BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Samuilova - 9. glava

 1. I reče David: ima li jošte ko da je ostao od doma Saulova? da mu učinim milost radi Jonatana. 1.Sam. 18, 3. 1.Sam. 20, 15. Prič. 27, 10.
 2. A bijaše jedan sluga doma Saulova, po imenu Siva; i dozvaše ga k Davidu. I reče mu car: jesi li ti Siva? A on reče: ja sam, sluga tvoj. 2.Sam. 16, 1. 2.Sam. 19, 17.
 3. A car reče: ima li jošte ko od doma Saulova da mu učinim milost Božiju? A Siva reče caru: još ima sin Jonatanov, hrom na nogu. 5.Moj. 10, 15. 1.Sam. 20, 14. 2.Sam. 4, 4. 2.Sam. 19, 26. Luka 6, 36. Tit. 3, 3.
 4. I reče mu car: gdje je? A Siva reče caru: eno ga u domu Mahira sina Amilova u Lodevaru. 2.Sam. 17, 27.
 5. Tada posla car David da ga dovedu iz Lodevara iz doma Mahira sina Amilova.
 6. A kad dođe k Davidu Mefivostej sin Jonatana sina Saulova, pade na lice svoje i pokloni se. A David reče: Mefivosteju! A on reče: evo sluge tvojega.
 7. A David mu reče: ne boj se; jer ću ti učiniti milost Jonatana radi oca tvojega, daću ti natrag sve njive Saula oca tvojega; a ti ćeš svagda jesti za mojim stolom. 1.Moj. 43, 18. 1.Moj. 43, 23. 1.Sam. 12, 19. 1.Sam. 12, 24. 2.Car. 25, 29. Jer. 52, 33.
 8. A on se pokloni i reče: ko sam ja sluga tvoj, te si pogledao na mrtva psa kao što sam ja? 1.Sam. 24, 15. 2.Sam. 16, 9.
 9. I car dozva Sivu slugu Saulova, i reče mu: što je god bilo Saulovo i svega doma njegova, dao sam sinu tvojega gospodara. 2.Sam. 16, 4. 2.Sam. 19, 29. Isa. 32, 8.
 10. Radi mu dakle zemlju ti i sinovi tvoji i sluge tvoje, i donosi da sin gospodara tvojega ima hljeba da jede; ali Mefivostej sin gospodara tvojega ješće svagda za mojim stolom. Siva pak imaše petnaest sinova i dvadeset sluga.2.Sam. 19, 17. Jer. 52, 34.
 11. I reče Siva caru: kako je car gospodar moj zapovjedio sluzi svojemu, sve će činiti sluga tvoj. Ali Mefivostej, reče car, ješće za mojim stolom kao carski sin. 2.Sam. 16, 1. Prič. 12, 17.
 12. A Mefivostej imaše maloga sina, kojemu ime bješe Miha; a svi koji življahu u domu Sivinu bijahu sluge Mefivostejeve. 1.Dnev. 8, 34.
 13. A Mefivostej sjeđaše u Jerusalimu, jer svagda jeđaše za carevijem stolom, a bješe hrom na obje noge. 2.Sam. 19, 33. 2.Sam. 19, 36. 2.Car. 25, 29.