BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 4. glava

HAC logo
 1. Sinovi Judini bjehu: Fares, Esron i Harmija i Or i Soval. 1.Moj. 38, 29. 4.Moj. 26, 20. Ruta 4, 18.
 2. A Reaja sin Sovalov rodi Jata, a Jat rodi Ahumaja i Lada. To su porodice Saratske.
 3. A ovo su od oca Itama: Jezrael i Jesma i Jedvas, a sestri njihovoj bješe ime Aselelfonija.
 4. I Fanuilo bješe otac Gedoru, i Eser otac Husin. To bijahu sinovi Ora prvenca Efrate oca Vitlejemcima.
 5. A Ashor otac Tekujanima imaše dvije žene, Elu i Naru.
 6. I Nara mu rodi Ahuzama i Efera i Temana i Ahastara. To su sinovi Narini.
 7. A sinovi Elini: Sered, Jesoar i Etnan.
 8. A Kos rodi Anuva i Sovivu i porodice Aharila sina Arumova.
 9. A Javis bješe slavniji od svoje braće, i mati mu nadje ime Javis govoreći: rodih ga s bolom. 1.Moj. 3, 16. 1.Moj. 34, 19. Psal. 112, 6.
 10. I Javis prizva Boga Izrailjeva govoreći: o da bi me blagoslovio i raširio međe moje, i ruka tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sačuvao oda zla da me ne ucvijeli! I učini Bog za što ga moli. 1.Dnev. 16, 8. Jov 12, 4. Jov 22, 27. Psal. 21, 4. Psal. 66, 19. Isa. 12, 4. Mat. 7, 7.
 11. A Heluv brat Sujin rodi Mehira. On bi otac Estonov.
 12. A Eston rodi Vet-Rafu i Feseju i Tehinu oca gradu Nasu. To su ljudi Rihavovi.
 13. A sinovi Kenezovi bjehu Gotonilo i Seraja. A sinovi Gotonilovi: Atat. Isu. 15, 17.
 14. A Meonotaj rodi Ofru; a Seraja rodi Joava, oca onijeh što žive u dolini drvodjeljskoj, jer bijahu drvodjelje. Nem. 11, 35.
 15. A sinovi Haleva sina Jefonijina bijahu Ir, Ila i Nam. A sin Ilin bješe Kenez.
 16. A sinovi Jeleleilovi: Zif i Zifa, Tirija i Asareilo.
 17. A sinovi Ezrini: Jeter i Mered i Efer i Jalon; a žena Meredova rodi Marijama i Samaja i Jesvu, oca Estemoji.
 18. A žena njegova Judija rodi Jereda oca Gedoru, i Evera oca Sohotu, i Jekutila oca Zanoji. A to bijahu sinovi Vitije kćeri Faraonove, kojom se oženi Mered.
 19. A sinovi žene Odijine sestre Nama oca Keili bijahu Garmija i Estemoja Mahaćanin.
 20. A sinovi Simonovi: Amnon i Rina i Ven-Anan i Tilon. A sinovi Jesejevi: Zohet i Ven-Zohet.
 21. A sinovi Sile sina Judina: Ir otac Lihu, i Lada otac Marisi, i porodice doma platnarskoga, doma Asvejina. 1.Moj. 38, 1.
 22. I Jokim i Hasivljani, i Joas i Saraf, koji vladahu u Moavskoj, i Jasuvi-Lehem. Ali to su stare stvari. 2.Sam. 8, 2.
 23. To bijahu lončari i življahu u sadovima i zabranima, i bijahu ondje kod cara za njegove poslove.
 24. Sinovi Simeunovi: Nemuilo i Jamin, Jariv, Zera, Saul;
 25. A njegov sin Salum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma.
 26. A sinovi Mismini: Amuilo sin mu, i njegov sin Zahur, i njegov sin Simej.
 27. A Simej imaše šesnaest sinova i šest kćeri; a braća njegova nemahu mnogo sinova, i sve porodice njihove ne bješe tako mnogo kao sinova Judinijeh.
 28. A življahu u Virsaveji i Moladi i Asar-Sualu,
 29. I u Vali i u Asemu i u Toladu,
 30. I u Vetuilu i u Ormi i u Siklagu,
 31. I u Vet-Marhavotu i u Asar-Susimu i u Vet-Vireju i u Saraimu. To bjehu gradovi njihovi do cara Davida.
 32. A sela njihova bijahu Itam i Ajin, Rimon i Tohen i Asan, pet gradova,
 33. I sva sela njihova što bijahu oko tijeh gradova do Vala. To bijahu stanovi njihovi po rodu njihovu.
 34. A Mesovav i Jamlih i Josa sin Amasijin,
 35. I Joilo i Juj sin Josivije sina Seraje sina Asilova,
 36. I Elioinaj i Jakova i Jesohaja i Asaja i Adilo i Jesimilo i Venaja,
 37. I Zisa sin Sifija sina Alona sina Jedaje sina Simrija sina Semajina;
 38. Ti imenovani bijahu knezovi u porodicama svojim, i domovi otaca njihovijeh umnožiše se veoma.
 39. I zato otidoše u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci svojoj.
 40. I nađoše pašu obilatu i dobru i zemlju prostranu i mirnu i rodnu, jer prije ondje življahu koji bijahu od Hama. 1.Moj. 9, 22. Psal. 78, 51.
 41. Ti dakle zapisani po imenu došavši za Jezekije cara Judina razbiše šatore njihove i stanovnike koji se nađoše ondje, i pobiše ih kao proklete da ne osta nijedan do danas, i naseliše se mjesto njih, jer ondje bijaše paše za stoku njihovu. 2.Car. 18, 8.
 42. A između njih, sinova Simeunovijeh, izide na goru Sir pet stotina ljudi, a poglavice im bijahu Felatija i Nearija i Refaja i Ozilo, sinovi Jesejevi.
 43. I pobiše ostatak što bijahu utekli između Amalika, i naseliše se ondje do današnjega dana. 1.Sam. 15, 8. 2.Sam. 8, 12.