BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 15. glava

HAC logo
 1. I načini sebi David kuće u gradu Davidovu, i spremi mjesto za kovčeg Božji, i razape mu šator. 2.Sam. 6, 17. 1.Dnev. 16, 1. 2.Dnev. 1, 4. Psal. 132, 2. Dela. 7, 46.
 2. Tada reče David: ne valja da nosi kovčeg Božji niko osim Levita, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe dovijeka. 4.Moj. 4, 2. 4.Moj. 4, 15. 5.Moj. 10, 8.
 3. I skupi David sve sinove Izrailjeve u Jerusalim da prenesu kovčeg Gospodnji na mjesto njegovo, koje mu bješe spremio. 1.Car. 8, 1. 1.Dnev. 13, 5.
 4. Skupi David i sinove Aronove i Levite,
 5. Od sinova Katovijeh: Urila poglavara i braće njegove sto i dvadeset; 2.Moj. 6, 16. 2.Moj. 6, 18.
 6. Od sinova Merarijevih: Asaju poglavara i braće njegove dvjesta i dvadeset;
 7. Od sinova Girsonovijeh: Joila poglavara i braće njegove sto i trideset;
 8. Od sinova Elisafanovih: Semaju poglavara i braće njegove dvjesta; 2.Sam. 6, 12.
 9. Od sinova Hevronovijeh: Elila poglavara i braće njegove osamdeset; 4.Moj. 26, 58.
 10. Od sinova Ozilovijeh: Aminadava poglavara i braće njegove sto i dvanaest.
 11. Tada dozva David Sadoka i Avijatara sveštenike, i Levite Urila i Asaju i Joila i Samaju i Elila i Aminadava,
 12. I reče im: vi ste poglavari porodica otačkih među Levitima; osveštajte sebe i braću svoju, da donesete kovčeg Gospoda Boga Izrailjeva na mjesto koje sam mu spremio.2.Moj. 19, 10. 3.Moj. 10, 3. 1.Sam. 7, 1. 2.Dnev. 5, 11. Jezek. 48, 11. Jovan 17, 17. Rim. 12, 1.
 13. Jer što pređe ne učiniste toga, Gospod Bog naš prodrije nas; jer ga ne tražismo kako treba.2.Sam. 6, 3. 1.Dnev. 13, 10. 2.Dnev. 13, 7. 2.Dnev. 13, 10.
 14. I osveštaše se sveštenici i Leviti da prenesu kovčeg Gospoda Boga Izrailjeva.
 15. I nosiše sinovi Levitski kovčeg Božji kao što je zapovjedio Mojsije po riječi Gospodnjoj na ramenima svojim i polugama.2.Moj. 25, 14. 4.Moj. 4, 14.
 16. I reče David poglavarima Levitskim da postave između braće svoje pjevače sa spravama muzičkim, sa psaltirima i guslama i kimvalima, da pjevaju u glas veselo.1.Dnev. 6, 31. 1.Dnev. 13, 8. 2.Dnev. 7, 6. Psal. 33, 2. Psal. 149, 3.
 17. I postaviše Leviti Emana sina Joilova, i od braće njegove Asafa sina Varahijina, i od sinova Merarijevih, braće njihove, Etana sina Kisajina; 1.Dnev. 6, 33. 1.Dnev. 6, 39. 1.Dnev. 6, 44.
 18. I s njima braću njihovu drugoga reda: Zahariju i Vena i Jazila i Semiramota i Jehila i Unija i Elijava i Venaju i Masiju i Matatiju i Elifela i Mikneju i Ovid-Edoma i Jeila, vratare.
 19. I pjevači Eman i Asaf i Etan udarahu u kimvale mjedene;
 20. A Zaharija i Ozilo i Semiramot i Jehilo i Unije i Elijav i Masija i Venaja u psaltire visoko,
 21. A Matatija i Elifel i Mikneja i Ovid-Edom i Jeilo i Azazija u gusle nisko.
 22. A Henanija poglavar među Levitima koji nošahu kovčeg uređivaše kako će se nositi, jer bješe vješt.
 23. A Varahija i Elkana bjehu vratari kod kovčega. 1.Sam. 3, 15.
 24. A Sevanija i Josafat i Natanailo i Amasaj i Zaharija i Venaja i Elijezer, sveštenici, trubljahu u trube pred kovčegom Božjim; a Ovid-Edom i Jehija bjehu vratari kod kovčega. 4.Moj. 10, 8. Psal. 81, 3.
 25. I tako David i starješine Izrailjeve i tisućnici iđahu prateći kovčeg zavjeta Gospodnjega iz kuće Ovid-Edomove s veseljem. 5.Moj. 12, 7. 5.Moj. 12, 18. 2.Sam. 6, 12.
 26. I kad Bog pomože Levitima koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega prinesoše sedam volova i sedam ovnova. 4.Moj. 23, 1. Jov 42, 8.
 27. I David bijaše ogrnut plaštem od tankoga platna, tako i svi Leviti koji nošahu kovčeg i pjevači, i Henanija koji upravljaše nosiocima među pjevačima. I David imaše na sebi oplećak lanen.
 28. I tako sav narod Izrailjev praćaše kovčeg zavjeta Gospodnjega klikujući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u kimvale i u psaltire i u gusle. 1.Dnev. 13, 8.
 29. A kad kovčeg zavjeta Gospodnjega ulažaše u grad Davidov, Mihala kći Saulova gledajući s prozora vidje cara Davida gdje skače i igra, i podrugnu mu se u srcu svom.2.Sam. 6, 16. Dela. 2, 13.