BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 11. glava

 1. A kad prođe godina, u vrijeme kad carevi idu na vojsku, posla David Joava i sluge svoje s njim, i svega Izrailja, te potirahu sinove Amonove, i opkoliše Ravu; a David osta u Jerusalimu. 1.Dnev. 20, 1.
 2. I pred veče usta David s postelje svoje, i hodajući po krovu carskoga dvora ugleda s krova ženu gdje se mije, a žena bijaše vrlo lijepa na oči. 1.Moj. 34, 2. 5.Moj. 22, 8. Jov 31, 1. Psal. 119, 37. Mat. 5, 28.
 3. I David posla da propitaju za ženu i rekoše: nije li to Vitsaveja kći Elijamova žena Urije Hetejina? 2.Sam. 12, 3. 2.Sam. 23, 39.
 4. I David posla poslanike da je dovedu; i kad dođe k njemu, on leže s njom, a ona se bješe očistila od nečistote svoje; poslije se vrati svojoj kući. 2.Moj. 20, 17. 3.Moj. 15, 19. 3.Moj. 18, 20. Jevr. 13, 4. Jak. 1, 14.
 5. I zatrudnje žena, te posla i javi Davidu govoreći: trudna sam. 3.Moj. 20, 10.
 6. Tada David posla k Joavu i poruči: pošlji mi Uriju Hetejina. I posla Joav Uriju k Davidu.
 7. I kad Urija dođe k njemu, zapita ga David kako je Joav i kako je narod i kako ide rat.
 8. Potom reče David Uriji: idi kući svojoj, i operi noge svoje. I Urija izide iz careva dvora, a za njim iznesoše jelo carsko. 1.Moj. 18, 4. Psal. 44, 21. Psal. 55, 21.
 9. Ali Urija leže na vratima dvora careva sa svijem slugama gospodara svojega, i ne otide kući svojoj. Jov 5, 12.
 10. I javiše Davidu govoreći: Urija nije otišao kući svojoj. A David reče Uriji: nijesi li došao s puta? zašto ne ideš kući svojoj?
 11. A Urija reče Davidu: kovčeg i Izrailj i Juda stoje po šatorima, i Joav gospodar moj i sluge gospodara mojega stoje u polju, pa kako bih ja ušao u kuću svoju da jedem i pijem i spavam sa ženom svojom? Tako ti bio živ i tako bila živa duša tvoja, neću to učiniti.1.Sam. 4, 4. 2.Sam. 7, 2. 2.Sam. 7, 6. 2.Sam. 20, 6. 1.Dnev. 11, 41. Mat. 10, 25. 2.Tim. 2, 3.
 12. Tada reče David Uriji: ostani ovdje još danas, pa ću te sjutra otpustiti. Tako osta Urija u Jerusalimu onaj dan i sjutradan. Jov 20, 12.
 13. I pozva ga David da jede i pije s njim, te ga opije. A uveče otide, te leže na postelju svoju sa slugama gospodara svojega, a kući svojoj ne otide. 1.Moj. 9, 21. 2.Moj. 32, 21. Prič. 20, 1. Prič. 23, 29. Os. 4, 11. Gal. 5, 21.
 14. A ujutru napisa David knjigu Joavu, i posla po Uriji. 1.Car. 21, 8. Psal. 19, 13. Psal. 62, 9. Prop. 8, 11. Jer. 9, 1. Mih. 7, 3.
 15. A u knjizi pisa i reče: namjestite Uriju gdje je najžešći boj, pa se uzmaknite od njega da bi ga ubili da pogine. 1.Sam. 18, 17. 2.Sam. 12, 9.
 16. I Joav opkolivši grad namjesti Uriju na mjesto gdje je znao da su najhrabriji ljudi.
 17. I izidoše ljudi iz grada i pobiše se s Judom. I pogibe iz naroda nekoliko sluga Davidovijeh; pogibe i Urija Hetejin.
 18. Tada Joav posla k Davidu, i javi mu sve što bi u boju.
 19. I zapovjedi glasniku govoreći: kad pripovjediš caru sve što je bilo u boju,
 20. Ako se razgnjevi car i reče ti: zašto ste išli tako blizu grada da se bijete? zar nijeste znali kako se strijelja s grada?
 21. Ko je ubio Avimeleha sina Jeruvesetova? nije li žena bacila na nj komad žrvnja sa zida, te pogibe u Tevesu? zašto ste išli blizu zida? tada reci: poginuo je i sluga tvoj Urija Hetejin. Sud. 6, 32. Sud. 9, 53. 2.Sam. 20, 21. Jov 31, 3.
 22. I otide glasnik, i došavši javi Davidu sve za što ga je poslao Joav.
 23. I reče glasnik Davidu: bijahu jači od nas, i izidoše u polje na nas, ali ih uzbismo do vrata gradskih.
 24. A strijelci stadoše strijeljati na sluge tvoje sa zida, i pogibe nekoliko sluga carevijeh, tako i sluga tvoj Urija Hetejin pogibe.
 25. Tada reče David glasniku: ovako reci Joavu: ne budi zlovoljan za to; jer mač proždire sad ovoga sad onoga; udri još jače na grad i raskopaj ga. Tako ga ohrabri.
 26. A žena Urijina čuvši da je poginuo muž njezin Urija, plaka za mužem svojim.
 27. A kad prođe žalost, posla David i uze je u kuću svoju, i ona mu posta žena, i rodi mu sina. Ali ne bješe po volji Gospodu što učini David. 2.Sam. 12, 9.