponamješta car po tvrdijem gradovima u svoj zemlji Judinoj.