BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 10. glava

 1. Tada otide Rovoam u Sihem, jer se ondje skupi sav Izrailj da ga zacare. 1.Car. 12, 1.
 2. A kad ču Jerovoam sin Navatov, koji bijaše u Misiru pobjegav onamo od cara Solomuna, vrati se Jerovoam iz Misira. 1.Car. 11, 40.
 3. Jer poslaše, te ga dozvaše; i dođe Jerovoam i sav Izrailj i rekoše Rovoamu govoreći:
 4. Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram; nego ti sada olakšaj ljutu službu oca svojega i teški jaram koji je metnuo na nas, pa ćemo ti služiti.1.Sam. 8, 11. 1.Car. 4, 7. Mat. 23, 4. 1.Jov. 5, 3.
 5. A on im reče: do tri dana dođite opet k meni. I narod otide.
 6. Tada car Rovoam učini vijeće sa starcima koji stajaše pred Solomunom ocem njegovijem dok bijaše živ, i reče: kako svjetujete da odgovorim narodu? Jov 8, 8. Jov 32, 7.
 7. A oni mu odgovoriše govoreći: ako se udobriš narodu i ugodiš im i odgovoriš im lijepim riječima, oni će ti biti sluge svagda.Prič. 15, 1.
 8. Ali on ostavi svjet, što ga svjetovaše starci, i učini vijeće s mladićima koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim;2.Sam. 17, 14. 2.Dnev. 25, 16. Prič. 1, 25. Prič. 13, 20. Prop. 10, 2.
 9. I reče im: šta vi svjetujete da odgovorimo narodu koji mi rekoše govoreći: olakšaj jaram koji je metnuo na nas tvoj otac.
 10. Tada mu odgovoriše mladići koji odrastoše s njim, i rekoše: ovako kaži narodu što ti reče: otac je tvoj metnuo na nas težak jaram, nego nam ti olakšaj; ovako im reci: moj mali prst deblji je od bedara oca mojega.
 11. Otac je moj metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivijem bičevima. Otkr. 9, 3.
 12. A treći dan dođe Jerovoam i sav narod k Rovoamu kako im bješe kazao car rekav: dođite opet k meni do tri dana.
 13. I car im odgovori oštro, jer ostavi car Rovoam svjet starački, Prič. 12, 13. Prič. 14, 16.
 14. I odgovori im kako ga svjetovaše mladići, govoreći: moj je otac metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na nj; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću bodljivijem bičevima.
 15. I car se ogluši naroda, jer Bog bješe tako uredio da bi potvrdio Gospod riječ svoju što je rekao preko Ahije Silomljanina Jerovoamu sinu Navatovu. Sud. 14, 4. 1.Car. 11, 29. 2.Dnev. 11, 4.
 16. A kad vidje sav Izrailj da ih se car ogluši, odgovori narod caru govoreći: kakav dio mi imamo s Davidom? nemamo našljedstva sa sinom Jesejevijem. Svak u svoj šator, Izrailju! A ti, Davide, sad gledaj svoju kuću. Tako otide sav Izrailj u šatore svoje.2.Sam. 20, 1.
 17. Samo nad sinovima Izrailjevijem koji življahu po gradovima Judinijem zacari se Rovoam.
 18. I car Rovoam posla Adorama koji bijaše nad dankom, ali ga sinovi Izrailjevi zasuše kamenjem, te pogibe. Tada car Rovoam brže sjede na kola, te pobježe u Jerusalim.
 19. Tako otpade Izrailj od doma Davidova do današnjega dana. 1.Car. 12, 19. 2.Car. 17, 21. 2.Dnev. 13, 5. Prop. 2, 19. Jezek. 37, 16.