BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga o carevima - 13. glava

 1. Godine dvadeset treće carovanja Joasa sina Ohozijina nad Judom zacari se Joahaz sin Jujev nad Izrailjem u Samariji, i carova sedamnaest godina.
 2. I činjaše što je zlo pred Gospodom, jer hođaše za grijesima Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja i ne otstupi od njih.
 3. Zato se razgnjevi Gospod na Izrailja i dade ih u ruke Azailu caru Sirskom i u ruke Ven-Adadu sinu Azailovu za sve ono vrijeme. 3.Moj. 26, 17. 5.Moj. 4, 23. 5.Moj. 6, 13. 5.Moj. 7, 4. Sud. 2, 14. 2.Car. 8, 12. Psal. 7, 11. Isa. 10, 5. Jer. 49, 27. Naum 1, 3.
 4. Ali se Joahaz pomoli Gospodu, i Gospod ga usliši, jer vidje nevolju Izrailjevu, kako ih muči car Sirski. 2.Moj. 3, 7. 4.Moj. 21, 7. Sud. 6, 6. 2.Car. 14, 26. Psal. 78, 34. Prič. 15, 3. Jer. 2, 27.
 5. I dade Gospod Izrailju izbavitelja, te se oprostiše ruke Sirske, i življahu sinovi Izrailjevi u šatorima svojim kao prije. 2.Car. 14, 25. Luka 2, 11.
 6. Ali ne otstupiše od grijehova doma Jerovoamova kojima na grijeh navede Izrailja, nego hodiše u njima, i sam lug još stajaše u Samariji. 1.Car. 16, 33.
 7. A ne osta Joahazu naroda više od pedeset konjika i deset kola i deset tisuća pješaka; nego ih pobi car Sirski i satr ih, te biše kao prah kad se vrše. 2.Sam. 22, 43. 2.Car. 8, 12.
 8. A ostala djela Joahazova i sve što je činio, i junaštva njegova, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
 9. I počinu Joahaz kod otaca svojih, i pogreboše ga u Samariji; a na mjesto njegovo zacari se Joas sin njegov.
 10. Godine trideset sedme carovanja Joasova nad Judom zacari se Joas sin Joahazov nad Izrailjem u Samariji, i carova šesnaest godina.
 11. I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi ni od jednoga grijeha Jerovoama sina Navatova, koji navede Izrailja na grijeh, nego u njima hođaše.
 12. A ostala djela Joasova, i sve što je činio, i junaštva njegova, kako je vojevao s Amasijom carem Judinijem, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh? 2.Car. 14, 9. 2.Car. 14, 15. 2.Dnev. 25, 17.
 13. I počinu Joas kod otaca svojih, a Jerovoam sjede na prijesto njegov; i pogreboše Joasa u Samariji kod careva Izrailjevijeh.
 14. A Jelisije razbolje se od bolesti, od koje i umrije; i Joas car Izrailjev dođe k njemu, i plačući pred njim govoraše: oče moj, oče moj, kola Izrailjeva i konjici njegovi! 2.Car. 2, 12.
 15. A Jelisije mu reče: uzmi luk i strijele. I on uze luk i strijele.
 16. Tada reče caru Izrailjevu: nategni luk rukom svojom. I nateže luk rukom svojom. A Jelisije metnu ruke svoje caru na ruke. 1.Moj. 49, 24.
 17. I reče: otvori prozor s istoka. I otvori, a Jelisije reče: pusti strijelu. I on pusti strijelu, a Jelisije reče: strijela izbavljenja Gospodnjega, strijela izbavljenja od Siraca; jer ćeš pobiti Sirce u Afeku, i satrćeš ih. 1.Car. 20, 26.
 18. Još reče: uzmi strijele. I uze, a on reče caru Izrailjevu: udari u zemlju. I udari tri puta, pa stade. 2.Moj. 17, 11.
 19. Tada se rasrdi na nj čovjek Božji i reče: da si udario pet puta ili šest puta, tada bi pobio Sirce sasvijem; a sada ćeš ih samo tri puta razbiti. 2.Car. 13, 25.
 20. Potom umrije Jelisije, i pogreboše ga. A druge godine udariše čete Moavske na zemlju. 2.Car. 5, 2.
 21. I dogodi se kad pogrebavahu nekoga čovjeka, ugledaše četu i baciše čovjeka u grob Jelisijev; i kad čovjek pade i dotače se kostiju Jelisijevih, oživje i usta na noge svoje. 2.Car. 4, 35. Mat. 27, 52. Jovan 5, 25. Jovan 5, 28.
 22. A Azailo car Sirski mučaše Izrailja svega vijeka Joahazova. 2.Car. 8, 12.
 23. Ali se Gospodu sažali za njima i smilova se na njih i pogleda na njih zavjeta radi svojega s Avramom, Isakom i Jakovom, i ne htje ih istrijebiti i ne odvrže ih od sebe do sada.2.Moj. 2, 24. 2.Moj. 32, 13. 2.Moj. 33, 19. 1.Car. 11, 13. 2.Car. 14, 27. Nem. 9, 31. Isa. 30, 18. Jer. 12, 15. Plač. 3, 32. Luka 1, 54. Luka 1, 72.
 24. I umrije Azailo car Sirski, i na njegovo se mjesto zacari Ven-Adad sin njegov.
 25. A Joas sin Joahazov povrati iz ruke Ven-Adada sina Azailova gradove koje bješe Azailo uzeo ratom Joahazu ocu njegovu; tri puta ga razbi Joas, i povrati gradove Izrailjeve. 2.Car. 13, 18. 2.Car. 13, 19.