BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga o carevima - 15. glava

 1. A osamnaeste godine carovanja Jerovoama sina Navatova zacari se Avijam nad Judom.
 2. I carova tri godine u Jerusalimu. A materi mu bješe ime Maha kći Avesalomova. 2.Dnev. 11, 21. 2.Dnev. 12, 2.
 3. On hođaše u svijem grijesima oca svojega, koje je činio pred njim, i ne bješe srce njegovo cijelo prema Gospodu Bogu njegovu kao srce Davida oca njegova. 1.Car. 11, 4. Psal. 119, 80.
 4. Ali radi Davida dade mu Gospod Bog njegov vidjelo u Jerusalimu podigav sina njegova nakon njega i utvrdiv Jerusalim; 1.Moj. 12, 2. 1.Car. 11, 36. 2.Dnev. 21, 7. Isa. 37, 35.
 5. Jer je David činio što je pravo pred Gospodom niti je otstupao od čega što mu je zapovjedio svega vijeka svojega osim stvari s Urijom Hetejinom.1.Car. 14, 8. 2.Dnev. 13, 2. 2.Dnev. 13, 22. Prop. 10, 1. Luka 1, 6.
 6. A rat bješe između Rovoama i Jerovoama do njegova vijeka. 1.Car. 14, 30.
 7. A ostala djela Avijamova i sve što je činio nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh? A bijaše rat između Avijama i Jerovoama. 2.Dnev. 13, 2. 2.Dnev. 13, 22.
 8. I Avijam počinu kod otaca svojih, i pogreboše ga u gradu Davidovu, a na njegovo mjesto zacari se Asa sin njegov. 2.Dnev. 14, 1.
 9. Godine dvadesete carovanja Jerovoamova nad Izrailjem zacari se Asa nad Judom.
 10. Četrdeset i jednu godinu carova u Jerusalimu. A materi mu bješe ime Maha kći Avesalomova.
 11. I tvoraše Asa što je pravo pred Gospodom kao David otac mu. 2.Dnev. 15, 17.
 12. Jer istrijebi adžuvane iz zemlje i ukide sve gadne bogove koje bjehu načinili oci njegovi.1.Car. 14, 24. 1.Car. 22, 47. 2.Car. 23, 7.
 13. I mater svoju Mahu svrže s vlasti, jer ona načini idola u lugu; i Asa izlomi idola i sažeže na potoku Kedronu. 2.Moj. 32, 20. 5.Moj. 13, 6. 2.Dnev. 15, 16. Mat. 10, 37. Luka 12, 51. Luka 12, 53.
 14. Ali visine ne biše oborene; ali srce Asino bješe cijelo prema Gospodu svega vijeka njegova. 1.Car. 22, 43.
 15. I unese u dom Gospodnji što bješe posvetio otac njegov i što on posveti, srebro i zlato i sudove.
 16. I bješe rat između Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
 17. Jer Vasa car Izrailjev izide na Judu i stade zidati Ramu da ne da nikome otići k Asi caru Judinu ni od njega doći. Isu. 18, 25. 1.Sam. 15, 24. 1.Car. 12, 27. 2.Dnev. 16, 1. Jer. 41, 9.
 18. Ali Asa uzev sve srebro i zlato što bješe ostalo u riznici Gospodnjoj i u riznici doma careva dade ga slugama svojim, i posla ih car Asa Ven-Adadu sinu Tavrimona sina Esionova, caru Sirskom, koji stanovaše u Damasku, i poruči: 1.Moj. 14, 15. 1.Car. 11, 23. 1.Car. 20, 1. 1.Car. 20, 33. 2.Car. 18, 15.
 19. Vjera je između mene i tebe, između oca tvojega i oca mojega; evo šaljem ti dar, srebro i zlato; hajde, pokvari vjeru koju imaš s Vasom carem Izrailjevim, eda bi otišao od mene.
 20. I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve i pokori Ijon i Dan i Avel-Vetmahu i sav Hinerot i svu zemlju Neftalimovu. Sud. 18, 29. 2.Sam. 20, 14. 1.Car. 20, 34. 2.Car. 15, 29.
 21. A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu, i vrati se u Tersu.
 22. Tada car Asa sazva sav narod Judin, nikoga ne izuzimajući; te odnesoše kamenje iz Rame i drva, čim zidaše Vasa, i od njega sazida car Asa Gevu Venijaminovu i Mispu. Isu. 21, 17. 1.Sam. 7, 6. 2.Dnev. 16, 6. Jer. 40, 6. Jer. 40, 10.
 23. A ostala sva djela Asina i sva junaštva njegova, i što je god činio i koje je gradove sagradio, nije li sve zapisano u dnevniku careva Judinijeh? Ali u starosti svojoj bolovaše od nogu. 2.Dnev. 16, 12. Psal. 90, 10. Prop. 12, 1.
 24. I Asa počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida oca svojega. A na njegovo mjesto zacari se Josafat sin njegov. 1.Car. 22, 41. Mat. 1, 8.
 25. A Nadav sin Jerovoamov poče carovati nad Izrailjem druge godine carovanja Asina nad Judom; i carova nad Izrailjem dvije godine.
 26. I činjaše što je zlo pred Gospodom hodeći putem oca svojega i u grijehu njegovu, kojim navede na grijeh Izrailja. 1.Sam. 2, 24. 1.Car. 12, 30.
 27. I diže bunu na nj Vasa sin Ahijin od doma Isaharova, i ubi ga Vasa kod Givetona, koji bijaše Filistejski, kad Nadav i sav Izrailj bjehu opkolili Giveton.Isu. 19, 44. 1.Car. 14, 14. 1.Car. 16, 15.
 28. I tako ga ubi Vasa treće godine carovanja Asina nad Judom, i zacari se na njegovo mjesto. 5.Moj. 32, 35.
 29. A kad se zacari, pobi sav dom Jerovoamov, i ne ostavi nijedne duše od roda Jerovoamova dokle sve ne istrijebi po riječi Gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije Silomljanina,1.Car. 14, 9. 1.Car. 14, 14. 1.Car. 21, 21. Jov 18, 13. Psal. 21, 10. Isa. 14, 20.
 30. Za grijehe Jerovoamove, kojima je griješio i kojima je na grijeh naveo Izrailja, i za draženje kojim je dražio Gospoda Boga Izrailjeva.
 31. A ostala djela Nadavova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
 32. I bješe rat između Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
 33. Treće godine carovanja Asina nad Judom zacari se Vasa sin Ahijin nad svijem Izrailjem u Tersi, i carova dvadeset i četiri godine.
 34. I činjaše što je zlo pred Gospodom hodeći putem Jerovoamovijem i u grijehu njegovu, kojim navede na grijeh Izrailja. 1.Car. 12, 28. 1.Car. 13, 33.