BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 10. glava

 1. A Filisteji se pobiše s Izrailjem, i pobjegoše Izrailjci ispred Filisteja, i padahu mrtvi na gori Gelvuji. 1.Sam. 7, 7. 1.Sam. 13, 5. 1.Sam. 31, 1.
 2. I stigoše Filisteji Saula i sinove njegove, i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Malhisuja, sinove Saulove.
 3. I boj posta žešći oko Saula, i nađoše ga strijelci, i on se uplaši od strijelaca.
 4. I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: izvadi mač svoj, i probodi me da ne dođu ti neobrezani i narugaju mi se. Ali ne htje momak koji mu nošaše oružje, jer ga bješe vrlo strah. Tada Saul uze mač i baci se na nj.
 5. A kad momak koji mu nošaše oružje vidje gdje umrije Saul, baci se i on na svoj mač, i umrije.
 6. Tako pogibe Saul; i tri sina njegova i sva čeljad njegova pogiboše zajedno.
 7. A kad svi Izrailjci koji bijahu u dolini vidješe gdje pobjegoše Izrailjci i gdje pogibe Saul i sinovi njegovi, ostaviše gradove svoje i pobjegoše, te dođoše Filisteji i ostaše u njima.
 8. A sjutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve, i nađoše Saula i sinove njegove gdje leže na gori Gelvuji.
 9. I svukavši ga uzeše glavu njegovu i oružje njegovo, i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da se objavi kod lažnijeh bogova njihovijeh i po narodu.
 10. I ostaviše oružje njegovo u kući bogova svojih, a glavu mu objesiše u kući Dagonovoj. 1.Sam. 31, 10. Isa. 48, 5.
 11. A kad čuše svi u Javisu Galadskom sve što učiniše Filisteji od Saula,
 12. Podigoše se svi junaci i uzeše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovijeh, i donesoše ih u Javis, i pogreboše kosti njihove pod hrastom u Javisu, i postiše sedam dana.
 13. I tako pogibe Saul za bezakonje svoje, koje učini Gospodu što ne sluša riječi Gospodnje i što traži da pita duh vračarski, 2.Moj. 22, 18. 3.Moj. 19, 31. 5.Moj. 18, 11. 1.Sam. 13, 13. 1.Sam. 28, 7. 1.Sam. 28, 8. 1.Car. 18, 18. 2.Dnev. 16, 9. Isa. 8, 19.
 14. A ne pita Gospoda; zato ga ubi, i prenese carstvo na Davida sina Jesejeva. 1.Sam. 13, 14.