BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 4. glava

 1. Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i reče: dobih čovjeka od Gospoda.
 2. I rodi opet brata njegova Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.
 3. A poslije nekoga vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga;
 4. A i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, 2.Moj. 13, 12. 2.Moj. 34, 19. 3.Moj. 27, 26. 4.Moj. 18, 17. Sud. 6, 21. Prič. 3, 9.
 5. A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promijeni. Prič. 29, 10. Jevr. 11, 4.
 6. Tada reče Gospod Kajinu: što se srdiš? što li ti se lice promijeni?
 7. Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? a kad ne činiš dobro, grijeh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.
 8. Poslije govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad bijahu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svojega, i ubi ga. Mat. 23, 35. Rim. 5, 14. 1.Jov. 3, 12. Juda 1, 11.
 9. Tada reče Gospod Kajinu: gdje ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?
 10. A Bog reče: šta učini! glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni. Jov 31, 38. Psal. 9, 12. Jevr. 12, 14. Otkr. 6, 10.
 11. I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje. 5.Moj. 28, 15. Jov 16, 18. Gal. 3, 10.
 12. Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji.
 13. A Kajin reče Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
 14. Evo me tjeraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi. Prič. 27, 8.
 15. A Gospod mu reče: zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi. 1.Moj. 4, 24. Jezek. 9, 4. Jezek. 9, 6.
 16. I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji Naidskoj na istoku prema Edemu. 2.Car. 13, 23. 2.Car. 24, 20. Jer. 23, 39. Jer. 52, 3.
 17. I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh. Psal. 49, 11.
 18. A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila; a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
 19. I uze Lameh dvije žene: jednoj bješe ime Ada a drugoj Sela.
 20. I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.
 21. A bratu njegovu bješe ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
 22. A i Sela rodi Tovela, koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa; a sestra Tovelu bješe Noema.
 23. I reče Lameh svojima ženama, Adi i Seli: čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte riječi moje: ubiću čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.
 24. Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.
 25. A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugoga sina za Avelja, kojega ubi Kajin.
 26. I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.