BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 24. glava

 1. A među sinovima Aronovijem ovi su redovi: sinovi Aronovi bjehu Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar.2.Moj. 6, 23. 3.Moj. 10, 1. 4.Moj. 3, 2. 1.Dnev. 28, 13. 2.Dnev. 5, 11. 2.Dnev. 8, 14. 2.Dnev. 23, 8. 2.Dnev. 35, 4.
 2. Ali Nadav i Avijud umriješe prije oca svojega i nemahu djece; zato biše sveštenici Eleazar i Itamar. 4.Moj. 3, 4.
 3. I razdijeli ih David: Sadoka, koji bijaše od sinova Eleazarovijeh, i Ahimeleha, koji bijaše od sinova Itamarovijeh, po redu njihovu u službi njihovoj.
 4. I nađe se sinova Eleazarovijeh više poglavica nego sinova Itamarovijeh, kad ih razdijeliše: od sinova Eleazarovijeh bijaše poglavica po domovima otačkim šesnaest, a od sinova Itamarovijeh osam po domovima otačkim.
 5. I biše razdijeljeni ždrijebom i jedan i drugi; jer poglavari u svetinji i poglavari pred Bogom bijahu i od sinova Eleazarovijeh i od sinova Itamarovijeh. Isu. 18, 10. Prič. 16, 33. Dela. 1, 26.
 6. I popisa ih Semaja sin Natanailov pisar od plemena Levijeva pred carem i knezovima i Sadokom sveštenikom i Ahimelehom sinom Avijatarovijem i pred poglavarima porodica otačkih među sveštenicima i Levitima, jedan dom otački uzevši za Eleazara a jedan za Itamara.Nem. 8, 4.
 7. I pade prvi ždrijeb na Jojariva, drugi na Jedaju, Jezd. 2, 36. Nem. 7, 39.
 8. Treći na Harima, četvrti na Seorima, Jezd. 10, 21.
 9. Peti na Malhiju, šesti na Mejamina,
 10. Sedmi na Akosa, osmi na Aviju, Nem. 12, 4. Nem. 12, 17. Luka 1, 5.
 11. Deveti na Isuja, deseti na Sehaniju,
 12. Jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima,
 13. Trinaesti na Ufu, četrnaesti na Jesevava,
 14. Petnaesti na Vilgu, šesnaesti na Imira, Jezd. 2, 37. Jer. 20, 1.
 15. Sedamnaesti na Ezira, osamnaesti na Afisisa,
 16. Devetnaesti na Petaju, dvadeseti na Jezekila,
 17. Dvadeset prvi na Jahina, dvadeset drugi na Gamula,
 18. Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maziju.
 19. To je red njihov za službu njihovu, kojim idu u dom Gospodnji na posao svoj po naredbi Arona oca svojega, kako mu bješe zapovjedio Gospod Bog Izrailjev. 4.Moj. 4, 49. 1.Dnev. 9, 25. Luka 1, 8. Luka 1, 23.
 20. A od ostalijeh sinova Levijevih bijaše od sinova Amramovijeh Suvailo; od sinova Suvailovijeh Jedaja, 1.Dnev. 23, 16.
 21. Od Reavije, od sinova Reavijinih poglavar Jesija;
 22. Od sinova Isarovijeh Selomot, od sinova Selomotovijeh Jat;
 23. A od sinova Jerijinih Amarija drugi, Jazilo treći, Jekameam četvrti; 1.Dnev. 15, 9.
 24. Od sinova Uzilovijeh Miha; od sinova Mišinijeh Samir;
 25. Brat Mišin Jesija; od sinova Jesijinih Zaharija.
 26. Sinovi Merarijevi: Malije i Musije; od sinova Jazijinih Veno. 2.Moj. 6, 19. 1.Dnev. 23, 21.
 27. Sinovi Merarijevi od Jazije: Veno i Soam i Zahur i Ivrije;
 28. Od Malija Eleazar, koji nemaše sinova;
 29. Od Kisa, od sinova Kisovijeh: Jerameilo;
 30. I od sinova Musijevih Malije i Eder i Jerimot. To bijahu sinovi Levitski po domovima otaca svojih.
 31. I oni bacaše ždrijeb prema braći svojoj, sinovima Aronovijem, pred Davidom i Sadokom i Ahimelehom i poglavarima domova otačkih među sveštenicima i Levitima, od domova otačkih svaki poglavar prema bratu svojemu mlađemu.