BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga o carevima - 4. glava

 1. A car Solomun carovaše nad svijem Izrailjem.
 2. A ovo bijahu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namjesnik;
 3. Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar; 2.Sam. 8, 16.
 4. Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici; 1.Car. 2, 27. 1.Car. 2, 35.
 5. A Azarija, sin Natanov, bješe nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi vijećnik, prijatelj carev;2.Sam. 8, 18. 2.Sam. 15, 37. 1.Dnev. 27, 33.
 6. A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima. 1.Car. 5, 14.
 7. I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mjesec dana u godini svaki bijaše dužan hraniti.
 8. A ovo su im imena: sin Urov u gori Jefremovoj;
 9. Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vetsemesu i Elonu Vet-ananskom;
 10. Sin Esedov u Aruvotu; pod njim bijaše Sohot i sva zemlja Eferova;
 11. Sin Avinadavov nad svijem krajem Dorskim; žena mu bješe Tafata kći Solomunova;
 12. Vana sin Ahiludov nad Tenahom i Megidonom i svijem Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;
 13. Sin Geverov u Ramotu Galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijina u Galadu i kraj Argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama mjedenijem; 4.Moj. 32, 41. 5.Moj. 3, 4.
 14. Ahinadav sin Idov u Mahanajimu;
 15. Ahimas u Neftalimu; i on bješe oženjen kćerju Solomunovom Vasematom;
 16. Vana sin Husajev u Asiru i u Alotu;
 17. Josafat sin Farujin u Isaharu;
 18. Simej sin Ilin u Venijaminu;
 19. Gever sin Urijev u zemlji Galadskoj, u zemlji Siona cara Amorejskoga i Oga cara Vasanskoga; jedan bješe pristav u toj zemlji. 5.Moj. 3, 8.
 20. Jude i Izrailja bijaše mnogo kao pijeska pokraj mora; i jeđahu i pijahu i veseljahu se. 1.Moj. 22, 17. 1.Sam. 30, 16. 1.Car. 3, 8. 1.Dnev. 12, 39. Psal. 72, 3. Prič. 14, 27. Mih. 4, 4. Zah. 9, 15. Dela. 2, 46.
 21. A Solomun vladaše svijem carstvima od rijeke do zemlje Filistejske i do međe Misirske, i donošahu dare i služahu Solomunu svega vijeka njegova. 1.Moj. 15, 18. 2.Moj. 23, 31. 5.Moj. 11, 24. 2.Dnev. 9, 26. Jezd. 4, 20. Psal. 72, 8.
 22. A hrana Solomunova bijaše na dan trideset kora bijeloga brašna, i šezdeset kora drugoga brašna; Nem. 5, 18. Dan. 1, 5.
 23. Deset volova ugojenijeh i dvadeset s paše, i sto ovaca, osim jelena i srna i divokoza i ugojenijeh ptica.
 24. Jer on vladaše svuda s ovu stranu rijeke od Tapse do Gaze, nad svijem carevima s ovu stranu rijeke, i bješe miran sa sviju strana unaokolo.1.Moj. 10, 19.
 25. I življahu Juda i Izrailj bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, svega vijeka Solomunova. 5.Moj. 33, 28. Psal. 33, 12. Isa. 36, 16. Jer. 23, 6. Mih. 4, 4. Zah. 3, 9. Zah. 3, 10.
 26. I imaše Solomun četrdeset tisuća konja za jaslima za kola svoja, i dvadeset tisuća konjika. 5.Moj. 17, 16. 1.Car. 10, 25. 2.Dnev. 1, 14. Psal. 20, 7.
 27. I pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za sto cara Solomuna, svaki svoga mjeseca, i ne dadijahu da se čega premakne.
 28. A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mjesto gdje bijahu, svaki kako mu bijaše određeno.
 29. I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pijesak na brijegu morskom.
 30. Jer mudrost Solomunova bijaše veća od mudrosti svijeh istočnijeh naroda i od sve mudrosti Misirske. 1.Moj. 25, 6. Prop. 1, 16. Mat. 2, 1. Dela. 7, 22.
 31. Mudriji bijaše od svakoga čovjeka, i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovijeh; i razglasi se ime njegovo po svijem narodima unaokolo. 1.Dnev. 2, 6. 1.Dnev. 6, 33. 1.Dnev. 15, 19. Psal. 88, 1. Psal. 89, 1.
 32. I izgovori tri tisuće priča, i bijaše pjesama njegovijeh tisuća i pet. Prič. 1, 1. Prop. 12, 9. Pesma 1, 1.
 33. Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida; govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama.
 34. I dolažahu iz svijeh naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svijeh careva na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu.1.Car. 10, 1.