BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 8. glava

 1. Poslije toga razbi David Filisteje, i pokori ih, i uze David Meteg-Amu iz ruku Filistejskih. 2.Sam. 7, 9. 2.Sam. 21, 15. 2.Sam. 22, 38. 1.Dnev. 18, 1.
 2. Razbi i Moavce, i izmjeri ih užem povaljavši ih po zemlji, i izmjeri ih dva uža da se pogube a jedno uže da se ostave u životu. I Moavci postaše sluge Davidove, i plaćahu mu danak. 1.Sam. 14, 47. 1.Dnev. 4, 22. Psal. 60, 8. Psal. 72, 10. Jezek. 24, 6.
 3. David razbi i Adad-Ezera sina Reovova cara Sovskoga, izašav da raširi vlast svoju do rijeke Efrata. 1.Moj. 15, 18. 2.Sam. 10, 6. Psal. 60, 1.
 4. I zarobi ih David tisuću i sedam stotina konjanika i dvadeset tisuća pješaka, i podreza David žile svijem konjma kolskim, samo ostavi za sto kola. Isu. 11, 6.
 5. I bijahu došli Sirci iz Damaska u pomoć Adad-Ezeru caru Sovskom, i David pobi dvadeset i dvije tisuće Siraca.
 6. I namjesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
 7. I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adad-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.
 8. I iz Vetaha i iz Virotaja gradova Adad-Ezerovijeh odnese car David silnu mjed.
 9. A kad ču Toja car Ematski da je David pobio svu vojsku Adad-Ezerovu, 1.Dnev. 18, 9.
 10. Posla Toja Jorama sina svojega k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adad-Ezera i ubio ga, jer Toja imaše rat s Adad-Ezerom; i donese Joram zaklada zlatnijeh i srebrnijeh i mjedenijeh.
 11. Pa i to car David posveti Gospodu sa srebrom i zlatom što bješe posvetio od svijeh naroda koje pokori, 4.Moj. 31, 29. 1.Car. 7, 51. 1.Dnev. 18, 11. 1.Dnev. 22, 14. Mih. 4, 13. Otkr. 21, 24.
 12. Od Siraca i od Moavaca i od sinova Amonovijeh i od Filisteja i od Amalika, i od plijena Adad-Ezera sina Reovova cara Sovskoga.
 13. I David steče ime kad se vrati pobiv Sirce, osamnaest tisuća, u slanoj dolini. 2.Car. 14, 7.
 14. I namjesti vojsku po Idumeji, po svoj Idumeji namjesti vojsku, i svi Edomci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše. 1.Moj. 27, 29. Psal. 37, 28. Psal. 121, 8.
 15. Tako carova David nad svijem Izrailjem, sudeći i dajući pravdu svemu narodu svojemu.
 16. I Joav sin Serujin bješe nad vojskom; a Josafat sin Ahiludov pametar; 2.Sam. 19, 13. 2.Sam. 20, 23. 1.Car. 4, 3.
 17. A Sadok sin Ihitovov i Ahimeleh sin Avijatarov sveštenici; a Seraja pisar; 1.Dnev. 24, 3.
 18. A Venaja sin Jodajev bješe nad Heretejima i Feletejima; a sinovi Davidovi knezovi. 1.Sam. 30, 14. 1.Dnev. 18, 17.