BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 14. glava

HAC logo
 1. A Hiram car Tirski posla poslanike k Davidu i drva kedrovijeh i zidara i drvodjelja da mu sagrade kuću. 2.Sam. 5, 11. 2.Dnev. 2, 3.
 2. I razumje David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izrailjem i da se carstvo njegovo podiže visoko radi naroda njegova Izrailja.
 3. I David uze jošte žena u Jerusalimu i izrodi još sinova i kćeri.
 4. I ovo su imena onijeh koji mu se rodiše u Jerusalimu: Samuja i Sovav, Natan i Solomun, 2.Sam. 5, 14. 1.Dnev. 3, 5.
 5. I Jevar i Elisuja i Elfalet,
 6. I Noga i Nefeg i Jafija,
 7. I Elisama i Velijada i Elifalet.
 8. A Filisteji čuvši da je David pomazan za cara nad svijem Izrailjem, izidoše svi Filisteji da traže Davida; a David čuvši to izide pred njih. 2.Sam. 5, 17. 1.Dnev. 11, 3. Psal. 2, 1.
 9. I Filisteji došavši raširiše se po dolini Rafajskoj.
 10. Tada David upita Gospoda govoreći: hoću li izaći na Filisteje? i hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod mu reče: izađi, i daću ih u tvoje ruke.
 11. Tada otidoše u Val-Ferasim, i pobi ih ondje David, i reče David: prodrije Bog neprijatelje moje mojom rukom, kao što voda prodire. Otuda se prozva mjesto Val-Ferasim. Isa. 28, 21.
 12. I ostaviše ondje bogove svoje; a David zapovjedi, te ih spališe ognjem.
 13. A Filisteji opet po drugi put raširiše se po onom dolu. 2.Sam. 5, 22.
 14. I David opet upita Boga, a Bog mu reče: ne idi za njima, nego se vrati od njih, pa udari na njih prema dudovima.
 15. I kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, tada izidi u boj; jer će poći Bog pred tobom da pobije vojsku Filistejsku.
 16. I učini David kako mu zapovjedi Bog, i pobiše vojsku Filistejsku od Gavaona do Gezera.2.Sam. 5, 25.
 17. I razglasi se ime Davidovo po svijem zemljama; i Gospod zadade strah od njega svijem narodima. 5.Moj. 2, 25. 2.Dnev. 26, 8.