BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga dnevnika - 1. glava

 1. Adam, Sit, Enos, 1.Moj. 4, 25. 1.Moj. 5, 1.
 2. Kajinan, Maleleilo, Jared,
 3. Enoh, Matusal, Lameh, Juda 1, 14.
 4. Noje, Sim, Ham i Jafet.
 5. Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Mosoh i Tiras.1.Moj. 10, 2.
 6. A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rafat i Togarma.
 7. A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
 8. Sinovi Hamovi: Hus i Misraim, Fut i Hanan.1.Moj. 10, 6.
 9. A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.
 10. I Hus rodi Nevroda. On prvi bi silan na zemlji. 1.Moj. 10, 8. 1.Moj. 10, 13.
 11. A Misraim rodi Ludeje i Anameje i Leaveje i Naftuheje,
 12. I Patruseje i Hasluheje, od kojih izidoše Filisteji i Kaftoreji. 5.Moj. 2, 23. Amos 9, 7.
 13. A Hanan rodi Sidona prvenca svojega, i Heta,
 14. I Jevuseje i Amoreje i Gergeseje,
 15. I Jeveje i Arukeje i Aseneje,
 16. I Arvadeje i Samareje i Amateje.
 17. Sinovi Simovi: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram i Uz i Ul i Geter i Meseh. 1.Moj. 9, 23. 1.Moj. 9, 26.
 18. A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
 19. A Everu se rodiše dva sina; jednome beše ime Faleg, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja; a ime bratu njegovu Jektan.
 20. A Jektan rodi Almodada i Salefa i Asarmota i Jaraha,
 21. I Adorama i Uzala i Diklu,
 22. I Evala i Avimaila i Savu,
 23. I Ofira i Evilu i Jovava: ti svi bjehu sinovi Jektanovi.
 24. Sim, Arfaksad, Sala, 1.Moj. 11, 10. Luka 3, 36.
 25. Ever, Faleg, Ragav,4.Moj. 24, 24. Luka 3, 35.
 26. Seruh, Nahor, Tara,
 27. Avram, to je Avraam. 2.Dnev. 20, 7. Nem. 9, 7. Isa. 41, 8. Rim. 4, 16.
 28. Sinovi Avramovi: Isak i Ismailo. 1.Moj. 16, 11. 1.Moj. 16, 15. 1.Moj. 21, 2.
 29. Ovo je pleme njihovo: prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Avdeilo i Mivsam. 1.Moj. 25, 13.
 30. Misma i Duma, Masa, Adad i Tema,
 31. Jetur, Nafis i Kedma; to su sinovi Ismailovi.
 32. A sinovi Heture inoče Avramove: ona rodi Zemrana i Joksana i Madana i Madijana i Jesvoka i Suja. A sinovi Joksanovi: Sava i Dedan. 1.Moj. 25, 1.
 33. A sinovi Madijanovi: Gefa i Efer i Enoh i Avida i Eldaga. Ti svi bjehu sinovi Heturini.
 34. Tako Avram rodi Isaka; a sinovi Isakovi bjehu Isav i Izrailj. 1.Moj. 21, 2. 1.Moj. 25, 25.
 35. Sinovi Isavovi: Elifas, Raguilo i Jeus i Jeglom i Korej. 5.Moj. 2, 22. Mal. 1, 2. Rim. 9, 13. Jevr. 12, 16.
 36. Sinovi Elifasovi: Teman i Omar, Sofar i Gotom, Kenez i Tamna i Amalik.
 37. Sinovi Raguilovi: Nahat, Zara i Soma i Moza.
 38. A sinovi Sirovi: Lotan i Soval i Sevegon i Ana i Dison i Eser i Disan. 1.Moj. 36, 20.
 39. A sinovi Lotanovi: Horije i Emam; a sestra Lotanova Tamna.
 40. Sinovi Sovalovi: Elan i Manahat i Eval, Sefija i Onam. A sinovi Sevegonovi: Aja i Ana.
 41. Sinovi Anini: Dison, i sinovi Disonovi Amram i Asvan i Itran i Haran. 1.Moj. 36, 25.
 42. Sinovi Eserovi: Valan i Zavan i Jakan. Sinovi Disanovi: Uz i Aran.
 43. A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem: Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava. 1.Moj. 36, 31.
 44. A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.
 45. A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.
 46. A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isiječe Madijance u polju Moavskom; a gradu mu bješe ime Getem. 1.Car. 11, 14.
 47. A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada iz Masekasa.
 48. A kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na rijeci.1.Moj. 36, 37.
 49. A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.
 50. A kad umrije Valenon, zacari se na njegovo mjesto Adad; a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveila kći Matraide kćeri Mezovove.
 51. A kad umrije Adad, nastaše knezovi u Edomskoj: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet, 1.Moj. 36, 40. 2.Moj. 15, 15.
 52. Knez Olivema, knez Ila, knez Finon,
 53. Knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,
 54. Knez Magedilo, knez Iram. To bjehu knezovi Edomski.