BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 10. glava

 1. A ovo su plemena sinova Nojevijeh, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi poslije potopa.
 2. Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras. 1.Dnev. 1, 5. Psal. 120, 5. Jezek. 27, 13. Jezek. 32, 26.
 3. A sinovi Gamerovi: Ashanas i Rifat i Togarma.
 4. A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
 5. Od njih se razdijeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svojemu i po porodicama svojim, u narodima svojim.
 6. A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.
 7. A sinovi Husovi: Sava i Evila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dadan. Isa. 21, 13. Jezek. 27, 15.
 8. Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;
 9. Bješe dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod. 1.Moj. 6, 11.
 10. A početak carstvu njegovu bješe Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Amos 6, 2. Mih. 5, 6.
 11. Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,
 12. I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.
 13. A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,
 14. I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji. 1.Dnev. 1, 12. Jezek. 29, 14.
 15. A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta,
 16. I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,
 17. I Eveja i Arukeja i Aseneja,
 18. I Aradeja i Samareja i Amateja. A poslije se rasijaše plemena Hananejska.
 19. I bjehu međe Hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa. 1.Moj. 13, 12. 1.Moj. 13, 14. 1.Moj. 15, 18. 4.Moj. 34, 2. 4.Moj. 34, 12. Isu. 12, 7.
 20. To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.
 21. I Simu rodiše se sinovi, najstarijemu bratu Jafetovu, ocu svijeh sinova Everovijeh.
 22. Sinovi Simovi bjehu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram. 4.Moj. 23, 7. 1.Dnev. 1, 17. Dan. 8, 2.
 23. A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.
 24. A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera. 1.Moj. 11, 12.
 25. A Everu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Falek, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovu ime Jektan. 1.Dnev. 1, 19.
 26. A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,
 27. I Odora i Evila i Deklu,
 28. I Evala i Avimaila i Savu,
 29. I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi bjehu sinovi Jektanovi.
 30. I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnijeh.
 31. To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim;
 32. To su porodice sinova Nojevijeh po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdijeliše narodi po zemlji poslije potopa. 1.Moj. 9, 19. 1.Dnev. 1, 4.