BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 27. glava

 1. A sinovi Izrailjevi po svom broju, glavari domova otačkih, tisućnici i stotinici i upravitelji njihovi, služahu caru u svakom poslu u redovima, koji dolažahu i odlažahu od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini; a u svakom redu bijaše ih dvadeset i četiri tisuće.4.Moj. 1, 4. 1.Dnev. 28, 21. 1.Dnev. 29, 6. 2.Dnev. 1, 2.
 2. Nad prvijem redom prvoga mjeseca bijaše Jasoveam sin Zavdilov, i u njegovu redu bijaše dvadeset i četiri tisuće. 2.Sam. 23, 8. 1.Dnev. 11, 11.
 3. Od sinova Faresovijeh bijaše poglavar nad svijem starješinama u vojsci prvoga mjeseca. 1.Moj. 38, 29.
 4. A nad redom drugoga mjeseca bijaše Dodaj Ahošanin, i vojvoda u njegovu redu bješe Miklot; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće. 2.Sam. 23, 9. 1.Dnev. 11, 12.
 5. Treći vojvoda trećega mjeseca bješe Venaja sin Jodaja sveštenika, poglavar; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
 6. Ovaj Venaja bješe junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom; i nad redom njegovijem bješe Amizavad sin mu.2.Sam. 23, 20. 2.Sam. 23, 22.
 7. Četvrti, četvrtoga mjeseca Asailo brat Joavov, i za njim Zevadija sin mu; i u redu njegovu bješe dvadeset i četiri tisuće.2.Sam. 2, 18. 2.Sam. 2, 23. 1.Dnev. 11, 26.
 8. Peti, petoga mjeseca, poglavar Samut Jezrajanin, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
 9. Šesti, šestoga mjeseca, Ira sin Ikisov Tekojanin, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.2.Sam. 23, 26.
 10. Sedmi, sedmoga mjeseca, Helis Felonjanin od sinova Jefremovijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.1.Dnev. 11, 27.
 11. Osmi, osmoga mjeseca, Sivehaj Husaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće. 2.Sam. 21, 18. 1.Dnev. 11, 29.
 12. Deveti, devetoga mjeseca, Avijezer Anatoćanin od sinova Venijaminovih, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće. 1.Dnev. 11, 28.
 13. Deseti, desetoga mjeseca, Maraj Netofaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće. 2.Sam. 23, 28. 1.Dnev. 11, 30.
 14. Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, Venaja Faratonjanin od sinova Jefremovijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.2.Sam. 23, 30. 1.Dnev. 11, 31.
 15. Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, Heldaj Netofaćanin od Gotonila, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.Sud. 3, 9. 1.Dnev. 11, 30.
 16. A nad plemenima Izrailjevijem bijahu: nad plemenom Ruvimovijem knez Elijezer sin Zihrijev; nad Simeunovijem Sefatija sin Mašin;
 17. Nad Levijevim Asavija sin Kemuilov; nad Aronovijem Sadok; 1.Dnev. 26, 30.
 18. Nad Judinijem Eliuj od braće Davidove; nad Isaharovijem Amrije sin Mihailov; 1.Sam. 16, 6.
 19. Nad Zavulonovijem Ismaja sin Ovadijin; nad Neftalimovim Jerimot sin Azrilov;
 20. Nad sinovima Jefremovijem Isus sin Azazijev; nad polovinom plemena Manasijina Joilo sin Fedajin;
 21. Nad drugom polovinom plemena Manasijina u Galadu Ido sin Zaharijin; nad Venijaminovim Jasilo sin Avenirov;
 22. Nad Danovijem Azareilo sin Jeroamov. To bijahu knezovi plemena Izrailjevijeh.
 23. A ne izbroji David onijeh koji imahu manje od dvadeset godina, jer Gospod bješe rekao da će umnožiti sinove Izrailjeve kao zvijezde nebeske. 1.Moj. 15, 5. 2.Moj. 32, 13. 5.Moj. 1, 10. 5.Moj. 10, 22. 2.Sam. 24, 1. Jevr. 11, 12.
 24. Joav sin Serujin poče brojiti, ali ne dovrši; jer dođe gnjev Božji za to na Izrailja; zato taj broj ne dođe u knjigu o caru Davidu. 2.Sam. 24, 15. 1.Dnev. 21, 6. 1.Dnev. 21, 7.
 25. Nad blagom carevijem bijaše Azmavet sin Adilov, a nad blagom po zemlji, po gradovima i po selima i po kulama Jonatan sin Ozijin.
 26. A nad ratarima, koji rađahu zemlju, bijaše Ezrije sin Heluvov;
 27. A nad vinogradarima Simej Ramaćanin; a nad rodom vinogradskim i nad pivnicama Zavdije Sifmejin; Pesma 8, 11.
 28. A nad maslinama i smokvama po poljima Val-Anan Gederanin; a nad uljem Joas;
 29. Nad govedima što pasijahu u Saronu Sitraj Saronjanin, a nad govedima po dolinama Safat Adlajev;
 30. Nad kamilama Ovil Ismailjac; nad magarcima Jedaja Meronoćanin;
 31. A nad ovcama Jaziz Agarejin. Svi ovi bijahu nastojnici nad blagom cara Davida.
 32. A Jonatan stric Davidov bijaše savjetnik, mudar čovjek i književnik; on i Jehilo sin Ahmonijev bijahu sa sinovima carevijem.
 33. I Ahitofel bijaše savjetnik carev, i Husaj Arhijanin prijatelj carev.
 34. A poslije Ahitofela bijaše Jodaj sin Venajin i Avijatar, a vojvoda carev bješe Joav.