BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 38. glava

 1. I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice u dužinu od pet lakata, i u širinu od pet lakata, četvorouglast visok tri lakta. 2.Moj. 27, 1. 2.Dnev. 29, 23. Psal. 51, 15. Isa. 61, 8. Jezek. 44, 11. Jevr. 9, 14. Jevr. 13, 10.
 2. I načini mu na četiri ugla njegova rogove; iz njega izlažahu rogovi, i okova ga u mjed.
 3. I načini sve posuđe za oltar, lonce i lopatice i kotliće i viljuške i kliješta; sve mu posuđe načini od mjedi. 1.Car. 7, 45.
 4. I načini oltaru rešetku kao mrežu od mjedi ispod oltara unaokolo oda dna do sredine.
 5. I sali četiri biočuga za četiri ugla rešetke mjedene, da se kroz njih provuku poluge.
 6. A poluge načini od drveta sitima, i okova ih u mjed.
 7. I provuče poluge kroz biočuge s obje strane oltara, da se može nositi, od dasaka načini ga šuplja.
 8. I načini umivaonicu mjedenu i podnožje joj mjedeno od ogledala koja donošahu gomilama žene dolazeći na vrata šatoru od sastanka. 2.Moj. 30, 18. 1.Sam. 2, 22. 2.Car. 16, 17. 2.Dnev. 4, 2. Psal. 26, 6. Jezek. 36, 25. Zah. 13, 1. 2.Kor. 7, 1. Jevr. 10, 22. 1.Jov. 5, 6.
 9. I načini trijem na južnoj strani, i zavjese trijemu od tankoga platna uzvedenoga od sto lakata, 2.Moj. 27, 9. Psal. 84, 2. Psal. 84, 10. Psal. 92, 13.
 10. I dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi, a kuke na stupove i prijevornice od srebra.
 11. Tako i na sjevernoj strani zavjese od sto lakata, dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi; a kuke na stupove i prijevornice njihove od srebra;
 12. A na zapadnoj strani zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica njihovijeh od mjedi, kuke na stupove i pojasove njihove od srebra;
 13. A na prednjoj strani prema istoku zavjese od pedeset lakata;
 14. S jedne strane zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih;
 15. A s druge strane, do vrata od trijema i otuda i odovuda, zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih.
 16. Svi zavjesi na trijemu unaokolo bjehu od tankoga platna uzvedenoga;
 17. A stopice pod stupovima od mjedi, kuke na stupovima i pojasovi na njima od srebra; i vrhovi im bijahu srebrni; svi stupovi u trijemu bijahu opasani srebrom.
 18. A zavjes na vratima od trijema bijaše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen, u dužinu od dvadeset lakata a u visinu po širini pet lakata, kao i drugi zavjesi u trijemu. 2.Dnev. 3, 14.
 19. I četiri stupa za nj, i četiri stopice pod njih od mjedi, čepovi na njima od srebra i vrhovi im i pojasovi od srebra.
 20. A sve kolje šatoru i trijemu unaokolo bijaše od mjedi.
 21. Te su stvari prebrojene za šator, šator od svjedočanstva, koje je prebrojio po zapovijesti Mojsijevoj Itamar sin Arona sveštenika za službu Levitsku. 4.Moj. 1, 50. 4.Moj. 1, 53. 4.Moj. 4, 28. 4.Moj. 4, 33. 4.Moj. 9, 15. 2.Dnev. 24, 6. Dela. 7, 44. Otkr. 15, 5.
 22. A Veseleilo sin Urije sina Orova od plemena Judina načini sve to što zapovjedi Gospod Mojsiju, 2.Moj. 31, 2. 2.Moj. 31, 6.
 23. I s njim Elijav sin Ahisamahov od plemena Danova, drvodjelja i vješt tkati i vesti po porfiri, po skerletu, po crvcu i po tankom platnu.
 24. A svega zlata što otide na ovo djelo, na sve djelo za svetinju, koje zlato bješe priloženo, svega ga bješe dvadeset i devet talanata, sedam stotina i trideset sikala, po svetom siklu; 2.Moj. 30, 13. 3.Moj. 5, 15. 3.Moj. 27, 3. 3.Moj. 27, 25. 4.Moj. 3, 47. 4.Moj. 18, 16.
 25. A srebra što dođe od zbora, sto talanata, i tisuća sedam stotina i sedamdeset i pet sikala, po svetom siklu;2.Moj. 30, 12. 2.Moj. 30, 16.
 26. Po sikla od glave, po siklu svetom, od svakoga koji uđe u broj, od dvadeset godina i više, od šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 2.Moj. 27, 9. 4.Moj. 1, 46. 4.Moj. 11, 21. Psal. 84, 2. Psal. 84, 10. Psal. 92, 13.
 27. Od sto talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zavjes; sto stopica od sto talanata, talanat na stopicu. 2.Moj. 26, 19. 2.Moj. 26, 21. 2.Moj. 26, 25. 2.Moj. 26, 32.
 28. A od tisuću i sedam stotina i sedamdeset i pet sikala načini kuke na stupove, i okova im vrhove i opasa ih.
 29. A mjedi priložene bijaše sedamdeset talanata, i dvije tisuće i četiri stotine sikala.
 30. I od toga načini stopice na vratima šatora od sastanka, i mjedeni oltar i rešetku mjedenu za nj, i sve sprave za oltar,
 31. I stopice u trijemu unaokolo, i stopice na vratima od trijema, i sve kolje za šator i sve kolje za trijem unaokolo. 2.Moj. 27, 19. 2.Dnev. 3, 9. Jezd. 9, 8. Isa. 22, 23. Ef. 2, 21.