BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 7. glava

 1. A kad car sjeđaše kod kuće svoje, i Gospod mu dade mir svuda unaokolo od svijeh neprijatelja njegovijeh, 1.Dnev. 17, 1. Dan. 4, 29.
 2. Reče car Natanu proroku: vidi, ja stojim u kući od kedrova drveta, a kovčeg Božji stoji pod zavjesima. 2.Moj. 26, 1. 2.Sam. 5, 11. 1.Car. 8, 17. 1.Dnev. 22, 7. 1.Dnev. 28, 2. 2.Dnev. 6, 7. Agej 1, 4.
 3. A Natan reče caru: šta ti je god u srcu, idi, čini, jer je Gospod s tobom. 1.Car. 8, 17. 1.Dnev. 22, 7.
 4. Ali onu noć dođe riječ Gospodnja k Natanu govoreći:
 5. Idi i reci sluzi mojemu Davidu: ovako veli Gospod: ti li ćeš mi načiniti kuću da u njoj nastavam? 1.Car. 5, 3. Isa. 66, 1.
 6. Kad nijesam nastavao u kući otkad izvedoh sinove Izrailjeve iz Misira do danas, nego sam hodio u šatoru i u naslonu,1.Car. 8, 16.
 7. Kuda sam god hodio sa svijem sinovima Izrailjevim, jesam li jednu riječ rekao kome od sudija Izrailjevijeh, kojima zapovijedah da pasu narod moj Izrailja, i kazao: zašto mi ne načinite kuće od kedra? 3.Moj. 26, 11. 2.Sam. 5, 2. 1.Dnev. 11, 2. 1.Dnev. 17, 6. Psal. 78, 71. Jezek. 34, 2. Jezek. 34, 15. Jezek. 34, 23. Mat. 2, 6. Dela. 20, 28.
 8. Ovako dakle reci Davidu sluzi mojemu: ovako veli Gospod nad vojskama: ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš vođ narodu mojemu, Izrailju;1.Sam. 16, 11.
 9. I bjeh s tobom kuda si god hodio, i istrijebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe, i stekoh ti ime veliko, kao što je ime velikijeh ljudi koji su na zemlji. 1.Moj. 12, 2. 2.Sam. 8, 13. 1.Dnev. 17, 8. Luka 1, 52.
 10. I odrediću mjesto narodu svojemu Izrailju, i posadiću ga, te će nastavati u svom mjestu, i neće se više pretresati, niti će ih više mučiti nepravednici kao prije, 2.Car. 21, 8. 2.Dnev. 33, 8. Psal. 44, 2. Psal. 89, 22. Jer. 24, 6. Amos 9, 15.
 11. I od onoga dana kad postavih sudije nad narodom svojim Izrailjem; i smiriću te od svijeh neprijatelja tvojih. Jošte ti javlja Gospod da će ti Gospod načiniti kuću. 1.Car. 2, 24.
 12. Kad se navrše dani tvoji, i počineš kod otaca svojih, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdiću carstvo njegovo. 5.Moj. 31, 16. 1.Car. 2, 1. 1.Car. 2, 4. 2.Dnev. 7, 18. 2.Dnev. 13, 5. Psal. 132, 11. Isa. 11, 1. Isa. 11, 10. Dela. 2, 30. Dela. 13, 36.
 13. On će sazidati dom imenu mojemu, i utvrdiću prijesto carstva njegova dovijeka. 1.Sam. 19, 24. Psal. 89, 4.
 14. Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin; ako učini što zlo, karaću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovječijih.Psal. 89, 30. Jevr. 1, 5.
 15. Ali milost moja neće se ukloniti od njega kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. 1.Sam. 15, 23. Psal. 89, 49.
 16. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto će tvoj stajati dovijeka. Psal. 89, 4. Psal. 89, 36. Jer. 33, 17. Jovan 12, 34.
 17. Po svijem ovijem riječima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu.
 18. Tada dođe car David i stade pred Gospodom, i reče: ko sam ja, Gospode, Gospode, i šta je moj dom, te si me doveo dovde? 1.Moj. 32, 10. 1.Dnev. 17, 16.
 19. Pa i to ti se još čini malo, Gospode, Gospode, nego si govorio i za dom sluge svojega na dugo vremena. Je li to zakon čovječji, Gospode, Gospode! Isa. 55, 8.
 20. Ali šta će jošte David da ti govori? ta ti znaš slugu svojega, Gospode, Gospode! 1.Moj. 18, 19.
 21. Radi riječi svoje i po srcu svojemu učinio si sve ove velike stvari obznanjujući ih sluzi svojemu. 1.Dnev. 17, 19. Ef. 4, 32.
 22. Zato si velik, Gospode Bože, nema takoga kakav si ti; i nema Boga osim tebe, po svemu što čusmo svojim ušima. 5.Moj. 3, 24. 1.Sam. 2, 2. 1.Dnev. 16, 25. 2.Dnev. 2, 5. Psal. 48, 1. Psal. 86, 8. Psal. 86, 10. Psal. 96, 4. Psal. 135, 5. Isa. 45, 5.
 23. Jer koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrailj? kojega je radi Bog išao da ga iskupi da mu bude narod i da steče sebi ime i da vam učini velika i strašna djela u zemlji tvojoj, pred narodom tvojim, koji si iskupio sebi iz Misira, od naroda i bogova njihovijeh.5.Moj. 4, 7. Nem. 1, 10. Psal. 147, 20.
 24. Jer si utvrdio sebi narod svoj Izrailja da ti bude narod dovijeka; a ti si im, Gospode, Bog. 5.Moj. 26, 18.
 25. I tako, Gospode Bože, riječ koju si obrekao sluzi svojemu i domu njegovu, potvrdi zasvagda, i učini kako si rekao. 1.Car. 2, 4. 1.Car. 8, 26.
 26. Neka se veliča ime tvoje dovijeka, da se govori: Gospod je nad vojskama Bog nad Izrailjem; i dom sluge tvojega Davida neka stoji tvrdo pred tobom.Psal. 72, 19. Mat. 6, 9.
 27. Jer si ti, Gospode nad vojskama, Bože Izrailjev, javio sluzi svojemu govoreći: dom ću sazidati tebi. Zato sluga tvoj nađe u srcu svojem da ti se pomoli ovom molitvom. 1.Dnev. 17, 10. 1.Dnev. 17, 25.
 28. Tako, Gospode, Gospode, ti si Bog, i riječi su tvoje istina; ti si ovo dobro obrekao sluzi svojemu. Jovan 17, 17.
 29. Budi dakle voljan i blagoslovi dom sluge svojega da bude dovijeka pred tobom; jer si ti, Gospode, rekao, i tvojim će blagoslovom biti blagosloven dom sluge tvojega dovijeka.