BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 15. glava

HAC logo
 1. Tada duh Božji dođe na Azariju sina Odidova; 4.Moj. 24, 2. Sud. 3, 10. 2.Sam. 23, 2. 2.Dnev. 20, 4. 2.Pet. 1, 21.
 2. Te otide pred Asu i reče mu: čujte me, Aso i sve pleme Judino i Venijaminovo; Gospod je s vama, jer ste vi s njim; i ako ga ustražite, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će vas ostaviti. Sud. 6, 13. 1.Dnev. 28, 9. 2.Dnev. 12, 1. 2.Dnev. 33, 12. Isa. 55, 7. Jer. 29, 13. Mat. 7, 7. Rim. 11, 1. Jevr. 12, 25. Jak. 4, 8.
 3. Dugo je Izrailj bez pravoga Boga i bez sveštenika učitelja, i bez zakona. 3.Moj. 10, 11. Os. 3, 4.
 4. A da su se u nevolji svojoj obratili ka Gospodu Bogu Izrailjevu i tražili ga, našli bi ga. 5.Moj. 4, 29.
 5. Ali u ovo vrijeme ne može se na miru odlaziti ni dolaziti; jer je nemir velik među svijem stanovnicima zemaljskim; Sud. 5, 6.
 6. I potiru narodi jedan drugi, i gradovi jedan drugi, jer ih Bog smete svakojakim nevoljama.Jer. 25, 32. Mat. 24, 7.
 7. Zato vi budite hrabri i nemojte da vam klonu ruke, jer ima plata za vaš trud. 1.Moj. 15, 1. Ruta 2, 12. Psal. 58, 11. Mat. 5, 12. Mat. 5, 44. Luka 6, 35. Kol. 3, 24.
 8. A kad ču Asa te riječi i proroštvo proroka Odida, ohrabri se, i istrijebi gadne bogove iz sve zemlje Judine i Venijaminove i iz gradova koje bješe uzeo u gori Jefremovoj, i ponovi oltar Gospodnji koji bijaše pred trijemom Gospodnjim. 2.Dnev. 13, 19. 2.Dnev. 17, 2.
 9. Potom sazva sve pleme Judino i Venijaminovo i došljake koji bijahu kod njih od Jefrema i Manasije i Simeuna, jer ih mnogo prebježe k njemu iz naroda Izrailjeva kad vidješe da je Gospod Bog njegov s njim. 2.Dnev. 11, 15. 2.Dnev. 11, 16. 2.Dnev. 16, 1. Jezek. 37, 16.
 10. I skupiše se u Jerusalim trećega mjeseca petnaeste godine carovanja Asina.
 11. I u onaj dan prinesoše Gospodu žrtve od plijena koji dognaše, sedam stotina volova i sedam tisuća ovaca. 2.Dnev. 14, 15.
 12. I uhvatiše vjeru da traže Gospoda Boga otaca svojih svijem srcem svojim i svom dušom svojom; 2.Dnev. 34, 31. Nem. 10, 29.
 13. A ko god ne bi tražio Gospoda Boga Izrailjeva, da se pogubi, bio mali ili veliki, čovjek ili žena. 2.Moj. 22, 20. 5.Moj. 13, 5. 5.Moj. 13, 9. 5.Moj. 13, 15.
 14. I zakleše se Gospodu glasom velikim i uz klikovanje i uz trube i rogove.
 15. I radovaše se sav narod Judin radi te zakletve, jer iz svega srca svojega zakleše se, i od sve volje svoje tražiše ga i nađoše ga; i Gospod im dade mir otsvuda.
 16. Jošte i Mahu mater svoju svrže Asa s vlasti, jer bješe načinila u lugu idola; i Asa obali idola njezina i izlomi ga i sažeže na potoku Kedronu.
 17. Ali visine ne biše oborene u Izrailju, ali srce Asino bješe pravo svega vijeka njegova. 5.Moj. 12, 7. 1.Car. 3, 2. 2.Car. 12, 3. 2.Dnev. 14, 3. 2.Dnev. 14, 5.
 18. I unese u dom Božji što bješe posvetio otac njegov i što bješe sam posvetio, srebro i zlato i sudove.
 19. I ne bi rata do trideset pete godine carovanja Asina.