BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga o carevima - 14. glava

HAC logo
 1. U to vrijeme razbolje se Avija sin Jerovoamov.
 2. I Jerovoam reče ženi svojoj: ustani i preobuci se da te ne poznadu da si žena Jerovoamova; pak idi u Silom. Eto, ondje je Ahija prorok, koji mi je kazao da ću biti car nad ovijem narodom. 1.Car. 11, 31.
 3. I ponesi deset hljebova i kolača i žban meda, pa otidi k njemu; on će ti kazati šta će biti od djeteta. 1.Sam. 9, 7.
 4. I učini tako žena Jerovoamova, i ustavši otide u Silom i uđe u kuću Ahijinu. Ahija pak ne mogaše vidjeti, jer mu oči bijahu potamnjele od starosti. 1.Car. 11, 29.
 5. Ali Gospod reče Ahiji: eto ide žena Jerovoamova da te pita za sina svojega, jer je bolestan; ti joj kaži to i to; a ona kad dođe učiniće se da je druga.Prič. 21, 30.
 6. I Ahija čuvši šuštanje nogu njezinijeh kad uđe na vrata, reče: hodi, ženo Jerovoamova; što se činiš da si druga? Ja sam poslan k tebi da ti zlo kažem.
 7. Idi, reci Jerovoamu: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: što sam te podigao između naroda i postavio te vođem narodu svojemu Izrailju, 2.Sam. 12, 7. 1.Car. 16, 2.
 8. I otrgav carstvo od doma Davidova dadoh tebi, a ti ne bi kao sluga moj David, koji je držao zapovijesti moje i hodio za mnom svijem srcem svojim čineći samo što je pravo preda mnom; 1.Car. 11, 31. 1.Car. 15, 5.
 9. Nego si radio gore od svijeh koji biše prije tebe, i otišao si i načinio sebi druge bogove i likove livene da bi me dražio, pa si me bacio za leđa svoja;2.Dnev. 11, 15. Nem. 9, 26. Psal. 50, 17. Jezek. 23, 35.
 10. Zato, evo, ja ću pustiti zlo na dom Jerovoamov, i istrijebiću Jerovoamu i ono što mokri uza zid, i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izrailju, i dom ću Jerovoamov omesti kao što se mete kao, da ga ne ostane ništa. 5.Moj. 32, 36. 1.Car. 15, 29. 1.Car. 16, 3. 1.Car. 21, 21. 2.Car. 9, 8.
 11. Ko Jerovoamov pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske; jer Gospod reče. 1.Car. 21, 24.
 12. A ti ustani, idi kući svojoj; i kad stupiš nogama svojim u grad, odmah će umrijeti dijete.
 13. I sav će Izrailj plakati za njim, i pogrepšće ga; jer će on sam od doma Jerovoamova doći u grob, jer se na njemu samom u domu Jerovoamovu nađe nešto dobra pred Gospodom Bogom Izrailjevijem.2.Dnev. 12, 12. Filim. 1, 6. 2.Pet. 2, 8.
 14. A Gospod će podignuti sebi cara nad Izrailjem, koji će istrijebiti dom Jerovoamov u onaj dan; da, šta? sad već. 1.Car. 15, 27.
 15. I udariće Gospod Izrailja da će se zaljuljati kao što se ljulja trska u vodi, i iščupaće Izrailja iz ove dobre zemlje, koju je dao ocima njihovijem, i razasuće ih daleko preko rijeke zato što načiniše sebi lugove gnjeveći Gospoda. 2.Moj. 34, 14. 5.Moj. 12, 3. 5.Moj. 29, 28. Isu. 23, 15. 2.Car. 15, 29. Psal. 52, 5. Amos 2, 9. Sof. 2, 4. Mat. 15, 13.
 16. I napustiće Izrailja za grijehe Jerovoamove, kojima je griješio i na grijeh naveo Izrailja. 1.Car. 12, 30. 1.Car. 13, 4. 1.Car. 16, 2. Mih. 6, 16. Mat. 18, 7.
 17. Tada usta žena Jerovoamova, i otide i dođe u Tersu; i kad stupi na prag kućni umrije dijete. 1.Car. 16, 6. Pesma 6, 3.
 18. I pogreboše ga, i sav Izrailj plaka za njim po riječi Gospodnjoj, koju reče preko sluge svojega Ahije proroka.
 19. A ostala djela Jerovoamova, kako je vojevao i kako je carovao, eno zapisana su u dnevniku careva Izrailjevijeh.2.Dnev. 13, 2.
 20. A carova Jerovoam dvadeset i dvije godine; i počinu kod otaca svojih, a Nadav sin njegov zacari se na njegovo mjesto.
 21. A Rovoam sin Solomunov carovaše nad Judom; bješe Rovoamu četrdeset i jedna godina kad poče carovati, i carova sedamnaest godina u Jerusalimu gradu, koji izabra Gospod između svijeh plemena Izrailjevijeh da ondje namjesti ime svoje. Materi njegovoj bješe ime Nama Amonka.1.Car. 11, 36. 1.Car. 14, 31. 1.Car. 15, 12. Jov 32, 9. Prop. 4, 13.
 22. I Juda činjaše što je zlo pred Gospodom; i grijesima svojim kojim griješahu dražiše ga većma nego oci njihovi svijem što činiše. 2.Dnev. 12, 1. Psal. 78, 58. Isa. 62, 2. Isa. 62, 5. 1.Kor. 10, 22.
 23. Jer i oni načiniše sebi visine i stupove i lugove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom. 5.Moj. 12, 2. 2.Car. 17, 9. Isa. 57, 5. Jezek. 20, 28.
 24. A bijaše i adžuvana u zemlji, i činjahu sve gadove naroda koje bješe istjerao Gospod ispred sinova Izrailjevijeh. 1.Moj. 19, 5. 5.Moj. 23, 17. 1.Car. 15, 12. 2.Car. 23, 7.
 25. A pete godine carovanja Rovoamova dođe Sisak car Misirski na Jerusalim. 1.Car. 11, 40. 2.Dnev. 12, 2. 2.Dnev. 12, 9.
 26. I uze blago iz doma Gospodnjega i blago iz doma careva, sve to uze; i uze sve štitove zlatne koje načini Solomun. 1.Car. 7, 51. 1.Car. 10, 17. 1.Car. 15, 18. 2.Dnev. 9, 15. 2.Dnev. 12, 9. Prič. 23, 5.
 27. I na njihovo mjesto načini car Rovoam štitove od mjedi, i predade ih starješinama nad stražarima, koji čuvahu vrata doma careva.
 28. I kad car iđaše u dom Gospodnji, nošahu ih stražari, a poslije ih opet ostavljahu u riznicu svoju.
 29. A ostala djela Rovoamova, i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
 30. A bijaše rat između Rovoama i Jerovoama jednako. 1.Car. 12, 24. 1.Car. 15, 6.
 31. I počinu Rovoam kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu. A ime materi njegovoj bješe Nama Amonka. A na mjesto njegovo zacari se Avijam sin njegov.