BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 5. glava

 1. Tada dođoše sva plemena Izrailjeva k Davidu u Hevron, i rekoše mu govoreći: evo, mi smo kost tvoja i tijelo tvoje.1.Moj. 29, 14. 2.Sam. 19, 12. 1.Dnev. 11, 1. 1.Dnev. 12, 23.
 2. I prije, dok Saul bijaše car nad nama, ti si odvodio i dovodio Izrailja; i Gospod ti je rekao: ti ćeš pasti narod moj Izrailja i ti ćeš biti vođ Izrailju. 1.Sam. 11, 13. 1.Sam. 16, 1. 1.Sam. 18, 13. 2.Sam. 7, 7. 1.Dnev. 11, 2. Psal. 78, 71.
 3. Tako dođoše sve starješine Izrailjeve k caru u Hevron, i učini s njima car David vjeru u Hevronu pred Gospodom; i pomazaše Davida za cara nad Izrailjem. 1.Sam. 23, 18. 2.Car. 11, 17. 1.Dnev. 11, 3.
 4. Trideset godina bijaše Davidu kad se zacari, i carova četrdeset godina. 1.Dnev. 26, 31.
 5. U Hevronu carova nad Judom sedam godina i šest mjeseca; a u Jerusalimu carova trideset i tri godine nad svijem Izrailjem i Judom. 2.Sam. 2, 4. 2.Sam. 2, 11. 1.Dnev. 3, 4. 1.Dnev. 29, 27.
 6. A car otide sa svojim ljudima u Jerusalim na Jevuseje, koji življahu u onoj zemlji. I oni rekoše Davidu govoreći: nećeš ući ovamo dok ne uzmeš slijepe i hrome, hoteći kazati: neće ući ovamo David. Isu. 15, 63. Sud. 1, 21.
 7. Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov.
 8. Jer reče David u onaj dan: ko god pobije Jevuseje i dođe do jaza, i do slijepijeh i hromijeh, na koje mrzi duša Davidova, biće vojvoda. Zato se kaže: slijepi i hromi da ne ulaze u ovu kuću. 1.Dnev. 11, 6. Joil 2, 7.
 9. I sjede David u kuli, i nazva je gradom Davidovijem: i pogradi je David unaokolo od Milona i unutra. 1.Car. 9, 24. 2.Dnev. 32, 5.
 10. I David jednako napredovaše, jer Gospod Bog nad vojskama bješe s njim.
 11. I Hiram car Tirski posla poslanike k Davidu, i kedrovijeh drva i drvodjelja i kamenara, i sagradiše kuću Davidu. 1.Car. 5, 2.
 12. I razumje David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izrailjem, i da je uzvisio carstvo njegovo radi naroda svojega Izrailja. 2.Dnev. 2, 11. Jest. 4, 14. Isa. 45, 4.
 13. I uze David još inoča i žena iz Jerusalima, pošto dođe iz Hevrona; i rodi se Davidu još sinova i kćeri. 1.Moj. 25, 5.
 14. I ovo su imena onijeh koji mu se rodiše u Jerusalimu: Samuja i Sovav i Natan i Solomun,
 15. I Jevar i Elisuja i Nafig i Jafija,
 16. I Elisama i Elijada i Elifalet.
 17. A Filisteji čuvši da su pomazali Davida za cara nad Izrailjem, izidoše svi Filisteji da traže Davida; a David čuvši to, otide u kulu. 2.Sam. 23, 14. 1.Dnev. 11, 16.
 18. I Filisteji došavši raširiše se po dolini Rafajskoj. 2.Sam. 5, 22. Isa. 17, 5.
 19. Tada David upita Gospoda govoreći: hoću li izaći na Filisteje? Hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod reče Davidu: izađi; doista ću dati Filisteje u tvoje ruke. 4.Moj. 27, 21. 1.Sam. 22, 15. 1.Sam. 23, 2. 1.Sam. 23, 4. 2.Sam. 2, 1.
 20. Tada David dođe u Val-Ferasim, i pobi ih ondje, i reče: prodrije Gospod neprijatelje moje preda mnom kao kad voda prodire. Otuda se prozva ono mjesto Val-Ferasim. Isa. 28, 21.
 21. I ostaviše ondje lažne bogove svoje; a David i ljudi njegovi odnesoše ih.
 22. I opet nanovo dođoše Filisteji, i raširiše se u dolini Rafajskoj. 1.Dnev. 14, 13.
 23. I David upita Gospoda, koji reče: ne idi pred njih, nego im zađi za leđa, pa udari na njih prema dudovima.
 24. Pa kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, onda se kreni, jer će onda poći Gospod pred tobom da pobije vojsku Filistejsku. 2.Car. 7, 6.
 25. I David učini tako kako mu zapovjedi Gospod, i pobi Filisteje od Gavaje do Gezera.