BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 41. glava

 1. A poslije dvije godine dana usni Faraon, a on stoji na jednoj rijeci.
 2. I gle, iz rijeke izađe sedam krava lijepijeh i debelijeh, i stadoše pasti po obali. Jov 8, 11.
 3. I gle, iza njih izađe iz rijeke sedam drugih krava, ružnijeh i mršavijeh, i stadoše pored onijeh krava na obali. 1.Moj. 41, 18.
 4. I ove krave ružne i mršave pojedoše onijeh sedam krava lijepijeh i debelijeh. U tom se probudi Faraon.
 5. Pa opet zaspav usni drugom, a to sedam klasova izraste iz jednoga stabla jedrijeh i lijepijeh;
 6. A iza njih isklija sedam klasova malijeh i šturijeh; 1.Moj. 41, 22.
 7. Pa ovi klasovi mali pojedoše onijeh sedam velikijeh i jedrijeh. U tom se probudi Faraon i vidje da je san.
 8. I kad bi ujutru, on se zabrinu u duhu, i poslav sazva sve gatare Misirske i sve mudarce, i pripovjedi im šta je snio; ali niko ne može kazati Faraonu šta znači.2.Moj. 7, 11. Isa. 29, 14. Dan. 1, 20. Dan. 2, 2. Dan. 4, 5. Mat. 2, 1.
 9. Tada progovori starješina nad peharnicima Faraonu i reče: danas se opomenuh grijeha svojega.
 10. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u kući zapovjednika stražarskoga mene i starješinu nad hljebarima, 1.Moj. 39, 20. 1.Moj. 40, 2.
 11. Usnismo u jednu noć ja i on, svaki za sebe po značenju sna svojega usnismo. 1.Moj. 40, 5.
 12. A ondje bijaše s nama momče Jevrejče, sluga zapovjednika stražarskoga, i mi mu pripovjedismo sne, a on nam kaza šta čiji san znači. 1.Moj. 37, 6. 1.Moj. 40, 12. 2.Car. 5, 4.
 13. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu, a onoga objesi. 1.Moj. 40, 22.
 14. Tada Faraon posla po Josifa, i brže ga izvedoše iz tamnice, a on se obrija i preobuče se, te izađe pred Faraona. 1.Sam. 2, 8. 2.Car. 25, 29. Psal. 105, 20. Psal. 113, 7. Prop. 4, 14. Jer. 52, 33. Dan. 2, 25.
 15. A Faraon reče Josifu: usnih san, pa mi niko ne umije da kaže šta znači; a za tebe čujem da umiješ kazivati sne. Psal. 25, 14. Dan. 5, 16.
 16. A Josif odgovori Faraonu i reče: to nije u mojoj vlasti, Bog će javiti dobro Faraonu. 1.Moj. 40, 8. 5.Moj. 29, 29. Psal. 25, 14. Prič. 3, 32. Dan. 2, 22. Dan. 2, 28. Dan. 2, 30. Dan. 2, 47. Dan. 4, 2. Amos 3, 7. Jovan 15, 15. Dela. 3, 12. 2.Kor. 3, 5.
 17. I reče Faraon Josifu: usnih, a ja stojim kraj rijeke na obali.
 18. I gle, iz rijeke izađe sedam krava debelijeh i lijepijeh, te stadoše pasti po obali.
 19. I gle, iza njih izađe sedam drugih krava rđavijeh, i vrlo ružnijeh i mršavijeh, kakvijeh nijesam vidio u cijeloj zemlji Misirskoj.
 20. I ove krave mršave i ružne pojedoše onijeh sedam debelijeh,
 21. I kad im biše u trbuhu, ne poznavaše se da su im u trbuhu, nego opet bjehu onako ružne kao prije. U tom se probudih.
 22. Pa opet usnih, a to sedam klasova izraste iz jednoga stabla jedrijeh i lijepijeh;
 23. A iza njih isklija sedam malijeh, tankijeh i šturijeh.
 24. I ovi tanki klasovi proždriješe onijeh sedam lijepijeh. I ovo pripovjedih gatarima, ali mi nijedan ne zna kazati šta znači. Psal. 60, 11. Psal. 118, 8. Psal. 146, 3. Isa. 8, 19. Dan. 4, 7.
 25. A Josif reče Faraonu: oba su sna Faraonova jednaka; Bog javlja Faraonu šta je naumio. Dan. 2, 28. Dan. 2, 45. Otkr. 4, 1.
 26. Sedam lijepijeh krava jesu sedam godina, i sedam lijepijeh klasova jesu sedam godina; oba su sna jednaka.
 27. A sedam krava mršavijeh i ružnijeh, što izađoše iza onijeh, jesu sedam godina; i sedam klasova sitnijeh i šturijeh biće sedam godina gladnijeh. 2.Car. 8, 1.
 28. To je što rekoh Faraonu: Bog kaže Faraonu šta je naumio.
 29. Evo doći će sedam godina vrlo rodnijeh svoj zemlji Misirskoj.
 30. A iza njih nastaće sedam gladnijeh godina, gdje će se zaboraviti sve obilje u zemlji Misirskoj, jer će glad satrti zemlju, 1.Moj. 47, 13. 1.Car. 17, 1. Psal. 105, 16.
 31. Te se neće znati to obilje u zemlji od gladi potonje, jer će biti vrlo velika.
 32. A što je dva puta zasopce Faraon snio, to je zato što je zacijelo Bog tako naumio, i naskoro će to učiniti Bog.
 33. Nego sada neka potraži Faraon čovjeka mudra i razumna, pa neka ga postavi nad zemljom Misirskom.
 34. I neka gleda Faraon da postavi starješine po zemlji, i pokupi petinu po zemlji Misirskoj za sedam rodnijeh godina; 1.Moj. 47, 24.
 35. Neka skupljaju od svakoga žita za rodnijeh godina koje idu, i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u sve gradove, i neka čuvaju,
 36. Da se nađe hrane zemlji za sedam godina gladnijeh, kad nastanu, da ne propadne zemlja od gladi.
 37. I ovo se učini dobro Faraonu i svijem slugama njegovijem.
 38. I reče Faraon slugama svojim: možemo li naći čovjeka kakav je ovaj, u kojem bi bio duh Božji? 4.Moj. 27, 18. Jov 32, 8. Prič. 2, 6. Dan. 4, 8. Dan. 5, 11.
 39. Pa reče Faraon Josifu: kad je tebi javio Bog sve ovo, nema nikoga tako mudra i razumna kao što si ti.
 40. Ti ćeš biti nad domom mojim, i sav će ti narod moj usta ljubiti; samo ću ovijem prijestolom biti veći od tebe.
 41. I još reče Faraon Josifu: evo, postavljam te nad svom zemljom Misirskom. Psal. 105, 21. Prič. 14, 35. Prop. 4, 13. Dan. 6, 3. Dela. 7, 10.
 42. I skide Faraon prsten s ruke svoje i metnu ga Josifu na ruku, i obuče ga u haljine od tankoga platna, i objesi mu zlatnu verižicu o vratu, Jest. 3, 2. Jest. 3, 10. Jest. 8, 2. Jer. 52, 33. Dan. 5, 29.
 43. I posadi ga na kola koja bijahu druga za njegovijem, i zapovjedi da pred njim viču: klanjajte se! i da ga je postavio nad svom zemljom Misirskom. 1.Moj. 45, 8. Jest. 6, 9.
 44. I još reče Faraon Josifu: ja sam Faraon, ali bez tebe neće niko maći ruke svoje ni noge svoje u svoj zemlji Misirskoj. Psal. 105, 22.
 45. I nadje Faraon Josifu ime Psontomfanih, i oženi ga Asenetom kćerju Potifere sveštenika Onskoga. I pođe Josif po zemlji Misirskoj.
 46. A bijaše Josifu trideset godina kad izađe pred Faraona cara Misirskoga. I otišav od Faraona obiđe svu zemlju Misirsku. 1.Moj. 42, 8. 4.Moj. 4, 30. 1.Sam. 16, 21. 2.Sam. 5, 4. 1.Car. 12, 6. 1.Car. 12, 8. Dan. 1, 19.
 47. I za sedam rodnijeh godina rodi zemlja svašta izobila.
 48. I stade Josif kupiti za tijeh sedam godina svakoga žita što bješe po zemlji Misirskoj, i snositi žito u gradove; u svaki grad snošaše žito s njiva koje bjehu oko njega.
 49. Tako nakupi Josif žita vrlo mnogo koliko je pijeska morskoga, tako da ga presta mjeriti, jer mu ne bješe broja. 1.Moj. 22, 17. Sud. 7, 12. 1.Sam. 13, 5. Psal. 78, 27.
 50. I dokle još ne nasta gladna godina, rodiše se Josifu dva sina, koje mu rodi Aseneta kći Potifere sveštenika Onskoga. 1.Moj. 46, 20. 1.Moj. 48, 5.
 51. I prvencu nadjede Josif ime Manasija, govoreći: jer mi Bog dade da zaboravim svu muku svoju i sav dom oca svojega. 1.Moj. 48, 1.
 52. A drugome nadjede ime Jefrem, govoreći: jer mi Bog dade da rastem u zemlji nevolje svoje. 1.Moj. 48, 1.
 53. Ali prođe sedam godina rodnijeh u zemlji Misirskoj;
 54. I nasta sedam godina gladnijeh, kao što je Josif naprijed kazao. I bješe glad po svijem zemljama, a po svoj zemlji Misirskoj bješe hljeba. Psal. 105, 16. Dela. 7, 11.
 55. Ali najposlije nasta glad i po svoj zemlji Misirskoj, i narod povika k Faraonu za hljeb; a Faraon reče svima Misircima: idite k Josifu, pa što vam on kaže ono činite.
 56. I kad glad bješe po svoj zemlji, otvori Josif sve žitnice, i prodavaše Misircima. I glad posta vrlo velika u zemlji Misirskoj. 1.Moj. 42, 6. 1.Moj. 47, 14. 1.Moj. 47, 24. Prič. 11, 26.
 57. I iz svijeh zemalja dolažahu u Misir k Josifu da kupuju; jer posta velika glad u svakoj zemlji. 5.Moj. 9, 28.