BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 49. glava

 1. Poslije sazva Jakov sinove svoje i reče: skupite se da vam javim šta će vam biti do pošljetka. 4.Moj. 24, 14. 5.Moj. 4, 30. 5.Moj. 33, 1. Amos 3, 7.
 2. Skupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi, poslušajte Izrailja oca svojega. Psal. 34, 11.
 3. Ruvime, ti si prvenac moj, krjepost moja i početak sile moje; prvi gospodstvom i prvi snagom. 5.Moj. 21, 17. Dela. 7, 8.
 4. Navro si kao voda; nećeš biti prvi; jer si stao na postelju oca svojega i oskvrnio je legav na nju. 5.Moj. 27, 20. 1.Dnev. 5, 1.
 5. Simeun i Levije, braća, mačevi su im oružje nepravdi. 1.Moj. 34, 25. Prič. 18, 9.
 6. U tajne njihove da ne ulazi duša moja, sa zborom njihovijem da se ne sastavlja slava moja; jer u gnjevu svojem pobiše ljude, i za svoje veselje pokidaše volove. Psal. 26, 9. Prič. 1, 15.
 7. Proklet da je gnjev njihov, što bješe nagao, i ljutina njihova, što bješe žestoka; razdijeliću ih po Jakovu, i rasuću ih po Izrailju. Isu. 21, 1. 1.Dnev. 4, 24.
 8. Juda, tebe će hvaliti braća tvoja, a ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim, i klanjaće ti se sinovi oca tvojega. 5.Moj. 33, 7. Sud. 1, 2. 1.Dnev. 5, 2. 1.Dnev. 28, 4.
 9. Laviću Juda! s plijena si se vratio, sine moj; spusti se i leže kao lav i kao ljuti lav; ko će ga probuditi? 4.Moj. 24, 9. Mih. 5, 8. Otkr. 5, 5.
 10. Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovijeh onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi. 4.Moj. 24, 17. 1.Dnev. 5, 2. Psal. 60, 7. Psal. 108, 8. Isa. 2, 2. Isa. 11, 1. Isa. 42, 1. Isa. 42, 4. Isa. 49, 6. Isa. 55, 4. Isa. 60, 1. Jer. 30, 21. Jezek. 21, 32. Dan. 9, 25. Agej 2, 7. Mat. 21, 9. Luka 1, 32. Luka 2, 30.
 11. Veže za čokot magare svoje, i za plemenitu lozu mlade od magarice svoje; u vinu pere haljinu svoju i ogrtač svoj u soku od grožđa.
 12. Oči mu se crvene od vina i zubi bijele od mlijeka.
 13. Zavulon će živjeti pokraj mora i gdje pristaju lađe, a međa će mu biti do Sidona. 5.Moj. 33, 18.
 14. Isahar je magarac jak u kostima, koji leži u toru,
 15. I vidjev da je počivanje dobro i da je zemlja mila, sagnuće ramena svoja da nosi, i plaćaće danak.
 16. Dan će suditi svojemu narodu, kao jedno između plemena Izrailjevih. Sud. 13, 2. Sud. 15, 20.
 17. Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konja za kičicu, te pada konjik nauznako. Sud. 18, 27.
 18. Gospode, tebe čekam da me izbaviš. Psal. 25, 3. Psal. 25, 5. Psal. 62, 5. Psal. 130, 5. Isa. 25, 9. Isa. 40, 31. Plač. 3, 26. Rim. 2, 7. Fil. 3, 20. Tit. 2, 13.
 19. A Gad, njega će vojska svladati; ali će najposlije on nadvladati. 5.Moj. 33, 20.
 20. U Asira će biti obilata hrana, i on će davati slasti carske.
 21. Neftalim je košuta puštena, i govoriće lijepe riječi.
 22. Josif je rodna grana, rodna grana kraj izvora, kojoj se ogranci raširiše svrh zida. Os. 13, 15.
 23. Ako ga i ucvijeliše ljuto i strijeljaše na nj, i biše mu neprijatelji strijelci, 1.Moj. 37, 24.
 24. Opet osta jak luk njegov i ojačaše mišice ruku njegovijeh od ruku jakoga Boga Jakovljeva, odakle posta pastir, kamen Izrailju, 2.Car. 13, 16. Jov 29, 20. Psal. 80, 1. Psal. 132, 2. Psal. 132, 5. Isa. 28, 16.
 25. Od silnoga Boga oca tvojega, koji će ti pomagati, i od svemogućega, koji će te blagosloviti blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima od dojaka i od materice. 5.Moj. 33, 13.
 26. Blagoslovi oca tvojega nadvisiše blagoslove mojih starijeh svrh brda vječnijeh, neka budu nad glavom Josifovom i nad tjemenom odvojenoga između braće.
 27. Venijamin je vuk grabljivi, jutrom jede lov, a večerom dijeli plijen. 4.Moj. 23, 24. Sud. 20, 21. Sud. 20, 25. Jest. 8, 11. Jezek. 39, 10. Zah. 14, 1.
 28. Ovo su dvanaest plemena Izrailjevih, i ovo im otac izgovori kad ih blagoslovi, svako blagoslovom njegovijem blagoslovi ih.
 29. Potom im zapovjedi i reče im: kad se priberem k rodu svojemu, pogrebite me kod otaca mojih u pećini koja je na njivi Efrona Hetejina, 1.Moj. 15, 15. 1.Moj. 25, 8. 1.Moj. 47, 30. 1.Moj. 50, 13. 2.Sam. 19, 32.
 30. U pećini koja je na njivi Makpelskoj prema Mamriji u zemlji Hananskoj, koju kupi Avram s njivom u Efrona Hetejina da ima svoj grob. 1.Moj. 23, 16. 1.Moj. 23, 17.
 31. Ondje pogreboše Avrama i Saru ženu njegovu, ondje pogreboše Isaka i Reveku ženu njegovu, i ondje pogreboh Liju. 1.Moj. 23, 19. 1.Moj. 25, 9. 1.Moj. 35, 29.
 32. A kupljena je njiva i pećina na njoj u sinova Hetovijeh.
 33. A kad izgovori Jakov zapovjesti sinovima svojim, diže noge svoje na postelju, i umrije, i pribran bi k rodu svojemu.