BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga o carevima - 10. glava

 1. A carica Savska ču glas o Solomunu i o imenu Gospodnjem, i dođe da ga iskuša zagonetkama. Sud. 14, 12. 1.Car. 4, 34. 2.Dnev. 9, 1. Psal. 72, 10. Psal. 72, 15. Isa. 60, 6. Jer. 6, 20. Jezek. 16, 14. Mat. 12, 42. Luka 11, 41.
 2. I dođe u Jerusalim sa silnom pratnjom, s kamilama koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja; i došavši k Solomunu govori s njim o svemu što joj bješe u srcu.
 3. I Solomun joj odgovori na sve riječi njezine; ne bješe od cara sakriveno ništa da joj ne bi odgovorio. Prič. 1, 5.
 4. A kad carica Savska vidje svu mudrost Solomunovu i dom koji bješe sazidao,
 5. I jela na stolu njegovu i stanove sluga njegovijeh i dvorbu dvorana njegovijeh i odijelo njihovo, i peharnike njegove i žrtve njegove paljenice koje prinošaše u domu Gospodnjem, ona dođe izvan sebe; 1.Dnev. 26, 16.
 6. Pa reče caru: istina je što sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj.
 7. Ali ne htjeh vjerovati što se govoraše dokle ne dođem i vidim svojim očima; a gle, ni pola mi nije kazano; tvoja mudrost i dobrota nadvišuje glas koji sam slušala.
 8. Blago ljudima tvojim, blago slugama tvojim, koji jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju. Prič. 8, 34.
 9. Da je blagosloven Gospod Bog tvoj kojemu si omilio, te te posadi na prijesto Izrailjev; jer Gospod ljubi Izrailja uvijek, i postavi te carem da sudiš i dijeliš pravicu. 5.Moj. 7, 8. 2.Sam. 8, 15. 1.Car. 5, 7. Psal. 72, 2. Prič. 8, 15. Dan. 2, 21.
 10. Potom dade caru sto i dvadeset talanata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja: nigda više ne dođe toliko takih mirisa koliko dade carica Savska caru Solomunu. Psal. 68, 29.
 11. I lađe Hiramove, koje donošahu zlato iz Ofira, donesoše iz Ofira vrlo mnogo drveta almugima i dragoga kamenja. 1.Car. 9, 27. Jov 22, 24.
 12. I načini car od toga drveta almugima zagradu u domu Gospodnjem i u domu carskom, i harfe i psaltire za pjevače; nigdje se više nije dovezlo takoga drveta almugima niti se vidjelo do današnjega dana.2.Dnev. 9, 11.
 13. A car Solomun dade carici Savskoj što god zaželje i zaiska osim onoga što joj dade sam po mogućstvu cara Solomuna. Potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim.
 14. A zlata što dohođaše Solomunu svake godine, bješe šest stotina i šezdeset i šest talanata,
 15. Osim onoga što dohođaše od trgovaca i onijeh koji prodavahu mirise i od svijeh careva Arapskih i upravitelja zemaljskih. Psal. 72, 10. Isa. 21, 13. Gal. 4, 25.
 16. I car Solomun načini dvjesta štitova od kovanoga zlata, šest stotina sikala zlata dajući na jedan štit;
 17. I tri stotine malijeh štitova od kovanoga zlata, po tri mine zlata dajući na svaki štitić; i ostavi ih car u domu od šume Livanske. 1.Car. 7, 2. 1.Car. 14, 26. Isa. 22, 8.
 18. I načini car velik prijesto od slonove kosti, i obloži ga čistijem zlatom. 2.Dnev. 9, 17. Otkr. 20, 11.
 19. Šest basamaka bješe u prijestola, i vrh okrugao bješe ozad na prijestolu, i ručice bjehu s obje strane sjedišta, i dva lava stajahu pokraj tijeh ručica.
 20. I dvanaest lavova stajahu na šest basamaka otud i odovud. Ne bi taki načinjen ni u kojem carstvu.
 21. I svi sudovi iz kojih pijaše car Solomun bijahu zlatni, i svi sudovi u domu od šume Livanske bijahu od čistoga zlata; od srebra ne bješe ništa; srebro bješe ništa za vremena Solomunova.
 22. Jer car imaše lađe Tarsiske na moru s lađama Hiramovijem: jedanput u tri godine vraćahu se lađe Tarsiske donoseći zlato i srebro, slonove kosti, majmune i paune. 1.Moj. 10, 4. 1.Car. 22, 49. Psal. 48, 7. Isa. 2, 16.
 23. Tako car Solomun bijaše veći od svijeh careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću.
 24. I iz cijele zemlje tražahu da vide Solomuna, da čuju mudrost njegovu, koju mu dade Gospod u srce.
 25. I donošahu mu svi dare, sudove srebrne i sudove zlatne, i haljine i oružje i mirise i konje i mazge, svake godine. Jov 42, 11. Psal. 68, 29. Mat. 2, 11.
 26. Tako nakupi Solomun kola i konjika, i imaše tisuću i četiri stotine kola i dvanaest tisuća konjika, koje razredi po gradovima, gdje mu bijahu kola, i kod sebe u Jerusalimu. 5.Moj. 17, 16. 1.Car. 4, 26. 2.Dnev. 1, 14.
 27. I učini car, te u Jerusalimu bijaše srebra kao kamenja, i kedrovijeh drva kao divljih smokava koje rastu po polju, tako mnogo.
 28. I dovođahu Solomunu konje iz Misira i svakojaki trg, jer trgovci carevi uzimahu trg različan za cijenu. Jezek. 27, 7.
 29. I dolažahu kola iz Misira po šest stotina sikala srebra, a konj po sto i pedeset. I tako svi carevi Hetejski i carevi Sirski dobijahu konje preko njih. Isu. 1, 4. 2.Car. 7, 6.