BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 28. glava

 1. I David sabra u Jerusalim sve poglavare Izrailjeve, poglavare plemenske i poglavare od redova koji služahu caru, i tisućnike i stotinike, i koji bijahu nad svijem blagom i stokom carevom, i sinove svoje i dvorane i junake i sve ljude hrabre, 2.Moj. 18, 25. 5.Moj. 1, 15. Isu. 23, 2. 1.Dnev. 11, 10. 1.Dnev. 23, 2. 1.Dnev. 27, 1. 1.Dnev. 27, 16. 1.Dnev. 27, 25.
 2. I ustavši car David na noge reče: čujte me, braćo moja i narode moj! ja bijah naumio da sazidam dom gdje bi počivao kovčeg Gospodnji i da bude podnožje nogama Boga našega, i pripravih što treba za zidanje.5.Moj. 17, 20. 2.Sam. 7, 2. 1.Car. 8, 17. 1.Dnev. 11, 1. 1.Dnev. 17, 2. Psal. 22, 22. Psal. 99, 5. Psal. 132, 3. Jevr. 2, 11.
 3. Ali mi Bog reče: nećeš sazidati doma imenu mojemu, jer si ratnik i krv si proljevao. 2.Sam. 7, 5. 1.Car. 5, 3. 1.Dnev. 17, 4.
 4. Ali Gospod Bog Izrailjev izabra me iz svega doma oca mojega da budem car nad Izrailjem dovijeka; jer Judu izabra za vođa, i iz doma Judina dom oca mojega; i između sinova oca mojega bi mu volja da mene postavi carem nad svijem Izrailjem. 1.Moj. 49, 8. 1.Sam. 16, 1. 1.Sam. 16, 7. 1.Sam. 16, 12. 2.Dnev. 6, 6.
 5. A tako između svijeh sinova mojih (jer mnogo sinova dade mi Gospod) izabra Solomuna sina mojega da sjedi na prijestolu carstva Gospodnjega nad Izrailjem. 1.Car. 2, 15. 1.Dnev. 3, 1. 1.Dnev. 14, 4. 1.Dnev. 22, 9. 2.Dnev. 1, 8.
 6. I reče mi: Solomun sin tvoj sazidaće moj dom i trijemove moje; jer njega izabrah sebi za sina, i ja ću mu biti otac.2.Dnev. 1, 9.
 7. I utvrdiću carstvo njegovo dovijeka, ako bude postojan da izvršuje zapovijesti moje i zakone moje kao danas. 1.Car. 9, 4. 1.Car. 11, 11. 1.Dnev. 22, 13.
 8. Sada dakle pred svijem Izrailjem, zborom Gospodnjim, i da čuje Bog naš, kažem vam: držite i tražite sve zapovijesti Gospoda Boga svojega, da biste držali ovu dobru zemlju i ostavili je u našljedstvo sinovima svojim nakon sebe dovijeka. 5.Moj. 4, 1.
 9. A ti, Solomune sine, znaj Boga oca svojega, i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom; jer sva srca ispituje Gospod i svaku pomisao zna; ako ga ustražiš, naći ćeš ga; ako li ga ostaviš, odbaciće te zasvagda. 1.Sam. 16, 7. 1.Car. 8, 39. 2.Car. 20, 3. 1.Dnev. 29, 17. 2.Dnev. 15, 2. Psal. 7, 9. Psal. 9, 10. Psal. 101, 2. Prič. 2, 1. Prič. 2, 5. Prič. 17, 3. Jer. 9, 24. Jer. 11, 20. Os. 4, 1. Mat. 7, 7. Otkr. 2, 23.
 10. Vidi sada da te je Gospod izabrao da sazidaš dom za svetinju; budi hrabar i radi. 1.Dnev. 22, 16. Prič. 4, 23.
 11. Tada predade David Solomunu sinu svojemu sliku od trijema i od kuća njegovijeh, i od riznica i od soba i od klijeti unutrašnjih, i od mjesta za zaklopac očišćenja, 2.Moj. 25, 40. 1.Car. 6, 2. 2.Dnev. 3, 9. Jezek. 40, 29.
 12. I sliku od svega što bješe smislio za trijemove doma Gospodnjega i za sve klijeti unaokolo i za riznicu doma Božijega i za riznicu od svetijeh stvari, 1.Dnev. 26, 20. Jezek. 40, 29.
 13. I za redove svešteničke i Levitske i za svaki posao u službi u domu Gospodnjem i za sve posuđe u domu Gospodnjem;
 14. Zlato pod mjeru za sudove zlatne za svaku službu, i srebro za sve sudove srebrne pod mjeru, za sve sudove za svaku službu;
 15. Pod mjeru za svijetnjake zlatne i žiške zlatne, po težini svakoga svijetnjaka i žižaka njegovijeh, i za svijetnjake srebrne po težini svakoga svijetnjaka i žižaka njegovijeh, prema potrebi svakoga svijetnjaka;
 16. I zlata pod mjeru za stolove na kojima će stajati hljebovi postavljeni, za svaki sto; i srebra za stolove srebrne; 2.Moj. 25, 23. 1.Car. 7, 48. 2.Dnev. 4, 8.
 17. I za viljuške i za kotliće i za zdjele zlata čistoga, i za zlatne čaše pod mjeru, za svaku čašu, i za srebrne čaše srebra pod mjeru za svaku;
 18. I za oltar kadioni čistoga zlata pod mjeru; i sliku od kola zlatnijeh heruvima, koji će raširivši krila zaklanjati kovčeg zavjeta Gospodnjega. 2.Moj. 25, 18. 2.Moj. 30, 1. 1.Sam. 4, 4. 1.Car. 6, 23. Psal. 18, 10. Psal. 68, 17. Psal. 80, 1.
 19. To mi je sve došlo pisano rukom Gospodnjom da bih znao sve kako što treba uraditi. 2.Moj. 25, 40.
 20. I tako reče David Solomunu sinu svojemu: budi slobodan i hrabar, i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom, neće te ostaviti niti će otstupiti od tebe, dokle ne svršiš sav posao za službu u domu Gospodnjem. 5.Moj. 31, 7. Isu. 1, 5. Isu. 1, 6. 1.Dnev. 22, 13. Jevr. 13, 5.
 21. A evo redovi sveštenički i Levitski za svaku službu u domu Božijem; i imaš uza se za svaki posao ljudi dragovoljnijeh i vještijeh svakom poslu, i poglavare i sav narod za svaku zapovijest svoju. 2.Moj. 35, 25. 1.Dnev. 24, 1. 1.Dnev. 25, 1.