BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 21. glava

 1. Ali usta sotona na Izrailja i navrati Davida da izbroji Izrailja. 2.Sam. 24, 1. Jov 1, 6. Zah. 3, 1. Mat. 4, 3. Jovan 13, 2. Dela. 5, 3. Otkr. 12, 9.
 2. I reče David Joavu i knezovima narodnijem: idite, izbrojte sinove Izrailjeve od Virsaveje dori do Dana, pa mi javite da znam koliko ih ima.
 3. Ali Joav reče: neka doda Gospod narodu svojemu koliko ga je sada još sto puta toliko; nijesu li, care gospodaru moj, svi sluge gospodaru mojemu? zašto traži to gospodar moj? zašto da bude na grijeh Izrailju?
 4. Ali riječ careva nadjača Joava. I tako otide Joav i obide svega Izrailja, pa se vrati u Jerusalim.Prič. 29, 25. Prop. 8, 4. Dela. 4, 19.
 5. I dade Joav broj prepisanoga naroda Davidu; i bijaše svega naroda Izrailjeva tisuća tisuća i sto tisuća ljudi koji mahahu mačem, a naroda Judina četiri stotine i sedamdeset tisuća ljudi koji mahahu mačem. 2.Sam. 24, 9.
 6. A plemena Levijeva i Venijaminova ne izbroji s njima, jer mrska bješe Joavu zapovijest careva. 4.Moj. 1, 47. 1.Dnev. 27, 24.
 7. A ne bješe mila Bogu ta stvar; zato udari Izrailja.
 8. I David reče Bogu: sagriješih veoma što to uradih; ali uzmi bezakonje sluge svojega, jer veoma ludo radih. 2.Sam. 12, 13. Psal. 25, 11. Psal. 51, 1. Prič. 28, 13. 2.Kor. 7, 10.
 9. A Gospod reče Gadu vidiocu Davidovu govoreći: 1.Sam. 9, 9.
 10. Idi kaži Davidu i reci: ovako veli Gospod: troje ti dajem, izberi jedno da ti učinim.
 11. I dođe Gad k Davidu i reče mu: tako veli Gospod, biraj:
 12. Ili glad za tri godine, ili tri mjeseca da bježiš od neprijatelja svojih i mač neprijatelja tvojih da te stiže, ili tri dana mač Gospodnji i pomor da bude u zemlji i anđeo Gospodnji da ubija po svijem krajevima Izrailjevijem. Sada dakle gledaj što ću odgovoriti onomu koji me je poslao.2.Sam. 24, 13.
 13. A David reče Gadu: u tjeskobi sam ljutoj; ali neka zapadnem Gospodu u ruke, jer je veoma velika milost njegova; a ljudima da ne zapadnem u ruke.
 14. I tako pusti Gospod pomor na Izrailja, te pade Izrailja sedamdeset tisuća ljudi.
 15. I posla Gospod anđela u Jerusalim da ga ubija; i kad ubijaše, pogleda Gospod i sažali mu se sa zla; i reče anđelu koji ubijaše: dosta, spusti ruku svoju. A anđeo Gospodnji stajaše kod gumna Ornana Jevusejina, 1.Moj. 6, 6. 2.Sam. 24, 16. Jer. 26, 18. Mat. 23, 37.
 16. A David podiže oči svoje i vidje anđela Gospodnjega gdje stoji između zemlje i neba a u ruci mu go mač, kojim bješe zamahnuo na Jerusalim; i pade David i starješine ničice, obučeni u kostrijet. 2.Dnev. 3, 1.
 17. I reče David Bogu: nijesam li ja zapovjedio da se izbroji narod? ja sam dakle zgriješio i zlo učinio; a te ovce šta su učinile? Gospode Bože moj, neka se ruka tvoja obrati na me i na dom oca mojega; ali ne na taj narod da ga potre. Jona 1, 12.
 18. Tada anđeo Gospodnji reče Gadu da kaže Davidu da izide gore i načini oltar Gospodu na gumnu Ornana Jevusejina. 2.Dnev. 3, 1.
 19. I izide David po riječi Gadovoj, koju mu reče u ime Gospodnje.
 20. A Ornan okrenuv se ugleda anđela, i sakri se sa četiri sina svoja. Jer Ornan vrsijaše pšenicu.
 21. Utom dođe David do Ornana; i pogledav Ornan kad vidje Davida izide iz gumna i pokloni se Davidu licem do zemlje.
 22. Tada reče David Ornanu: daj mi to gumno da načinim na njemu oltar Gospodu; za novce koliko vrijedi daj mi ga, da bi prestao pomor u narodu. 4.Moj. 16, 48.
 23. A Ornan reče Davidu: uzmi i neka čini gospodar moj car što mu je drago; evo dajem i volove za žrtve paljenice, i kola za drva, i pšenicu za dar; sve to dajem.
 24. A car David reče Ornanu: ne, nego ću kupiti za novce šta vrijedi, jer neću da prinesem Gospodu što je tvoje ni da prinesem žrtve paljenice poklonjene.
 25. I dade David Ornanu za ono mjesto na mjeru šest stotina sikala zlata. 2.Sam. 24, 24.
 26. I ondje načini David oltar Gospodu, i prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne; i prizva Gospoda, i usliši ga spustivši oganj s neba na oltar žrtve paljenice. 3.Moj. 9, 24. 2.Dnev. 3, 1.
 27. I zapovjedi Gospod anđelu, te vrati mač svoj u korice.
 28. U ono vrijeme vidjev David da ga Gospod usliši na gumnu Ornana Jevusejina prinošaše žrtve ondje.
 29. A šator Gospodnji, koji načini Mojsije u pustinji, i oltar za žrtve paljenice bijaše u to vrijeme na visini u Gavaonu. 1.Car. 3, 4. 1.Dnev. 16, 39.
 30. I David ne može ići k njemu da traži Boga, jer se uplaši od mača anđela Gospodnjega.2.Sam. 6, 9. 1.Dnev. 13, 12. Jov 13, 21. Psal. 119, 120.