BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 5. glava

HAC logo
 1. Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čovjeka, po obličju svojemu stvori ga. 1.Moj. 1, 26. 1.Dnev. 1, 1. Mat. 1, 1. Luka 3, 38. Ef. 4, 24. Kol. 3, 10.
 2. Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovjek, kad biše stvoreni.
 3. I poživje Adam sto i trideset godina, i rodi sina po obličju svojemu, kao što je on, i nadjede mu ime Sit. 1.Kor. 15, 49.
 4. A rodiv Sita poživje Adam osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;
 5. Tako poživje Adam svega devet stotina i trideset godina; i umrije. 1.Moj. 3, 19. Jov 30, 23. Psal. 89, 48. Rim. 5, 12. Rim. 5, 14. 1.Kor. 15, 21. Jevr. 9, 27.
 6. A Sit poživje sto i pet godina, i rodi Enosa;
 7. A rodiv Enosa poživje Sit osam stotina i sedam godina, rađajući sinove i kćeri;
 8. Tako poživje Sit svega devet stotina i dvanaest godina; i umrije.
 9. A Enos poživje devedeset godina, i rodi Kajinana;
 10. A rodiv Kajinana poživje Enos osam stotina i petnaest godina, rađajući sinove i kćeri;
 11. Tako poživje Enos svega devet stotina i pet godina; i umrije.
 12. A Kajinan poživje sedamdeset godina, i rodi Maleleila;
 13. A rodiv Maleleila poživje Kajinan osam stotina i četrdeset godina, rađajući sinove i kćeri;
 14. Tako poživje Kajinan svega devet stotina i deset godina; i umrije.
 15. A Maleleilo poživje šezdeset i pet godina, i rodi Jareda;
 16. A rodiv Jareda poživje Maleleilo osam stotina i trideset godina, rađajući sinove i kćeri;
 17. Tako poživje Maleleilo svega osam stotina i devedeset i pet godina; i umrije.
 18. A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine, i rodi Enoha; Sud. 14, 15. 1.Dnev. 1, 3.
 19. A rodiv Enoha poživje Jared osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;
 20. Tako poživje Jared svega devet stotina i šezdeset i dvije godine, i umrije.
 21. A Enoh poživje šezdeset i pet godina, i rodi Matusala;
 22. A rodiv Matusala poživje Enoh jednako po volji Božjoj trista godina, rađajući sinove i kćeri; 1.Moj. 6, 9. 1.Moj. 17, 1. Psal. 16, 8. Mih. 6, 8. Mal. 2, 6. 1.Sol. 2, 12.
 23. Tako poživje Enoh svega trista i šezdeset i pet godina;
 24. I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga, jer ga uze Bog. 2.Car. 2, 11. Jer. 31, 15. Jevr. 11, 5.
 25. A Matusal poživje sto i osamdeset i sedam godina, i rodi Lameha;
 26. A rodiv Lameha poživje Matusal sedam stotina i osamdeset i dvije godine, rađajući sinove i kćeri;
 27. Tako poživje Matusal svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umrije.
 28. A Lameh poživje sto i osamdeset i dvije godine, i rodi sina,
 29. I nadjede mu ime Noje govoreći: ovaj će nas odmoriti od posala naših i od truda ruku naših na zemlji, koju prokle Gospod. 1.Moj. 3, 17. 1.Moj. 4, 11.
 30. A rodiv Noja poživje Lameh pet stotina i devedeset i pet godina, rađajući sinove i kćeri;
 31. Tako poživje Lameh svega sedam stotina i sedamdeset i sedam godina; i umrije.
 32. A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.