BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 23. glava

 1. A poživje Sara sto i dvadeset i sedam godina; to su godine vijeka Sarina;
 2. I umrije Sara u Kirijat-Arvi, a to je Hevron, u zemlji Hananskoj. I dođe Avram da ožali Saru i oplače. Jovan 11, 31. Jovan 11, 35.
 3. A kad usta Avram od mrtvaca svojega, reče sinovima Hetovijem govoreći:
 4. Stranac sam i došljak kod vas; dajte mi da imam grob kod vas da pogrebem mrtvaca svojega ispred očiju svojih. 1.Moj. 17, 8. 1.Moj. 49, 30. 1.Dnev. 29, 15. Psal. 39, 12. Psal. 105, 12. Psal. 119, 19. 2.Kor. 5, 6. Jevr. 11, 9. Jevr. 11, 13. 1.Pet. 1, 17. 1.Pet. 2, 11.
 5. A sinovi Hetovi odgovoriše Avramu govoreći mu:
 6. Čuj nas, gospodaru; ti si knez od Boga među nama; u najboljem grobu našem pogrebi mrtvaca svojega; niko između nas neće ti zatvoriti groba svojega da ne pogrebeš mrtvaca svojega.1.Moj. 13, 2. 1.Moj. 14, 14. 1.Moj. 24, 35.
 7. Tada usta Avram i pokloni se narodu zemlje one, sinovima Hetovijem; Rim. 13, 7.
 8. I reče im govoreći: ako hoćete da pogrebem mrtvaca svojega ispred očiju svojih, poslušajte me, i govorite za mene Efronu sinu Sarovu,
 9. Neka mi da pećinu u Makpeli, koja je nakraj njive njegove; za novce neka mi je da među vama koliko vrijedi, da imam grob.
 10. A Efron sjeđaše usred sinova Hetovijeh. Pa reče Efron Hetejin Avramu pred sinovima Hetovijem, koji slušahu, pred svijem koji ulažahu na vrata grada njegova, govoreći: 1.Moj. 24, 20. 1.Moj. 24, 24. Ruta 4, 4.
 11. Ne, gospodaru; čuj me: poklanjam ti njivu, i pećinu kod nje poklanjam ti; pred sinovima naroda svojega poklanjam ti je, pogrebi mrtvaca svojega. 2.Sam. 24, 20.
 12. A Avram se pokloni narodu zemlje one,
 13. I reče Efronu pred narodom zemlje one govoreći: ako si voljan, čuj me; da ti dam šta vrijedi njiva, uzmi od mene, pa ću onda pogrepsti mrtvaca svojega ondje. Fil. 4, 5.
 14. A Efron odgovori Avramu govoreći mu:
 15. Gospodaru, čuj me; zemlja vrijedi četiri stotine sikala srebra između mene i tebe; šta je to? samo ti pogrebi mrtvaca svojega. 2.Moj. 30, 13. Jezek. 45, 12.
 16. A Avram čuvši Efrona izmjeri mu srebro, koje reče pred sinovima Hetovijem, četiri stotine sikala srebra, kako su išli među trgovcima. 1.Moj. 49, 29. Jer. 32, 9.
 17. I njiva Efronova u Makpeli prema Mamriji, njiva s pećinom koja je na njoj, i sva drveta na njivi i po međi njezinoj unaokolo, 1.Moj. 25, 9. 1.Moj. 49, 30. 1.Moj. 50, 13. Ruta 4, 4. Dela. 7, 16.
 18. Posta Avramova pred sinovima Hetovijem, pred svjema koji ulaze na vrata grada onoga. Ruta 4, 4.
 19. Potom pogrebe Avram Saru ženu svoju u pećini na njivi Makpeli prema Mamriji, a to je Hevron, u zemlji Hananskoj. 1.Moj. 35, 29.
 20. I potvrdiše sinovi Hetovi njivu i pećinu na njoj Avramu da ima grob. Ruta 4, 7. Jer. 32, 10.