BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 22. glava

 1. I reče David: ovo je kuća Gospoda Boga i ovo je oltar za žrtvu paljenicu Izrailju. 5.Moj. 12, 5. 2.Sam. 24, 18. 1.Dnev. 21, 18. 1.Dnev. 21, 26. 1.Dnev. 21, 28.
 2. I zapovjedi David da se skupe inostranci koji bijahu u zemlji Izrailjevoj, i odredi kamenare da tešu kamen da se gradi dom Božji. 1.Car. 9, 21. 2.Dnev. 2, 17.
 3. I gvožđa mnogo za kline na krila vratima i na sastavke pripravi David, i mjedi mnogo bez mjere, 1.Car. 7, 47.
 4. I drva kedrovijeh bez broja; jer dovožahu Sidonci i Tirci mnogo drva kedrovijeh Davidu. 1.Car. 5, 6.
 5. Jer David govoraše: Solomun je sin moj dijete mlado, a dom koji treba zidati Gospodu treba da bude vrlo velik za slavu i diku po svijem zemljama; zato ću mu pripraviti što treba. I pripravi David mnoštvo prije smrti svoje. 1.Dnev. 29, 1.
 6. Potom dozva sina svojega Solomuna i zapovjedi mu da sazida dom Gospodu Bogu Izrailjevu.
 7. I reče David Solomunu: sine! bio sam naumio da sazidam dom imenu Gospoda Boga svojega. 5.Moj. 12, 5. 2.Sam. 7, 2. 1.Dnev. 17, 1. Dela. 7, 46.
 8. Ali mi dođe riječ Gospodnja govoreći: mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti sazidati doma imenu mojemu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom. 1.Car. 5, 3. 1.Dnev. 28, 3.
 9. Evo, rodiće ti se sin, on će biti miran čovjek i smiriću ga od svijeh neprijatelja njegovijeh unaokolo; zato će mu biti ime Solomun; i mir i pokoj daću Izrailju za njegova vremena. 1.Car. 1, 13. 1.Car. 2, 15. 1.Car. 4, 25. 1.Dnev. 28, 5. 2.Dnev. 6, 15.
 10. On će sazidati dom imenu mojemu, i on će mi biti sin, a ja njemu otac, i utvrdiću prijesto carstva njegova nad Izrailjem dovijeka. 2.Sam. 7, 13. 1.Car. 5, 5. 1.Dnev. 17, 12. Psal. 89, 26. Jevr. 1, 5.
 11. Zato, sine, Gospod će biti s tobom, i bićeš srećan, te ćeš sazidati dom Gospoda Boga svojega kao što je govorio za te. Rim. 8, 31.
 12. Samo da ti da Gospod razum i mudrost kad te postavi nad Izrailjem da držiš zakon Gospoda Boga svojega. 5.Moj. 4, 6. 1.Car. 3, 9. Psal. 72, 1.
 13. Tada ćeš biti srećan, ako uzdržiš i ustvoriš uredbe i zakone koje je zapovjedio Gospod preko Mojsija Izrailju. Budi slobodan i hrabar, ne boj se i ne plaši se. Isu. 1, 7. 1.Car. 6, 12. 1.Dnev. 11, 9. 1.Dnev. 11, 15. 1.Dnev. 28, 20. Psal. 72, 1. Isa. 3, 10.
 14. I evo, u nevolji svojoj pripravio sam za dom Gospodnji sto tisuća talanata zlata i tisuću tisuća talanata srebra; a mjedi i gvožđa bez mjere, jer ga ima mnogo, također i drva i kamena pripravio sam; a ti dodaj još.
 15. A imaš i poslenika mnogo, kamenara i zidara i drvodjelja, i svakojakih ljudi vještijeh svakom poslu. 2.Dnev. 2, 7.
 16. Ima zlata, srebra, i mjedi i gvožđa bez mjere; nastani dakle i radi, i Gospod će biti s tobom.
 17. Potom zapovjedi David svijem knezovima Izrailjevijem da pomažu Solomunu sinu njegovu:
 18. Nije li s vama Gospod Bog vaš, koji vam je dao mir otsvuda? jer je dao u ruke moje stanovnike ove zemlje, i zemlja je pokorena Gospodu i narodu njegovu.5.Moj. 12, 10. 1.Sam. 7, 1. 1.Dnev. 23, 25.
 19. Sada dakle upravite srce svoje i dušu svoju da tražite Gospoda Boga svojega; nastanite i zidajte svetinju Gospodu Bogu da unesete kovčeg zavjeta Gospodnjega i sveto posuđe Božije u dom koji će se sazidati imenu Gospodnjemu. 1.Car. 8, 6. 2.Dnev. 5, 7. 2.Dnev. 20, 3.